Zaniżone minimalne wynagrodzenie trzeba pracownikowi wyrównać

Pytanie: Pytanie: Najniższe wynagrodzenie od stycznia 2013 r. wynosi 1.600 zł, pracownik otrzymuje brutto 780 zł, zatrudniony jest na 1/2 etatu. Czy powinien mieć wypłacony dodatek wyrównawczy w kwocie 20 zł, jeśli jednocześnie otrzymuje emeryturę, czy też otrzymywanie emerytury wyklucza wypłacanie dodatku wyrównawczego, jeśli pracownik w ramach umowy o pracę nie osiąga najniższego wynagrodzenia?

W równoważnym systemie czasu pracy urlopu udziela się na dni, które są dniami pracy

Pytanie: Pytanie: W naszej szkole zatrudniamy 4 dozorców, każdego na pół etatu. Praca dozorców planowana jest na podstawie miesięcznych harmonogramów pracy. Każdego miesiąca harmonogram jest inny i przewiduje dla dozorców dni pracy i dni, w których nie mają obowiązku wykonywania pracy (pracują po 8 lub 12 godzin w trakcie „dniówki”). Jak udzielić urlopu wypoczynkowego dozorcy? Jak wyliczyć liczbę godzin trwania urlopu, skoro każdego miesiąca harmonogram okaże się inny i praca nie jest świadczona codziennie w stałej liczbie godzin? Ponadto urlop może być zaplanowany przed ułożeniem harmonogramu pracy, a więc nie da się przewidzieć, ile godzin pracownik przepracowałby, gdyby nie przebywał na urlopie.

Decyzja o przyznaniu emerytury może być wydana bez rozwiązania stosunku pracy

Pytanie: Pytanie: Pracownica złożyła w grudniu 2012 r. wniosek o wcześniejszą emeryturę z powodu 20 lat pracy w szczególnych warunkach. Dnia 6 stycznia 2013 r. ukończyła 55 lat i otrzymała decyzję odmowną z tego względu, że nie rozwiązała stosunku pracy z pracodawcą. Czy to prawda, że od 2013 r. podobno weszły przepisy mówiące, że odchodząc na emeryturę z powodu szczególnych warunków pracy, nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy, tylko po naliczeniu emeryturę można zawiesić?

Zwolnienie świadczeń z ZFŚS od składek ZUS

Warunkiem zwolnienia świadczeń z ZFŚS od składek na ubezpieczenie społeczne jest stosowanie przy ich przyznawaniu kryterium socjalnego, a więc różnicowanie wysokości świadczeń, w zależności od sytuacji socjalnej osób uprawnionych. Brak takiego zróżnicowania może skutkować żądaniem przez ZUS zapłacenia składek od takich świadczeń, a w skali jednej placówki mogą to być kwoty kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z korzyścią dla szkoły będzie takie skonstruowanie regulaminu ZFŚS, aby przyznawane zgodnie z nim świadczenia spełniały wymogi zwolnienia ze składek ZUS.

Związek zawodowy podając informację o pracownikach podlegających ochronie nie musi przedstawiać uchwał, na mocy których ochrona została przyznana

Pytanie: Pytanie: Czy podając pracodawcy pisemną informację o osobach podlegających szczególnej ochronie udzielonej przez zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej na podstawie uchwały, należy koniecznie do tego pisma dołączyć uchwałę z podpisami członków zarządu?

Zmiana wymiaru etatu przy zatrudnieniu na podstawie mianowania wiąże się z koniecznością rozwiązania umowy i zawarcia nowej, w niepełnym wymiarze zajęć

Opis sytuacji: Nauczyciel dyplomowany jest zatrudniony na podstawie mianowania w pełnym wymiarze zajęć. Pod koniec lutego wystąpił do dyrektora szkoły z wnioskiem o zmniejszenie mu od kwietnia 2013 r. wymiaru zatrudnienia do 15/18 etatu. Dyrektor wyraził zgodę i sporządził pismo – porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia. Czy działanie dyrektora było właściwe?

Zatrudnienie w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć daje prawo do trzynastki

Pytanie: Pytanie: Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony (za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym) od 3 września 2012 r. do ostatniego dnia nauki 2013 r. przysługuje wynagrodzenie – 13. pensja za 2012 r.?

Wspólny fundusz socjalny dla szkoły i samorządowego zespołu administracji placówek oświatowych

Pytanie: Pytanie: Od stycznia 2013 r. zespół szkół, którym kieruję, został włączony do ZFŚS zespołu samorządowej administracji placówek oświatowych (zatrudniającego ok. 10 pracowników). Czy takie połączenie funduszy jest prawnie możliwe? Czy SAPO jako instytucja powinna mieć własny ZFŚS, czy może powinna należeć do funduszu gminnego?

W 2014 r. pierwsi ubezpieczeni mogą otrzymać emerytury częściowe

Dla osób, które np. z powodu braku pracy albo złego stanu zdrowia nie mogą pracować do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, przewidziano tzw. emerytury częściowe. Pierwsi ubezpieczeni będą się mogli o nie ubiegać w 2014 r. Emerytury ustalane według nowych zasad przysługują wszystkim ubezpieczonym, a więc również nauczycielom i pracownikom samorządowym.