Wymiar urlopu jest proporcjonalny do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na okres 6 miesięcy. Przez pierwsze 3 miesiące w wymiarze 23/40, a przed kolejne 3 miesiące w wymiarze 1/2 etatu. Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Urlop wypoczynkowy po dłuższej chorobie – bez badań lekarskich

Pytanie: Nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim od 17 czerwca 2013 r. do 29 lipca 2013 r. W związku z tym, że niezdolność do pracy jest dłuższa niż 30 dni, musi być wysłany na badania kontrolne. Czy powinien wykonać te badania kontrolne zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, czyli 30 lipca 2013 r., czy dopiero 1 września 2013 r.?

Urlop bezpłatny nie jest wliczany do stażu pracy

Pytanie: Nauczyciel dostarczył świadectwo pracy z adnotacją o urlopie bezpłatnym w okresie od 1 października 1974 do 15 sierpnia 1978 r., udzielonym na podstawie art. 59 ust 1 ustawy z 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczyciela. Czy okres ten wlicza się do stażu pracy uprawniającego do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej nauczyciela?

Sześciolatek w szkole nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości nauki

W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty wprowadzającą obowiązkową naukę dla sześciolatków. Wbrew obawom, objęcie tych dzieci obowiązkiem szkolnym, nie zwiększy ilości oddziałów w szkołach ani nie spowoduje konieczności wprowadzenia zmianowości w szkołach.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zagrożone

Minister Finansów nalega na ujednolicenie zasad naliczania odpisów na ZFŚS w szkole. Widzi on w tej zmianie oszczędności rzędu 1,1 mld zł. Nie dostrzega jednak, że musiałoby to się wiązać z likwidacją lub ograniczeniem wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Resort edukacji nie zgadza się na zmianę Karty Nauczyciela w tym zakresie.

Rola kuratora w procesie likwidacji placówki nie zwiększy się

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwróciła się do Rady Ministrów o przygotowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, przywracających kuratorowi oświaty kompetencję wyrażania zgody na likwidację szkół. Resort edukacji nie zamierza jednak zmieniać przepisów - rola kuratora oświaty pozostanie ograniczona do opiniowania zamiaru likwidacji placówek.

Rada rodziców nie może skarżyć uchwał organu prowadzącego do sądu

Rada rodziców nie posiada zdolności sądowej,  gdyż nie jest osobą fizyczną ani osobą prawną czy jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której zdolność prawną przyznaje ustawa (Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 17 czerwca 2013 r., II SA/Op 268/13)

Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko po urlopie zdrowotnym tylko za jego zgodą

Pytanie: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wraca z urlopu dla poratowania zdrowia z końcem kwietnia. Czy mogę przenieść go na stanowisko wychowawcy świetlicy na 18 godzin, by nauczyciel, który obecnie uczy tę klasę, mógł prowadzić ją do końca roku szkolnego?