Nauczyciel przeniesiony do innej szkoły dostanie odprawę za zwolnienie z pracy

Pytanie: Nauczyciel z 30-letnim stażem 1 września 2012 r. został przeniesiony na 1 rok do innego gimnazjum na podstawie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela. W maju 2013 r. nauczyciel w jednej ze szkół dostał wypowiedzenie z powodu jej likwidacji. Czy przysługuje mu odprawa? Jeżeli tak, to na podstawie jakiej dokumentacji obliczyć jej wysokość?

Likwidacja stanowiska pracy nie zawsze jest możliwa

W szkole podstawowej w marcu została podjęta decyzja o całkowitej likwidacji kuchni w tej placówce. Pracownicy kuchni dostali wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników, a w dniu rozwiązania stosunku pracy zostaną im wypłacone odprawy. Wśród zwalnianych pracowników jest osoba, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy dyrektor szkoły może skutecznie wypowiedzieć temu pracownikowi stosunek pracy?

Dodatek uzupełniający tylko dla nauczycieli efektywnie świadczących pracę

Nowelizacja Karty Nauczyciel zmienia zasady obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania dodatków uzupełniających. Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia oraz uelastycznić sposób jego rozliczania.

Awans zawodowy – bez udziału kuratorium

Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.