Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2013/2014

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami wolnymi od zajęć wynikającymi z kalendarza roku szkolnego dyrektor co roku, do 30 września ustala grafik dodatkowych dni wolnych od zajęć. Co ważne, dni te nie są okresem urlopu dla nauczycieli, zatem powinni w tym czasie pozostawać do dyspozycji dyrektora szkoły i wykonywać zlecone przez niego prace.

Dodatek mieszkaniowy w kilku szkołach – gdy tak stanowi regulamin płacowy

Pytanie: Nauczycielka pracuje jednocześnie w dwóch szkołach i ma odrębne umowy o pracę. Czy w obu miejscach pracy przysługuje jej dodatek mieszkaniowy? Nauczycielka w jednej szkole jest zatrudniona w pełnym, a w drugiej szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Choroba w trakcie urlopu przesuwa go na inny termin 

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego powoduje automatyczne przedłużenie urlopu o czas choroby, czy w tej sytuacji wymagana jest zgoda pracodawcy na przedłużony urlop bezpośrednio po zwolnieniu?

Awans zawodowy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych tylko do 31 grudnia 2013 r.

Nauczyciel zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej może realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, ale tylko do 1 stycznia 2014 r. Po tym okresie tych nauczycieli przestanie obejmować Karta Nauczyciela i awans przewidziany tą ustawą.