Trzynastkę wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego

Pytanie: Według naszego regulaminu wynagradzania nie wliczamy do podstawy L4 dodatku funkcyjnego pracownika administracji, ale wliczamy z kolei składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy roczne, w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, chodzi tu konkretnie o trzynastą pensję. Czy skoro nie wlicza się do podstawy L4 dodatku funkcyjnego, czy 1/12 trzynastej pensji, braną do podstawy chorobowego, należy również pomniejszyć o dodatek funkcyjny?

Staż nauczyciela – 10 nietypowych sytuacji

Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem. Błędy po stronie nauczyciela, ale także dyrektora mogą skomplikować awans nauczyciela, a z kolei dłuższe nieobecności w pracy - znacznie go przedłużyć. Zmiana miejsca pracy i wymiaru zatrudnienia także może mieć wpływ na ścieżkę awansu nauczyciela

Regulamin ZFŚS może przewidywać dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika sezonowego

Pytanie: Czy pracownikowi sezonowemu zatrudnionemu w przedszkolu w okresie grzewczym (palacz c.o.) należy się dofinansowanie do wypoczynku, skoro za niewykorzystany urlop otrzymał ekwiwalent?

Procedura obniżenia wynagrodzenia nauczyciela za kilka dni urlopu bezpłatnego

W przypadku korzystania przez nauczyciela z urlopu bezpłatnego w trakcie miesiąca z kolejnego wynagrodzenia należy odliczyć pensję za dni przebywania na tym urlopie. Podstawą obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, w którym nauczyciel był nieobecny w pracy z powodu urlopu bezpłatnego, jest liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu oraz liczba godzin nieobecności nauczyciela.

Pracownik może być zatrudniony na dwóch stanowiskach, ale różnych

Pytanie: W szkole zatrudniona jest sprzątaczka na 0,7 etatu – umowa na czas nieokreślony. Czy istnieje możliwość jednoczesnego jej zatrudnienia na czas nieobecności pomocy kuchennej w naszej szkole? Jeśli tak, to proszę podać, w jakim wymiarze.

Praca przy egzaminie gimnazjalnym nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych 

Pytanie: W związku z tym, że w uchwale rady gminy dotyczącej regulaminu wynagradzania nie określono szczegółowo wypłaty za godziny ponadwymiarowe za dni, w które odbywają się egzaminy gimnazjalne – mamy pytanie, czy nauczycielom, którzy w tych dniach pracowali przy obsłudze egzaminów należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Powierzenie dodatkowych zadań wymaga nowego zakresu obowiązków

Pytanie: Kierownikowi gospodarczemu powierzono dodatkowo obowiązki kasjera. Za pełnienie dodatkowych zadań chcemy przyznać dodatek specjalny. W jaki sposób tego dokonać? Czy powierzenie zadań można wpisać do zakresu obowiązków pracownika z adnotacją, że są to zadania dodatkowe, za które przyznany został dodatek specjalny?  W jaki sposób będzie kierownik gospodarczy ponosił odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości na stanowisku kasjera? 

Opóźnione potwierdzenie przekształcenia umowy o pracę w mianowanie – z bieżącą datą

Pytanie: Nauczyciel w grudniu 2012 roku zdał egzamin na nauczyciela mianowanego. Spełnia wszystkie warunki do przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony w akt mianowania z dniem 1 stycznia 2013 r. Ponieważ zaniedbano formę pisemną w tej sprawie, proszę o informację, jaką datę powinien mieć dokument potwierdzający zmianę zatrudnienia – 1 stycznia 2013 czy bieżącą?

Okres wypowiedzenia umowy z powodu negatywnej oceny pracy liczy się od ostatecznej oceny 

Pytanie: Nauczyciel otrzymał negatywną ocenę pracy w dniu 29 kwietnia 2013 r. Na pewno będzie się odwoływał. Jak liczyć termin wynikający z art. 23 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela – od daty mojej oceny czy oceny zespołu oceniającego?