Nagrody od organu prowadzącego są opodatkowane i oskładkowane

Pytanie: Czy nagrody burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze należy opodatkować i odprowadzić od nich składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym

Pytanie: Czy nauczyciel, który ukończył studia magisterskie z historii oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w nauczaniu indywidualnym: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, funkcjonowanie w środowisku z  uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym w gimnazjum?

Dyrektor musi się wyłączyć z procedury awansowej swojego krewnego

Opis sytuacji: W zespole, jako nauczyciel jest zatrudniony członek bliskiej rodziny dyrektora. Obecnie nauczyciel przechodzi ścieżkę awansu zawodowego. Czy dyrektor może uczestniczyć w pracach komisji awansowej, czy też powinien się wyłączyć? 

Dodatek na urlopie wychowawczym przysługuje na każde dziecko

W przypadku urodzenia wieloraczków dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde dziecko pozostające pod osobistą opieką osoby uprawnionej do zasiłku.

Dodatek funkcyjny może przysługiwać także po odejściu maturzystów

Pytanie: Do kiedy nauczyciele mający wychowawstwa w klasach maturalnych powinni mieć wypłacany dodatek? Do końca kwietnia – tak jak faktycznie uczniowie są w szkole – czy do końca roku szkolnego, czyli sierpnia? Uchwała organu prowadzącego nie rozstrzyga tej kwestii.