Ochrona przedemerytalna nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

Pytanie: Z uwagi na zmiany organizacyjne dotyczące zmniejszenia liczby oddziałów i zmiany planu nauczania nie będę w stanie w kolejnym roku szkolnym zapewnić pełnego etatu nauczycielce zatrudnionej poprzez mianowanie. Nauczycielka jest w wieku przedemerytalnym – obejmuje ją ochrona przedemerytalna. Czy istnieje prawna procedura rozwiązania tego problemu?

Nieostateczna, ale dobra ocena pracy umożliwia start w konkursie na dyrektora

Pytanie: Czy nauczyciel, który wniósł odwołanie od otrzymanej oceny pracy, może przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?

Nie zawsze małżonek zmarłego pracownika otrzyma jego dofinansowanie do wypoczynku

Pytanie: W placówce wypłacane jest dofinansowanie do wypoczynku uwarunkowane wykorzystaniem 14-dniowego urlopu. W czerwcu zmarł pracownik. Małżonka zmarłego otrzymała ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 16 dni. Czy można wypłacić małżonce wynagrodzenie urlopowe? Zaznaczam, że regulamin ZFŚS obowiązujący w placówce nie posiada żadnego zapisu na ten temat. Przy jego opracowywaniu nie pomyślano o takim ewentualnym zdarzeniu.

Nauczyciel może się ubiegać o dofinansowanie wypoczynku w kilku szkołach

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dofinansowanie z ZFŚS wyjazdu dziecka na tzw. zieloną szkołę. Nauczyciel ten zatrudniony jest jeszcze w innej szkole, która jest dla niego głównym miejscem pracy. Czy możemy zażądać od niego zaświadczenia z drugiej szkoły o nieudzieleniu dofinansowania do wyjazdu dziecka i na tej podstawie wypłacić dofinansowanie? Czy nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje dofinansowanie z każdej ze szkół?

Nauczyciel ma prawo do urlopu zdrowotnego, nawet gdy dyrektor chce mu ograniczyć etat

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie ma ograniczony wymiar etatu do 16/18 w roku szkolnym 2012/2013. Czy może starać się o urlop dla poratowania zdrowia od 1 września 2013 r.? W związku z reorganizacją szkoły grozi mu wypowiedzenie z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela.

Inwentaryzacja biblioteki szkolnej na innych zasadach niż w bibliotekach publicznych

Opis sytuacji: Kontrola przeprowadzona w szkolnej bibliotece zarzucił dyrektorowi, że w niewłaściwy sposób ewidencjonowane są zbiory biblioteczne. Chodziło o częstotliwość przeprowadzania skontrum. Biblioteka przeprowadzała inwentaryzację raz na 5 lat. Jakie wnioski płyną z tego dla innych bibliotek?

Dyrektor nie musi informować organów zewnętrznych o nauczycielach rozpoczynających staż

Pytanie: Czy dyrektor szkoły powinien poinformować organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny (np. podczas sporządzania aneksu do projektu organizacyjnego) o tym, że nauczyciel złożył wniosek o rozpoczęcie stażu?

20-godzinne pensum dla pedagogów i psychologów

W związku z biernością resortu edukacji, posłowie Solidarnej Polski zaproponowali ustawowe uregulowanie pensum nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych na poziomie 20 godzin tygodniowo - do sejmu wpłynął projekt zmieniający Kartę Nauczyciela. Planowane zmiany nie obejmą jednak m.in. nauczycieli logopedów, dla których wciąż wymiar pensum miałby ustalać organ prowadzący.