Zobowiązanie nauczycieli do pracy w ferie zimowe 2013 r.

To, że w ferie zimowe nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy nie oznacza, że dyrektor nie może wezwać ich w tym okresie do pracy. Są bowiem sytuacje, w których nauczyciel musi się stawić do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy chodzi o ferie zimowe, czy letnie. Ta dyspozycyjność nauczyciela w trakcie urlopu ma jednak granice i w sumie w ciągu roku nie może przekroczyć 7 dni. Ponieważ w praktyce przerwanie nauczycielskiego urlopu często prowadzi do niezadowolenia i sytuacji konfliktowych – szczególnie gdy nauczyciel bez uprzedzenia zostaje wezwany do pracy – wyjaśniamy, jak w najmniej uciążliwy dla nauczycieli sposób organizować pracę na ferie zimowe. Przestrzegamy także przed decyzjami, które mogą pozbawić dyrektora i wicedyrektora urlopu uzupełniającego.

W Strasburgu rozstrzygną, czy można zwolnić z pracy nauczyciela na urlopie zdrowotnym

Kwestia dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, wraca jak bumerang każdej wiosny, gdy na etapie prac nad arkuszem organizacji niekiedy trzeba podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia. Jeżeli z kalkulacji w arkuszu wynika, że zwolniony powinien być nauczyciel, który jest w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor ma dylemat, czy tzw. zmiany organizacyjne uzasadniają wypowiedzenie mu stosunku pracy w trakcie tego urlopu. Przepisy nie rozstrzygają tej kwestii, a i orzecznictwo nie jest jednolite, dlatego jedna z nauczycielek zwolniona z pracy podczas urlopu zdrowotnego zwróci się do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka o rozstrzygniecie, czy takie działalnie jest zgodne z prawem.

W 2013 r. odpisy na ZFŚS i wydatki na PFRON na poziomie z 2012 r.

Przyzwyczailiśmy się, że co roku wysokość odpisu na ZFŚS, chociaż minimalnie wzrastała. Tymczasem, w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w wydatkach budżetowych, w 2013 r. wysokości odpisów na ZFŚS orazwysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychzostanie utrzymanana poziomie z 2012 r. Na tym nie koniec oszczędności – „zamrożone” zostaną także wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych.

Urlopu wypoczynkowego w placówce feryjnej udziela się na dni robocze

Pytanie: Nauczyciel pracuje w placówce oświatowej nieferyjnej na 8/18 etatu. Zajęcia dydaktyczne prowadzi dwa dni w tygodniu po 4 godziny. Nauczyciel chce wykorzystać 1 dzień urlopu. Ile godzin urlopu należy zdjąć z jego puli urlopowej? Proszę o podanie wyliczenia.

Umowa na zastępstwo dla pracownika samorządowego z pominięciem procedury konkursowej narusza Konstytucję?

Zatrudnienie pracownika samorządowego na stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze odbywa się drodze konkursu. Wyjątek od obowiązku przeprowadzania procedury naborowej dotyczy pracowników zatrudnianych na zastępstwo, co znacznie ułatwia zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wyjątek ten może być niezgodny z Konstytucją, a na skutek interwencji Rzecznika sprawie ma się przyjrzeć Minister Administracji i Cyfryzacji.

Rozliczenie godzin karcianych za I półrocze 

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na rozliczenie godzin karcianych nauczycieli. Przy czym nie zawsze niezrealizowane godziny nauczyciel będzie musiał odpracować. W pewnych bowiem sytuacjach takie godziny dyrektor może uznać za zaliczone. Jeżeli jednak zobowiąże nauczyciela do ich odpracowania, musi określić, w jakim terminie to nastąpi i na jakich zasadach. Istotne jest jednak to, że musi się to odbyć do końca danego okresu rozliczeniowego. Dla wszystkich tych, którzy rozliczają właśnie godziny karciane lub przymierzają się do tego, przekazujemy przydatne wskazówki, które pomogą rozwiać wątpliwości z tym związane.

Rodzice i opiekunowie nie dostaną dodatkowego miesiąca urlopu wychowawczego  

Wbrew pierwotnym planom, urlop wychowawczy nie zostanie wydłużony do 37 miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu nadal będzie wynosił 36 miesięcy i aby z niego skorzystać w całości, każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać swoją miesięczną jego część. Nowe przepisy obejmą także rodziców, którzy  przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów korzystali już z urlopu wychowawczego.

Przy zatrudnieniu na stanowisku pomocniczym i obsługi nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z KRK

Pytanie: Czy pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do przedstawiania przed zatrudnieniem zaświadczeń o niekaralności czy wystarczy, że złożą oświadczenie?

Opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej, po to by nauczyciel otrzymał wyższą nagrodę to działanie na szkodę szkoły

Pytanie: Z dniem 31 grudnia nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić w dniu 1 stycznia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?