Zwolnienie lekarskie dostarcza się przed rozpoczęciem rehabilitacji

Pytanie: Pracownik złożył kserokopię zawiadomienia o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Czy dla usprawiedliwienia nieobecności wystarczy złożenie po powrocie L4 za okres nieobecności, czy w trakcie przebywania w sanatorium ośrodek uzdrowiskowy musi wysłać do szkoły zawiadomienie o przebywaniu pracownika w sanatorium?

Zwolnienie i zmiana warunków pracy nauczyciela związkowca

Poza nauczycielami mianowanymi, osobami przebywającymi na zwolnieniu lekarskim, urlopie zdrowotnym, czy korzystającymi z uprawnień rodzicielskich, szczególną ochroną objęty jest nauczyciel związkowiec. Dyrektor ma niewielkie możliwości zwolnienia go z pracy, z kolei zmiana warunków zatrudnienia naraża go na dodatkowe koszty. Orzecznictwo pokazuje jednak, że decyzje kadrowe wobec takiego nauczyciela nie zawsze są skazane na niepowodzenie.

Zamiast dłużnika pożyczkę mieszkaniową spłacą poręczyciele

Pytanie: Nauczycielka przeszła na emeryturę, ale w szkole została jej do spłacenia pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS. Od października jej nie spłaca. W szkole zatrudnionych było dwóch poręczycieli, z tym że jeden zmarł. Od kogo można egzekwować zaległe raty pożyczki wraz z odsetkami? Kwota zaległości nie jest duża, bo to 350 zł.

Zajęcia wspomagające może prowadzić kilku nauczycieli

Pytanie: Czy etat nauczyciela wspomagającego w klasie integracyjnej może być podzielony na dwóch lub na trzech nauczycieli? W chwili obecnej ta klasa ma 19 godzin wspomagania i zajęcia te prowadzi jeden nauczyciel.

Średnia z nadgodzin zawsze z miesięcy poprzedzających urlop

Pytanie: Nauczyciel od 18 marca 2014 r. korzysta z urlopu uzupełniającego za rok szkolny 2012/2013. Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego należy wliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych za rok szkolny 2012/2013, czy za okres od września 2013 roku do lutego 2014 roku?

Rozliczenie wyjazdu nauczyciela w ramach podróży służbowej lub urlopu bezpłatnego

Pytanie: Nauczyciel wyjeżdża na tydzień za granicę w ramach projektu realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia. Jak usprawiedliwić jego nieobecność?

Oddział ZNP, a nie ognisko, wystawia ocenę pracy dyrektora szkoły

Pytanie: Kto z ZNP pisze opinię na temat pracy dyrektora, w sytuacji gdy kończy się jego kadencja i złożone zostały dokumenty do organu prowadzącego o jej przedłużenie? Czy członkowie Ogniska ZNP działającego w szkole mają jakikolwiek wpływ na treść opinii dotyczącej pracy dyrektora szkoły?

Nie wszystkie świadczenia wlicza się do średnich wynagrodzeń nauczycieli

Im więcej składników nauczycielskiej pensji można uwzględnić przy ustalaniu tzw. średnich wynagrodzeń, tym mniejsze dodatki uzupełniające muszą wypłacać nauczycielom samorządy. Do średniej pensji wlicza się aż 20 składników, ale pomija np. środki na doskonalenie zawodowe oraz wypłacony w poprzednim roku dodatek uzupełniający.