Złożenie wniosku o uprawnienia rodzicielskie po terminie wpływa na wysokość zasiłku

Pytanie: Nauczycielka 31 marca urodziła syna. Dnia 7 kwietnia telefonicznie powiadomiła o tym fakcie szkołę i zgłosiła, że wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracownica została wtedy poinformowana, że taki wniosek musi złożyć w terminie 14 dni po porodzie. Pisemny wniosek wysłany pocztą wpłynął 17 kwietnia. Wniosek nie został opatrzony datą przez pracownika. Czy mamy uwzględnić go pomimo wpływu do pracodawcy po wyznaczonym terminie?

Zatrudnienie w kilku szkołach nie oznacza lepszej sytuacji socjalnej

Pytanie: Jak się ma równe traktowanie wobec prawa do korzystania ze świadczeń ZFŚS nauczyciela zatrudnionego np. w czterech szkołach na cząstki etatu, a nauczyciela zatrudnionego w jednej szkole?

Staż nauczyciela – nowe zasady przedłużania  

W tym rok nie będzie już wątpliwości, czy nieobecności przedłużające staż dolicza się od daty planowanego zakończenia stażu, czy powrotu nauczyciela do pracy. Jasne wskazówki Ministerstwa Edukacji i Kuratorium Oświaty pozwolą poprawnie ustalić zakończenie stażu nauczyciela i termin przyznania podwyżki za wyższy stopień awansu.

Roszczenia nauczyciela zwolnionego z pracy  

Niezasadne i nieobiektywne wytypowanie nauczyciela do zwolnienia, brak powiązania decyzji kadrowej z arkuszem organizacji a także uchybienia formalne i proceduralne to najczęstsze przyczyny uwzględniania pozwów nauczycieli przez sądy pracy. W takim przypadku poza przywróceniem do pracy, nawet mimo braku godzin, trzeba będzie wypłacić nauczycielowi pensję za okres bez pracy.

Przerwa między stopniami awansu nie musi być przepracowana

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona w szkole od 1 grudnia 2010 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony w okresie od marca 2013 roku do kwietnia 2014 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskimi, a obecnie na urlopie rodzicielskim. Czy ten okres zalicza się do obowiązkowej 2-letniej przerwy między uzyskaniem stopnia awansu a rozpoczęciem stażu na nauczyciela mianowanego w dniu 1 września 2014 r.?

Pracownik niepełnosprawny pracuje zgodnie z zaleceniem lekarza i rozkładem czasu pracy

Pytanie: Ile godzin powinien pracować niepełnosprawny, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu ciężkim i umiarkowanym, zatrudniony na 1/2 lub 3/4 etatu?

Pobyt dziecka w szpitalu nie przerywa urlopu rodzicielskiego

Pytanie: Czy pobyt dziecka w szpitalu przerywa lub wydłuża urlop rodzicielski o okres pobytu szpitalnego? Matka wykorzystała już urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński.

Pensja niższa niż minimalne wynagrodzenie bez składek na Fundusz Pracy

Pytanie: W naszej placówce zatrudniony jest ksiądz na 8/18 wymiaru etatu, który nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy powinniśmy naliczać od jego wynagrodzenia składkę na Fundusz Pracy?

Osoba uprawniona do emerytury i renty rodzinnej otrzyma odprawę emerytalną

Pytanie: Nauczyciel z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązał stosunek pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na rentę rodzinną (choć miał już wówczas uprawnienia emerytalne). W lutym 2014 roku złożył do dyrektora pismo z prośbą o przygotowanie dokumentacji w związku z przejściem z renty rodzinnej na swoje świadczenie emerytalne. Czy należy wypłacić mu odprawę emerytalną?