52

Zwolnienie lekarskie może być wystawione maksymalnie na 3 dni wstecz

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie wystawione 17 października 2012 r. na dzień niezdolności do pracy w dniu 3 października 2012 r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi? Czy zakład pracy powinien je uwzględnić? Zwolnienie to nie zostało wydane przez lekarza psychiatrę.

Zamiast 80 dni kalendarzowych – 47 dni roboczych urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli

Za ilością propozycji zmian do Karty Nauczyciela, trudno nadążyć, ale chcąc abyście byli z nimi na bieżąco, piszemy o kolejnym etapie rozmów w sprawie zmian w przepisach urlopowych nauczycieli. Wprawdzie już miesiąc temu pisaliśmy, że planuje się skrócenie urlopu wypoczynkowego o połowę, to jednak teraz propozycje te mają bardziej konkretny kształt. Otóż z obecnych blisko 80 dni urlopu, do którego mają prawo nauczyciele placówek feryjnych, miałoby zostać około 40. Plany te, w połączeniu zapowiedziami odebrania nauczycielom niektórych uprawnień, jak np. dodatków socjalnych, czy zmiany w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wywołują coraz większe zaniepokojenie środowisk nauczycielskich. Jednak wydają się być nieuniknione.

51

Zwolnienie lekarskie nie uchroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy

Pytanie: Czy nauczyciel uniknie zwolnienia z pracy z powodu niezdolności do pracy na stanowisku nauczyciela, jeżeli przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli nie zawsze wymaga wprowadzenia zmian do umów o pracę i aktów mianowania

Pytanie: Wprowadziliśmy nowy regulamin wynagradzania nauczyciela, którego zapisy są mniej korzystne dla nauczycieli. Czy w związku z tym należy podpisać z nauczycielami porozumienia zmieniające warunki pracy lub wypowiedzieć im warunki płacy?

50

Zgłaszanie wakatu do urzędu pracy jest dobrowolne!

Pytanie: Czy obowiązek zgłaszania do urzędu pracy wakatu dotyczy również zatrudniania pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Ze środków ZFŚS nie można dofinansować obiadów w szkolnej stołówce

Pytanie: Czy można dofinansować obiady dla pracowników szkoły korzystających ze stołówki szkolnej ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

49

Zmieniony System Informacji Oświatowej

Dnia 3 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica, także gdy ten mieszka osobno

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym ojcem. W czasie zwolnienia sprawuje nad nim opiekę w jego domu. Na stałe pracownica wraz z mężem i dzieckiem mieszkają w innym lokalu. W czasie jej zwolnienia niepracujący mąż opiekuje się ich 16-letnim dzieckiem w ich wspólnym mieszkaniu. Czy pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy?

Wypełnianie świadectwa pracy, gdy brakuje wszystkich niezbędnych do tego danych

Pytanie: Pracownik zgłosił się po 20 latach o wydanie świadectwa pracy. W dokumentacji osobowej i zbiorach archiwum brak jest wszystkich informacji, które powinny być zawarte w świadectwie pracy (m.in. co do urlopów, zwolnień lekarskich). Nie ma też żadnej informacji, czy świadectwo pracy zostało w ogóle wydane. Jak wypełnić świadectwo pracy w tej sytuacji?