Zniżka czasu pracy związkowca uzależniona jest od liczby członków organizacji związkowej

Pytanie: Organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o zwolnienie do 15/18 z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w czasie trwania kadencji w związku z rezygnacją poprzedniego przewodniczącego związku. Czy ustalona liczba godzin zwolnienia na początku kadencji powinna trwać przez cały jej okres, czy może być zmienna w zależności od liczby członków zatrudnionych w zakładach pracy w poszczególnych okresach kadencji? Czy, gdy liczba członków w okresie trwania kadencji lub w następnej kadencji przekroczy 150 członków, zarząd organizacji związkowej może określić mniejszy wymiar zwolnienia? Czy organizacja związkowa powinna podać miesięczny wymiar godzin zniżki nauczyciela w odniesieniu do pensum nauczyciela?

Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski – z 14-dniowym wyprzedzeniem

Pytanie: Proszę o przeliczenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla nauczyciela zatrudnionego na pełen etat na czas nieokreślony. Poród był 29 kwietnia 2013 r. – jedno dziecko. Proszę o podanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia danego urlopu. W jakim terminie muszą być złożone wnioski na dany urlop?

W I półroczu 2013 r. ZUS wydał 32,7 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dane na temat kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w I półroczu. W ich wyniku wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe w kwocie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

Urlop dla poratowania zdrowia w placówce opiekuńczo-wychowawczej tylko do 31 grudnia 2013 r.

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych tracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli zaś nauczyciel, w chwili objęcia go ustawą o pracownikach samorządowych, będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie straci prawa do pozostałej jego części.

Umowa na zastępstwo może być zawarta na dowolny okres w trakcie roku szkolnego

Pytanie: Na jaki okres zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem religii, który zostanie zatrudniony na czas zastępstwa nauczycielki będącej na urlopie macierzyńskim od 14 sierpnia 2013 r. do 15 sierpnia 2014 r.? Czy błędem byłoby zawarcie umowy od 1 września 2013 r. do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2014 r. (misja sformułowana będzie na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela). Czy jednak umowa powinna być zawarta na okres trwania zajęć (do 27 czerwca 2014 r.)?

TERMINARZ AWANSU ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Z początkiem roku szkolnego, tj. 2 września 2013 r. rozpoczynają się staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W trakcie trwania całego stażu trzeba dopilnować wielu terminów i obowiązków, ale najwięcej z nich przypada na początek roku szkolnego.

Przepisy nie ograniczają liczby wniosków o urlop bezpłatny ani długości jego trwania  

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 2/18 już dwukrotnie korzystał z urlopu bezpłatnego w szkole. Czy dyrektor może (musi?) udzielić mu kolejnego urlopu bezpłatnego?

Przedłużenie stażu nauczyciela – niejasne przepisy, różne interpretacje

Pytanie: Dnia 31 maja 2011 r. nauczycielka powinna była zakończyć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Jednak w tym okresie oraz po zakończeniu stażu była wielokrotnie nieobecna w pracy. Oto wykaz nieobecności: