Znaczące wahania składników pensji – podstawa urlopowa z dłuższego okresu

Pytanie: Zgodnie z przepisami rozporządzenia urlopowego, w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia przysługujących za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Czy określenie „mogą być” w tym przypadku oznacza, że nie ma takiego obowiązku i decyzja należy do kierownika jednostki? Czy istnieją przesłanki, kiedy należy brać – przy wahaniu jakiegoś składnika – średnią z 12 miesięcy?

Zmiana miejsca świadczenia pracy za porozumieniem stron

Pytanie: Punkt przedszkolny od 1 września ma zostać przeniesiony do innej miejscowości. Dyrektor pozostaje ten sam. Nauczyciel mianowany zatrudniony w punkcie wyraził zgodę na przeniesienie do innego miejsca pracy. W jakiej formie należy sporządzić pismo w sprawie przeniesienia? Zmienia się także wymiar urlopu nauczyciela.

Urlopu uzupełniającego udziela się w tygodniach i dniach kalendarzowych

Pytanie: Dyrektor ma do odebrania 7 dni urlopu uzupełniającego za poprzedni rok. Chciałby wziąć na razie 2 dni (piątek i poniedziałek), a resztę w późniejszym terminie. Organ prowadzący, który decyduje w tej kwestii, nie zgadza się na taki sposób udzielenia urlopu i chce go przyznać w wymiarze 4 dni, tj. piątek–poniedziałek, czy słusznie?

Urlop dla poratowania zdrowia – decyzje odmowne dyrektora

Nauczyciel, który spełni wszystkie warunki i przedłoży niezbędne dokumenty, ma roszczenie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, którego może dochodzić nawet przed sądem. Niespełnienie zaś choćby jednego z kryteriów lub uchybienia formalne w dokumentacji uprawniają dyrektora do wydania decyzji odmownej. Od niej także służy odwołanie, dlatego przed jej podjęciem warto sprawdzić zasadność takiego rozstrzygnięcia.

Stan nieczynny nauczyciela 2014/2015

Stan nieczynny zdecydowanie bardziej opłaca się nauczycielowi niż szkole. Po pierwsze, kosztuje tyle samo, a w przypadku umowy o pracę nawet więcej niż odprawa za zwolnienie z pracy, a po drugie, obliguje dyrektora do przywrócenia nauczyciela do pracy. Dla szkoły korzystniej jest jednak rozstać się z nauczycielem i ewentualnie zatrudnić go ponownie.

PIP może zażądać sporządzenia analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły

Opis sytuacji: Nie posiadamy sporządzonych ocen ryzyka zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a nasza szkołę ma odwiedzić powiatowy inspektor pracy. Czy może on wymagać od dyrektora sporządzonej analizy ryzyka zawodowego dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych?

Nieobecności podczas stażu liczy się zgodnie z kc i k.p.a.

Nieobecności spowodowane określonymi przyczynami, które w trakcie trwania stażu trwają nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, wydłużają ścieżkę awansu nauczyciela. Te miesięczne okresy liczy się zgodnie z prawem cywilnym i administracyjnym, tj. miesiąc kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Negatywna ocena pracy pozbawia dyrektora szkoły stanowiska od zaraz

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał negatywną ocenę pracy. Czy, oprócz odwołania go ze stanowiska, jego stosunek pracy musi zostać rozwiązany?