75

Zamiast druków papierowych będą e-zwolnienia lekarskie

Jeżeli planowane zmiany przepisów wejdą w życie, to pracownicy nie będą musieli pilnować, aby dostarczyć do pracodawcy na czas zwolnienie lekarskie. Będzie bowiem ono automatycznie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, a następnie elektroniczne zwolnienie trafi do szkoły.

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Nie każdy, kto mieszkał lub pracował w gospodarstwie rolnym, może sobie zaliczyć ten okres do pracowniczego stażu pracy. Oceny, czy dany okres podlega uwzględnieniu, dokonuje dyrektor szkoły, który powinien biegle znać zasady z tym związane, a przede wszystkim zmiany w normach obszarowych i definicji domownika, jakie nastąpiły na przestrzeni lat.

74

Związkowiec zwolniony z części pensum zachowuje uprawnienia z pełnego etatu

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, jednakże na ½ etatu jest oddelegowany do pracy w związkach zawodowych. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy?

ZFŚS dla pracowników zlikwidowanej szkoły wskazuje organ prowadzący

Pytanie: Do naszej szkoły od 1 września dołączyły dzieci i niektórzy nauczyciele ze zlikwidowanej sąsiedzkiej szkoły. Czy nasza szkoła musi objąć opieką socjalną wszystkich emerytów tej szkoły – nauczycieli i pracowników obsługi?

73

Zatrudnienia, kwalifikacje i zadania nauczyciela wspomagającego

Gdy w szkole pojawia się uczeń niepełnosprawny, dyrektor powinien zapewnić mu pomoc odpowiednich specjalistów. Przy czym szkołach ogólnodostępnych o dodatkowym nauczycielu decyduje organ prowadzący. Z kolei w szkołach integracyjnych i specjalnych zależy to od decyzji dyrektora.

Wynagrodzenia za okres oddelegowania do związku liczy się jak ekwiwalent za urlop

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pełen etat został oddelegowany na kolejną czteroletnią kadencję do pracy w organizacji związkowej. W trakcie dotychczasowego oddelegowania na okres 2010–2014 jego wynagrodzenie składało się z następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, z 1/2 etatu – średnia z godzin ponadwymiarowych z roku szkolnego 2009/2010, tj. 17 godzin miesięcznie. Oprócz tego wypłacano mu wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki z 1/2 etatu plus godziny wypracowane w każdym miesiącu oddelegowania. W roku szkolnym 2013/2014 średnia liczba wypracowanych godzin ponadwymiarowych wynosi 12 godzin miesięcznie. Jaką liczbę godzin ponadwymiarowych należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego od 1.09.2014 r., czyli od momentu rozpoczęcia nowej kadencji pracy w organizacji związkowej? Czy należy przyjąć tylko średnią liczbę godzin ponadwymiarowych z ostatniego roku szkolnego 2013/2014, tj. 12 godzin? Czy brać pod uwagę również godziny ponadwymiarowe płacone w średniej urlopowej przy pierwszej kadencji, tj. 17 plus 12 godzin miesięcznie?

Wójt nie może być członkiem komisji ds. awansu nauczyciela

Pytanie: Czy przedstawicielem organu prowadzącego w komisji ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego może być wójt gminy?

72

Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły

Najczęściej wybieraną przez dyrektorów formą komunikowania się z pracownikami są zarządzenia i decyzje. W sprawach mniejszej wagi lepiej jednak użyć zwykłego ogłoszenia lub komunikatu. Decyzji i zarządzeń nie należy bowiem nadużywać. Także te wydawane w sprawach kadrowych i płacowych powinny mieć przemyślaną strukturę i oparcie w przepisach. ia się dyrektora z pracownikami są zarządzenia i decyzje.

Za prywatne rozmowy z telefonu służbowego – kara i zwrot kosztów

Pytanie: Pracownik w czasie godzin pracy korzystając ze służbowego telefonu, wykonywał prywatne rozmowy zagraniczne i naraził szkołę na straty finansowe. Co można zrobić w tej sytuacji?

Wymiar urlopu proporcjonalny do wymiaru etatu w pierwszym dniu miesiąca

Pytanie: Nauczyciel przedszkola jest zatrudniony na pół etatu na okres roku szkolnego. W związku z dyżurem przedszkola od 1 czerwca do 7 lipca będzie pracował w pełnym wymiarze. Jak należy naliczyć urlop za lipiec?

71

Znaczące wahania składników pensji – podstawa urlopowa z dłuższego okresu

Pytanie: Zgodnie z przepisami rozporządzenia urlopowego, w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia przysługujących za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Czy określenie „mogą być” w tym przypadku oznacza, że nie ma takiego obowiązku i decyzja należy do kierownika jednostki? Czy istnieją przesłanki, kiedy należy brać – przy wahaniu jakiegoś składnika – średnią z 12 miesięcy?

Zmiana miejsca świadczenia pracy za porozumieniem stron

Pytanie: Punkt przedszkolny od 1 września ma zostać przeniesiony do innej miejscowości. Dyrektor pozostaje ten sam. Nauczyciel mianowany zatrudniony w punkcie wyraził zgodę na przeniesienie do innego miejsca pracy. W jakiej formie należy sporządzić pismo w sprawie przeniesienia? Zmienia się także wymiar urlopu nauczyciela.

Urlopu uzupełniającego udziela się w tygodniach i dniach kalendarzowych

Pytanie: Dyrektor ma do odebrania 7 dni urlopu uzupełniającego za poprzedni rok. Chciałby wziąć na razie 2 dni (piątek i poniedziałek), a resztę w późniejszym terminie. Organ prowadzący, który decyduje w tej kwestii, nie zgadza się na taki sposób udzielenia urlopu i chce go przyznać w wymiarze 4 dni, tj. piątek–poniedziałek, czy słusznie?

70

Złożenie wniosku o uprawnienia rodzicielskie po terminie wpływa na wysokość zasiłku

Pytanie: Nauczycielka 31 marca urodziła syna. Dnia 7 kwietnia telefonicznie powiadomiła o tym fakcie szkołę i zgłosiła, że wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracownica została wtedy poinformowana, że taki wniosek musi złożyć w terminie 14 dni po porodzie. Pisemny wniosek wysłany pocztą wpłynął 17 kwietnia. Wniosek nie został opatrzony datą przez pracownika. Czy mamy uwzględnić go pomimo wpływu do pracodawcy po wyznaczonym terminie?

Zatrudnienie w kilku szkołach nie oznacza lepszej sytuacji socjalnej

Pytanie: Jak się ma równe traktowanie wobec prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS nauczyciela zatrudnionego np. w czterech szkołach na cząstki etatu, a nauczyciela zatrudnionego w jednej szkole?

69

Zwolnienie lekarskie dostarcza się przed rozpoczęciem rehabilitacji

Pytanie: Pracownik złożył kserokopię zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Czy dla usprawiedliwienia nieobecności wystarczy złożenie po powrocie L4 za okres nieobecności, czy w trakcie przebywania w sanatorium ośrodek uzdrowiskowy musi wysłać do szkoły zawiadomienie o przebywaniu pracownika w sanatorium?

Zwolnienie i zmiana warunków pracy nauczyciela związkowca

Poza nauczycielami mianowanymi, osobami przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, urlopie zdrowotnym, czy korzystającymi z uprawnień rodzicielskich, szczególną ochroną objęty jest nauczyciel związkowiec. Dyrektor ma niewielkie możliwości zwolnienia go z pracy, z kolei zmiana warunków zatrudnienia naraża go na dodatkowe koszty. Orzecznictwo pokazuje jednak, że decyzje kadrowe wobec takiego nauczyciela nie zawsze są skazane na niepowodzenie.

Zamiast dłużnika pożyczkę mieszkaniową spłacą poręczyciele

Pytanie: Nauczycielka przeszła na emeryturę, ale w szkole została jej do spłacenia pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS. Od października jej nie spłaca. W szkole zatrudnionych było dwóch poręczycieli, z tym że jeden zmarł. Od kogo można egzekwować zaległe raty pożyczki wraz z odsetkami? Kwota zaległości nie jest duża, bo to 350 zł.

68

Zamiast umowy – pisemne potwierdzenie warunków zatrudnienia

Pracownica, według dokumentów zawartych w teczce akt osobowych, jest zatrudniona od 10 listopada 1988 r. (zaliczenie okresów pracy, zaszeregowanie). Niestety, w teczce akt osobowych brakuje jakiejkolwiek umowy o pracę. Dyrektor przyjmujący pracownika do pracy już nie pracuje. Jak ma postąpić w takiej sytuacji obecny dyrektor placówki?

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

Nauczyciel zatrudniony w ramach pełnego etatu może dodatkowo zarobić, realizując godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Prowadzi je w ramach dotychczasowego lub innego pensum. Wówczas o wysokości stawki za godzinę takiej pracy decyduje organ prowadzący. W większości przypadków nauczyciel dostanie wynagrodzenie tylko za zrealizowane godziny.

67

Zatrudnienie nauczyciela zgodnie z organizacją nauczania

Pułapką, w którą często wpadają dyrektorzy jest sprzeczne z przepisami zatrudnianie nauczycieli na czas określony. Ta elastyczna i korzystna dla szkoły forma zatrudnienia często ma swój finał w sądzie, zaś wygranym najczęściej jest nauczyciel. Tymczasem umiejętne jej stosowanie może przynieść szkole oszczędności i ułatwić elastyczne planowanie zatrudnienia.

Wysokość trzynastki za 2013 r. - 25 przykładów

Podstawą ustalenia wysokości trzynastki jest obliczenie sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracowników szkoły w ciągu roku kalendarzowego, jednakże nie wszystkie wypłacone świadczenia będą wliczone do trzynastej pensji. Poznaj 25 świadczeń ze stosunku pracy, które budzą najwięcej wątpliwości przy ustalaniu wysokości trzynastki za 2013 rok.

66

Zmiany w prawie oświatowym od 1 stycznia 2014 r.

Przedłużenie okresu funkcjonowania starego „SIO”, obniżenie ulg za przejazdy dla nauczycieli, nowe zasady rekrutacji, zmiany w zasadach przyznawania dotacji oraz objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym szerszej grupy osób fizycznych prowadzących szkoły to tylko część zmian w prawie, które przynosi Nowy Rok.

Wypłata zawieszonych emerytur przesądzona

Sejm przyjął projekt ustawy przewidującej wypłatę zawieszonych świadczeń emerytalnych dla osób, które nabyły prawa emerytalne przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowały pracę u dotychczasowego pracodawcy.

65

Zmiany w ustawie o systemie oświaty to nie tylko nowe zasady rekrutacji 

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, możliwość zatrudniania w przedszkolach osób do prowadzenia specjalistycznych zajęć, a w szkołach osób wspierających nauczycieli w realizacji zajęć dodatkowych i opieki świetlicowej, której zasady organizacji zmienią się na korzyść rodziców – to główne rozwiązania projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Zaniechanie dyrektora w sprawie awansu nie może zaszkodzić nauczycielowi

Pytanie: Nauczycielka religii odbywała staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2010 r. do 31 maja 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole pracowała na 7/18, a w przedszkolach miała 1/22, 1/25 oraz 1/22, 1/25 godzin. Dyrektor nie wystąpił do kuratorium oświaty o wyznaczenie dyrektora szkoły, który by wykonywał wszelkie czynności związane z odbywaniem stażu. Czy kuratorium może odrzucić wniosek nauczyciela?

Wychowawca i kierownik wypoczynku złożą zaświadczenie z KRK

Wychowawca i kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie pojadą na kolonie czy wycieczkę bez przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez rząd 21 listopada 2013 r. nowelizacja przepisów.