Skorzystanie z pełni uprawnień rodzicielskich grozi utartą stażu awansowego

Kolejny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, którym po ponad roku zajęły się sejmowe komisje, dotyczy możliwości zakończenia stażu w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich w wymiarze przekraczającym rok. Ten projekt także został odrzucony przez komisje, co przekreśla możliwości dokończenia stażu przez awansujących rodziców. 

Praca poza zawodem nauczyciela wlicza się do wysługi lat

Pytanie: Czy nauczycielowi należy wliczyć do okresu uprawniającego do dodatku stażowego 3 lata zatrudnienia w biurze na stanowisku referenta?

Po zwolnieniu na chore dziecko bez badań kontrolnych

Pytanie: Pracownik korzystał przez ponad 30 dni ze zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. Czy po powrocie do pracy musi być skierowany na kontrolne badania lekarskie?

Od września 2014 roku etyki mogą uczyć zatrudnieni w szkole nauczyciele

Szkoły, które do tej pory nie prowadziły zajęć z etyki, do 1 września będą musiały pozyskać wykwalifikowanych nauczycieli.Przed ogłoszeniem rekrutacji warto sprawdzić, czy zatrudnieni w szkole nauczyciele nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Zajęcia z etyki można im wówczas powierzyć jako uzupełnienie pensum lub godziny ponadwymiarowe.

OBLICZANIE WYSOKOŚCI EKWIWALENTU ZA URLOP NAUCZYCIELA W 2014 ROKU

Nauczyciel, który nie wykorzystał minimalnego wymiaru urlopu w okresie ferii szkolnych, a w przypadku placówki nieferyjnej – w wymiarze wynikającym z planu, w dniu rozwiązania stosunku pracy ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Wypłaca się go najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Niespłacone raty pożyczki można potrącić z dofinansowania do wypoczynku

Pytanie: Czy można bez pisemnej zgody emeryta potrącić mu zaległe raty pożyczki z ZFŚS z przyznanych mu świadczeń (np. z wczasów pod gruszą)?

Nie można jednostronnie skrócić urlopu wychowawczego nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 maja do 31 sierpnia 2014 r. Dyrektor skrócił ten urlop do 27 czerwca na podstawie art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela. Czy mógł tak postąpić?

Nauczycielowi, który żąda przywrócenia do pracy, należy wypłacić odprawę

Pytanie: Czy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który złożył odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, a jednocześnie przeszedł na emeryturę?

Nauczyciel specjalista nie będzie pracował 20 godzin tygodniowo

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela regulujący pensum nauczycielispecjalistów na poziomie 20 godzin tygodniowo, od ponad roku leży w Sejmie. 10 lipca 2014 r. komisje sejmowe zagłosowały przeciw takiej zmianie przepisów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.