Zajęć, które wypadły w dni wolne, nie trzeba odpracowywać

Pytanie: Nauczyciel WDŻ w gimnazjum realizuje 19 godzin zajęć w każdej klasie. W szkole zajęcia te realizowane są w oddziałach A i B odpowiednio w ciągu I i II semestru. Jeśli w semestrze wypada tylko 18 dni, w których odbywają się planowe zajęcia, to czy nauczyciel musi odrobić brakującą godzinę? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w ramach jakich godzin?

Z umowy zawartej za zgodą kuratora oświaty przysługuje świadczenie urlopowe

Pytanie: Z nauczycielem zawarto dwie umowy o pracę: jedną na pełen etat na czas nieokreślony, a drugą, za zgodą kuratorium, w wymiarze 3/18 (brak kwalifikacji). Czy świadczenie urlopowe należy wypłacić z obu umów, czy z jednej?

Wynagrodzenie za stan nieczynny po ograniczeniu etatu

Pytanie: Nauczyciel zgodził się na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2012/2013. Nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny, w związku z tym otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Złożył potem wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. W jakiej wysokości będzie otrzymywał wynagrodzenie za okres stanu nieczynnego?

Urlopu zdrowotnego nie zalicza się do okresu pracy w szczególnym charakterze

Pytanie: Czy do 20 lat stażu pracy przy tablicy wlicza się okresy urlopu zdrowotnego?

Trzeba uwzględnić wniosek o urlop zdrowotny przed ograniczeniem zatrudnienia

Pytanie: Czy nauczycielowi, który podpisał ograniczenie etatu od 1 września 2013 r., można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia od 28 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2014 r.?

Świadectwo pracy po umowie terminowej – w tym roku na nowych zasadach

W tym roku świadectwa pracy po umowach terminowych wydaje się na nowych zasadach. Są to te umowy, które zostały zawarte z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi po 21 marca 2011 r. Nie zawsze jednak po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy na czas określony trzeba wydać świadectwo. Są pewne wyjątkowe sytuacje, kiedy świadectwo wydaje się dopiero po zakończeniu stosunku pracy.

Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego (placówka feryjna)

Zaraz po wakacjach trzeba będzie ustalić, którzy nauczyciele nie wykorzystali w sumie w ferie zimowe i letnie minimalnego wymiaru 8 tygodni urlopu. Jeśli ich urlop trwał krócej , trzeba obliczyć, ile dni urlopu należy nauczycielowi „oddać” w trakcie roku. Podążanie za naszymi wskazówkami da pewność, że nauczyciele otrzymali tyle urlopu, ile im się należy.

Pracownik ubiegający się o pożyczkę mieszkaniową nie musi mieć zabezpieczenia jej spłaty

Pytanie: Pracownica obsługi mająca pięcioosobową rodzinę ma zamiar złożyć wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS. Dochód przypadający na członka rodziny wynosi 374,81 zł. Przy obliczeniu dochodu nie uwzględniono męża, ponieważ pracuje poza granicami kraju. Czy należy udzielić pracownicy pożyczki w wysokości 5.000 zł w sytuacji, gdy nie ma zabezpieczenia na jej spłatę? W regulaminie nie mamy zapisu dotyczącego dochodu kwalifikującego do przyznania pożyczki.