64

Zmiana rozkładu czasu pracy także dla pracownika w wieku przedemerytalnym

Pytanie: Pracownik obsługi w wieku ochronnym jest zatrudniony jako dozorca w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które pracownik otrzymywał dodatek. Pracownik domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia w związku z utratą części dodatku za pracę w nocy. Czy wyrównanie przysługuje? Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze nie zostały zmienione.

Zasiłek na zagospodarowanie już tylko dla tegorocznych nauczycieli kontraktowych

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Ostatnim bastionem szczególnych uprawnień pozostaje dodatek wiejski, jednakże jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie.

63

Zniżka pensum nie wypływa na wymiar godzin karcianych

Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, godziny karciane?

Z okazji ślubu cywilnego, a potem kościelnego przysługuje jeden urlop okolicznościowy

Pytanie: Pracownik dwa lata temu wziął ślub cywilny i z tego tytułu otrzymał dwa dni urlopu okolicznościowego. Obecnie bierze ślub kościelny i stara się również o udzielenie mu dwóch dni urlopu okolicznościowego. Czy te dni mu się należą?

62

Zniżka czasu pracy związkowca uzależniona jest od liczby członków organizacji związkowej

Pytanie: Organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o zwolnienie do 15/18 z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w czasie trwania kadencji w związku z rezygnacją poprzedniego przewodniczącego związku. Czy ustalona liczba godzin zwolnienia na początku kadencji powinna trwać przez cały jej okres, czy może być zmienna w zależności od liczby członków zatrudnionych w zakładach pracy w poszczególnych okresach kadencji? Czy, gdy liczba członków w okresie trwania kadencji lub w następnej kadencji przekroczy 150 członków, zarząd organizacji związkowej może określić mniejszy wymiar zwolnienia? Czy organizacja związkowa powinna podać miesięczny wymiar godzin zniżki nauczyciela w odniesieniu do pensum nauczyciela?

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski – z 14-dniowym wyprzedzeniem

Pytanie: Proszę o przeliczenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla nauczyciela zatrudnionego na pełen etat na czas nieokreślony. Poród był 29 kwietnia 2013 r. – jedno dziecko. Proszę o podanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia danego urlopu. W jakim terminie muszą być złożone wnioski na dany urlop?

61

Wymiar urlopu jest proporcjonalny do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na okres 6 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące w wymiarze 23/40, a przed kolejne 3 miesiące w wymiarze 1/2 etatu. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Urlop wypoczynkowy po dłuższej chorobie – bez badań lekarskich

Pytanie: Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 czerwca 2013 r. do 29 lipca 2013 r. W związku z tym, że niezdolność do pracy jest dłuższa niż 30 dni, musi być wysłany na badania kontrolne. Czy powinien wykonać te badania kontrolne zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, czyli 30 lipca 2013 r., czy dopiero 1 września 2013 r.?

60

Zajęć, które wypadły w dni wolne, nie trzeba odpracowywać

Pytanie: Nauczyciel WDŻ w gimnazjum realizuje 19 godzin zajęć w każdej klasie. W szkole zajęcia te realizowane są w oddziałach A i B odpowiednio w ciągu I i II semestru. Jeśli w semestrze wypada tylko 18 dni, w których odbywają się planowe zajęcia, to czy nauczyciel musi odrobić brakującą godzinę? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w ramach jakich godzin?

Z umowy zawartej za zgodą kuratora oświaty przysługuje świadczenie urlopowe

Pytanie: Z nauczycielem zawarto dwie umowy o pracę: jedną na pełen etat na czas nieokreślony, a drugą, za zgodą kuratorium, w wymiarze 3/18 (brak kwalifikacji). Czy świadczenie urlopowe należy wypłacić z obu umów, czy z jednej?

59

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia – gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony do końca czerwca. W szkole do końca maja były zbierane wnioski o dofinansowanie „wczasów pod gruszą”. W związku z tym, że w czasie wakacji nauczyciel nie będzie miał urlopu, został poinformowany, iż nie może się ubiegać o dofinansowanie wczasów. Czy po ustaniu zatrudnienia może się zwrócić o dofinansowanie, gdyż uważa, że został wprowadzony w błąd o niemożliwości złożenia wniosku w maju?

Zmiany w nadzorze pedagogicznym od czerwca i września 2013 r.

W czerwcu i wrześniu zaczynają obowiązywać zmiany w nadzorze pedagogicznym. Nowy nadzór stanie się bardziej elastyczny – ewaluacja wewnętrzna będzie obejmować tylko istotne zagadnienia, zaś ewaluacja problemowa nie będzie już podzielona na obszary. Zmienione przepisy jasno określają kogo należy poinformować o wnioskach i wynikach ewaluacji oraz wprowadzają obowiązek uzgodnienia przebiegu ewaluacji zewnętrznej z dyrektorem szkoły. Ponadto rada rodziców, samorząd uczniowski i rada szkoły będzie miała wgląd w raport z ewaluacji.

58

Zatrudnienie na dwóch stanowiskach w szkole to podwójne prawo do dodatku za wysługę lat

Pytanie: Pracownica obsługi naszej szkoły zatrudniona na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu od czerwca br. obejmie również stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej w wymiarze 5/26 etatu (umowa o pracę na zastępstwo). Jako pracownik obsługi otrzymuje 20% dodatku za wysługę lat. Czy ten dodatek będzie jej również przysługiwał na stanowisku wychowawcy świetlicy?

Zapomogi zdrowotne mogą być wypłacane z ZFŚS i funduszu zdrowotnego

Pytanie: Czy zapomogi zdrowotne należą się również nauczycielom-emerytom (niepracującym w szkole)? Czy z ZFŚS należy się zapomoga zdrowotna emerytom? Czy szkoła może wypłacać zapomogi jednocześnie tej samej osobie z budżetu (paragraf 3020) i ZFŚS?

57

Zmiana regulaminu pracy bez pisemnego potwierdzenia zapoznania się z jego treścią

Pytanie:  Czy w aktach osobowych zatrudnionych pracowników należy umieścić oświadczenie o zapoznaniu z aneksem do regulaminu pracy?

Zatrudnienie poniżej 10 miesięcy – 5,6 dnia urlopu za każdy miesiąc pracy

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 13 lutego do 15 marca 2013 r. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop  za 1 miesiąc czy za dwa?

Zakres umocowania przedstawiciela związku wynika z treści upoważnienia

Pytanie: W liceum działają trzy organizacje związkowe. Jedna z nich jest reprezentowana przez jednego nauczyciela. Osoba ta posiada pełnomocnictwo swojej organizacji związkowej. Czy w związku z tym powinno się każdorazowo powoływać tę osobę w skład komisji jako przedstawiciela związków?

56

Za zwolnienie z pracy z przyczyn ekonomicznych i nabycie renty należą się dwie odprawy

Pytanie: Pytanie: Pracownik administracji w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę dostarczył decyzję ZUS o przyznaniu renty. Czy w takiej sytuacji należy wypłacić pracownikowi odprawę rentową, czy odprawę w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn ekonomicznych.

W szkole można zatrudnić nauczyciela akademickiego

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób wolno zatrudnić w szkole nauczycieli akademickich? Na podstawie Karty Nauczyciela czy umowy cywilnoprawnej?

55

Zaniżone minimalne wynagrodzenie trzeba pracownikowi wyrównać

Pytanie: Pytanie: Najniższe wynagrodzenie od stycznia 2013 r. wynosi 1.600 zł, pracownik otrzymuje brutto 780 zł, zatrudniony jest na 1/2 etatu. Czy powinien mieć wypłacony dodatek wyrównawczy w kwocie 20 zł, jeśli jednocześnie otrzymuje emeryturę, czy też otrzymywanie emerytury wyklucza wypłacanie dodatku wyrównawczego, jeśli pracownik w ramach umowy o pracę nie osiąga najniższego wynagrodzenia?

W równoważnym systemie czasu pracy urlopu udziela się na dni, które są dniami pracy

Pytanie: Pytanie: W naszej szkole zatrudniamy 4 dozorców, każdego na pół etatu. Praca dozorców planowana jest na podstawie miesięcznych harmonogramów pracy. Każdego miesiąca harmonogram jest inny i przewiduje dla dozorców dni pracy i dni, w których nie mają obowiązku wykonywania pracy (pracują po 8 lub 12 godzin w trakcie „dniówki”). Jak udzielić urlopu wypoczynkowego dozorcy? Jak wyliczyć liczbę godzin trwania urlopu, skoro każdego miesiąca harmonogram okaże się inny i praca nie jest świadczona codziennie w stałej liczbie godzin? Ponadto urlop może być zaplanowany przed ułożeniem harmonogramu pracy, a więc nie da się przewidzieć, ile godzin pracownik przepracowałby, gdyby nie przebywał na urlopie.

54

Zwolnienie pracownika bez konsultacji związkowej, gdy związek zawodowy nie podaje informacji o liczbie swoich członków

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o łącznej liczbie jej członków nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla pracodawcy, który w takiej sytuacji może zwolnić pracownika bez konsultacji związkowej.

Zakończenie stanu nieczynnego w lutym 2013 r.

Z końcem lutego upływają 6-miesięczne okresy stanu nieczynnego nauczycieli, którzy z powodu zagrożenia zwolnieniem z pracy wybrali ten wariant czasowego pozostania w zatrudnieniu, zamiast zwolnienia z pracy rekompensowanego odprawą. Z chwilą zakończenia tego okresu przed nauczycielem są dwa warianty – może zostać przywrócony do pracy albo jego stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W tym drugim wariancie ważne jest to, że mimo iż do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to nie będzie on miał prawa do odprawy. O sposobach zakończenia stanu nieczynnego i obowiązkach pracodawcy z tym związanych piszemy dalej.

53

Zobowiązanie nauczycieli do pracy w ferie zimowe 2013 r.

To, że w ferie zimowe nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy nie oznacza, że dyrektor nie może wezwać ich w tym okresie do pracy. Są bowiem sytuacje, w których nauczyciel musi się stawić do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy chodzi o ferie zimowe, czy letnie. Ta dyspozycyjność nauczyciela w trakcie urlopu ma jednak granice i w sumie w ciągu roku nie może przekroczyć 7 dni. Ponieważ w praktyce przerwanie nauczycielskiego urlopu często prowadzi do niezadowolenia i sytuacji konfliktowych – szczególnie gdy nauczyciel bez uprzedzenia zostaje wezwany do pracy – wyjaśniamy, jak w najmniej uciążliwy dla nauczycieli sposób organizować pracę na ferie zimowe. Przestrzegamy także przed decyzjami, które mogą pozbawić dyrektora i wicedyrektora urlopu uzupełniającego.

W Strasburgu rozstrzygną, czy można zwolnić z pracy nauczyciela na urlopie zdrowotnym

Kwestia dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, wraca jak bumerang każdej wiosny, gdy na etapie prac nad arkuszem organizacji niekiedy trzeba podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia. Jeżeli z kalkulacji w arkuszu wynika, że zwolniony powinien być nauczyciel, który jest w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor ma dylemat, czy tzw. zmiany organizacyjne uzasadniają wypowiedzenie mu stosunku pracy w trakcie tego urlopu. Przepisy nie rozstrzygają tej kwestii, a i orzecznictwo nie jest jednolite, dlatego jedna z nauczycielek zwolniona z pracy podczas urlopu zdrowotnego zwróci się do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka o rozstrzygniecie, czy takie działalnie jest zgodne z prawem.

W 2013 r. odpisy na ZFŚS i wydatki na PFRON na poziomie z 2012 r.

Przyzwyczailiśmy się, że co roku wysokość odpisu na ZFŚS, chociaż minimalnie wzrastała. Tymczasem, w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w wydatkach budżetowych, w 2013 r. wysokości odpisów na ZFŚS orazwysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychzostanie utrzymanana poziomie z 2012 r. Na tym nie koniec oszczędności – „zamrożone” zostaną także wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych.