Pracę na roli zalicza się do stażu pracy na podstawie odpowiednich dokumentów

Pytanie: Nauczycielka ubiega się o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym swoich rodziców (8 ha) od 18 grudnia 1978 r. do 16 listopada 1981 r. Ze złożonych dokumentów wynika, że gospodarstwa tego nie przejęła, natomiast po ślubie wraz z mężem przejęła gospodarstwo teściów o powierzchni 0,6520 ha. Czy w takiej sytuacji jest podstawa, aby zaliczyć wnioskowany okres pracy na roli? Czy warunek przejęcia gospodarstwa dotyczy tylko tego gospodarstwa, w którym się pracowało? Czy może być brane pod uwagę przejęcie gospodarstwa np. teściów? Czy wielkość gospodarstwa, okres, w którym świadczono na nim pracę, i data przejęcia mają znaczenie?

Podwyżki płac nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 nauczycielskie pensje zostały po raz kolejny zamrożone. Podwyżek dla wszystkich zatem nie będzie, ale część nauczycieli dostanie wyższe pensje. Dotyczy to nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu lub wyższe kwalifikacje. Po dostarczeniu przez nich odpowiednich dokumentów trzeba przeliczyć ich pensje i inne składniki wynagrodzenia, ale uwaga! można to zrobić tylko w ściśle określonych terminach.

Podstawowe miejsce pracy na wsi – nauczyciel otrzymuje pełny dodatek wiejski

Pytanie: Jak płacić nauczycielowi dodatek wiejski, zatrudnionemu na pełnym etacie na wsi 10 godzin i uzupełniającemu etat 8 godzin w mieście pow. 5 tys. mieszkańców? Ile dni powinien pracować w każdej ze szkół (uczy wychowania fizycznego i techniki)?

Podczas L4 nauczyciel nie odczuje podwyżki w związku z awansem

Już we wrześniu, mimo braku ustawowych podwyżek płac zasadniczych nauczyciele, którzy w wakacje uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, dostaną wyższe pensje. Jeżeli jednak w okresie wypłacania podwyżki nauczyciel będzie pobierał świadczenia chorobowe, to nie wypłynie ona na wysokość świadczeń. Gdy jednak podwyżka obejmie okres wsteczny nauczycielowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych.

Nienależne świadczenie wypłacone z ZFŚS można odzyskać na drodze sądowej 

Pytanie: Pracownik, choć nie spełniał warunków do otrzymania świadczenia urlopowego określonych w regulaminie ZFŚŚ, złożył wniosek o przyznanie tego świadczenia. Przez niedopatrzenie otrzymał je. Czy można odzyskać niesłusznie wypłacone świadczenie z ZFŚS?

Można żądać wyrównania niewypłaconych podwyżek lub zaskarżyć regulamin płacowy do PIP

W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych jest zapis, który mówi o corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik inflacji. W kolejnym punkcie jest zapis, że zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dokonywana raz w roku, po zakończeniu pierwszego kwartału, w miarę posiadanych środków. Od kilku lat pracownicy niepedagogiczni nie otrzymują podwyżek, w związku z brakiem środków. Czy to jest zgodne z prawem?

Krótszy urlop wypoczynkowy, gdy urlop wychowawczy rozpoczyna się i kończy w tym samym roku

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 15 stycznia 2012 r. Wykorzystała urlop macierzyński do 30 czerwca 2012 r. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wystąpiła o urlop wypoczynkowy za 2012 rok – 26 dni oraz zaległy za 2011 – 13 dni i 2 dni na dziecko. Następnie na prośbę pracownicy udzielono jej urlopu wychowawczego od 30 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W dniu 1 stycznia 2013 r. pracownica wróciła do pracy. Czy z racji wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu wypoczynkowego (26 dni za 2012 rok), a następnie korzystania z urlopu wychowawczego należy obniżyć jej urlop za 2013 rok o 9 dni niesłusznie wybranego?

Krewni i powinowaci w określonym stopniu nie mogą być podwładnymi dyrektora szkoły

Pytanie: Czy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych można zatrudnić w szkole żonę siostrzeńca na stanowisko sprzątaczki?

Dyrektora szkoły zatrudnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, nie zaś na okres kadencji

Pytanie: Czy zatrudnienie przez organ prowadzący nauczyciela, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły, obejmuje czas jego kadencji czy czas nieokreślony?

Dyrektor ustala treść regulaminu ZFŚS, gdy nie uzyska akceptacji związkowców

Pytanie: W szkole działają dwa związki zawodowe. Jeden z nich akceptuje treść nowego regulaminu ZFŚS, drugi zaś nie. Co powinien zrobić dyrektor szkoły w tej sytuacji?