O tym, czy osoba niebędąca już pracownikiem szkoły może pełnić funkcje związkowe, decyduje statut organizacji

Pytanie: Pytanie: Szefowa zakładowego związku zawodowego do końca sierpnia pracowała w szkole, jednak twierdzi, że dalej jest szefową związku w tej placówce. Czy ma prawo reprezentować członków związku z tej szkoły i występować w ich imieniu, pomimo tego że nie jest już pracownikiem szkoły?

Nauczyciel uzupełnia pensum tylko do pełnego wymiaru zatrudnienia

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka gimnazjum, zatrudniona na 13/18 etatu dopełnia etat w innej szkole w wymiarze 5/18 etatu. Czy w szkole macierzystej można przydzielić jej godziny ponadwymiarowe (dodatkowo 2 godz. od II semestru)?

Kontrole NIK w szkołach w 2013 r.

Wpływ likwidacji placówek oświatowych na warunki kształcenia uczniów, ocena ekonomicznych skutków likwidacji, a także ocena działań poodejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe w celu przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zbadanie nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania i finansowania placówek niepublicznych – to główne obszary kontroli szkół i placówek oświatowych, jakie w 2013 r. przeprowadzi Najwyższa Izba Kontroli.

Ferie zimowe 2013 r. – bez prawa do urlopu uzupełniającego

Po zakończonych feriach zimowych do dyrektorów szkół zgłaszają się nauczyciele, którzy na skutek decyzji dyrektora i zlecenia im dodatkowej pracy w tym okresie albo choroby czy też innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie wykorzystali 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. Chcąc odzyskać urlop, składają stosowne wnioski i wskazują, kiedy chcieliby z tego urlopu skorzystać. W takim przypadku jednak decyzja dyrektora zawsze będzie negatywna, za niewykorzystany w ferie zimowe urlop nie przysługuje urlop uzupełniający, ponieważ nauczyciel ma przed sobą jeszcze wakacje letnie i może wykorzystać w tym czasie ustawowe minimum urlopowe. Z wnioskiem o urlop uzupełniający należy się zatem wstrzymać do początku września.

Całoroczny urlop wychowawczy pozbawia prawa do trzynastki

Pytanie: Pytanie: Księgowa zatrudniona w przedszkolu przez cały 2012 r. przebywała na urlopie wychowawczym. Czy należy się trzynastka za ten rok?