Zwolnienie pracownika bez konsultacji związkowej, gdy związek zawodowy nie podaje informacji o liczbie swoich członków

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o łącznej liczbie jej członków nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla pracodawcy, który w takiej sytuacji może zwolnić pracownika bez konsultacji związkowej.

Zakończenie stanu nieczynnego w lutym 2013 r.

Z końcem lutego upływają 6-miesięczne okresy stanu nieczynnego nauczycieli, którzy z powodu zagrożenia zwolnieniem z pracy wybrali ten wariant czasowego pozostania w zatrudnieniu, zamiast zwolnienia z pracy rekompensowanego odprawą. Z chwilą zakończenia tego okresu przed nauczycielem są dwa warianty – może zostać przywrócony do pracy albo jego stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W tym drugim wariancie ważne jest to, że mimo iż do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to nie będzie on miał prawa do odprawy. O sposobach zakończenia stanu nieczynnego i obowiązkach pracodawcy z tym związanych piszemy dalej.

Z powodu określonych okoliczności pracownik ma prawo do 2 dni lub 1 dnia urlopu okolicznościowego

Pytanie: Czy należy się urlop okolicznościowy pracownikowi z tytułu pogrzebu zięcia, który zamieszkiwał razem z pracownikiem? Jeśli tak, to ile dni?

Wysokość dodatku stażowego należy aktualizować w czasie choroby pracownika

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy podwyższyć wypłacany dodatek stażowy, gdy kolejny rok pracy upływa w trakcie zwolnienia lekarskiego, jeśli dodatek ten jest wypłacany także w czasie choroby?

Wpływ dodatku uzupełniającego na świadczenia ze stosunku pracy

Wypłacając w trakcie roku różnego rodzaju świadczenia finansowe nauczycielom, przykładowo takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia urlopowe czy ekwiwalent za urlop, łatwo zapomnieć, że przy ich obliczaniu należy uwzględnić dodatek uzupełniający, który nauczyciele otrzymali w styczniu. Dlatego, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego miesiąca, przypominamy o tym, na które świadczenia wypłacane nauczycielom ma wpływ dodatek uzupełniający – warto sięgnąć do tego tekstu przy okazji wypłacania różnych świadczeń finansowych nauczycielom, aby upewnić się, czy należy przy ich obliczaniu uwzględnić ten dodatek.

Udział nauczyciela w zespole egzaminacyjnym OKE w innej szkole możliwy w ramach urlopu bezpłatnego

Pytanie: Nauczyciel został powołany na dwa dni przez OKE w skład zespołu egzaminacyjnego do innej jednostki. Za sprawowanie funkcji egzaminatora będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne przez OKE. W tych dniach nauczyciel ma zaplanowane zajęcia dydaktyczne w macierzystej szkole. Czy w takiej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

Trzynastka za 2012 r. – 20 przypadków z życia wziętych

Dla tych, którzy szybko chcą zweryfikować, czy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny ma prawo do trzynastki za 2012 r., polecamy poniższą tabelę, która w praktyczny sposób pozwala sprawdzić, komu należy wypłacić trzynastą pensję za 2012 r., a komu odmówić do niej prawa.

Trzynastka za 2012 r. dla pracowników szkoły

Do końca marca na kontach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych muszą się znaleźć trzynaste pensje. O tym, kto i w jakiej wysokości otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, decyduje okres zatrudnienia w danym roku, który musi wynosić minimum 6 miesięcy. Są jednak wyjątki, dzięki którym trzynastkę dostaną osoby, które tego okresu nie przepracowały. Ustalając prawo do trzynastki takich osób, trzeba pamiętać o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który do katalogu wyjątków od wymogu przepracowania 6 miesięcy dodał okres przebywania na urlopie macierzyńskim. O zasadach ustalania prawa do dodatkowej pensji za 2012 r. i obliczaniu jej wysokości piszemy dalej.

Rodzaj choroby decyduje o tym, czy okres 182 nalicza się od nowa, czy też sumuje się okresy niezdolności do pracy

Pytanie: Nauczyciel od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Dnia 3 września 2012 r. uległ wypadkowi przy pracy i do końca listopada 2012 r. przebywał na L4. Od 1 grudnia 2012 r. powrócił do pracy, lecz w styczniu 2013 r. poszedł znowu na L4. Czy okres 182 dni niezdolności do pracy będący podstawą rozwiązania stosunku pracy nauczyciela nalicza się od nowa z chwilą rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego 2013? Czy okres urlopu zdrowotnego udzielonego w poprzednim roku szkolnym należy doliczyć do okresu niezdolności do pracy na podstawie art. 23 Karty Nauczyciela? Czy nauczyciel może znowu iść na urlop zdrowotny bez obawy, że jego stosunek pracy zostanie rozwiązany?