Zatrudnienia, kwalifikacje i zadania nauczyciela wspomagającego

Gdy w szkole pojawia się uczeń niepełnosprawny, dyrektor powinien zapewnić mu pomoc odpowiednich specjalistów. Przy czym szkołach ogólnodostępnych o dodatkowym nauczycielu decyduje organ prowadzący. Z kolei w szkołach integracyjnych i specjalnych zależy to od decyzji dyrektora.

Wynagrodzenia za okres oddelegowania do związku liczy się jak ekwiwalent za urlop

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na pełen etat został oddelegowany na kolejną czteroletnią kadencję do pracy w organizacji związkowej. W trakcie dotychczasowego oddelegowania na okres 2010–2014 jego wynagrodzenie składało się z następujących składników: wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, z 1/2 etatu – średnia z godzin ponadwymiarowych z roku szkolnego 2009/2010, tj. 17 godzin miesięcznie. Oprócz tego wypłacano mu wynagrodzenie zasadnicze plus dodatki z 1/2 etatu plus godziny wypracowane w każdym miesiącu oddelegowania. W roku szkolnym 2013/2014 średnia liczba wypracowanych godzin ponadwymiarowych wynosi 12 godzin miesięcznie. Jaką liczbę godzin ponadwymiarowych należy przyjąć do wyliczenia wynagrodzenia wypłacanego od 1.09.2014 r., czyli od momentu rozpoczęcia nowej kadencji pracy w organizacji związkowej? Czy należy przyjąć tylko średnią liczbę godzin ponadwymiarowych z ostatniego roku szkolnego 2013/2014, tj. 12 godzin? Czy brać pod uwagę również godziny ponadwymiarowe płacone w średniej urlopowej przy pierwszej kadencji, tj. 17 plus 12 godzin miesięcznie?

Wójt nie może być członkiem komisji ds. awansu nauczyciela

Pytanie: Czy przedstawicielem organu prowadzącego w komisji ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego może być wójt gminy?

W podaniu o obniżenie etatu należy określić okres obowiązywania zniżki

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony, która do 31 sierpnia 2014 r. przebywa na urlopie wychowawczym złożyła do dyrekcji podanie z prośbą o obniżenie wymiaru czasu pracy – z całego na pół etatu, od 1 września 2014 r., nie wskazała jednak do kiedy. Czy nauczyciel powinien w podaniu określić, do kiedy ma trwać zmniejszenie wymiaru etatu?

Urlop bezpłatny przesuwa termin nabycia wyższego dodatku stażowego

Pytanie: Nauczyciel, który rozpoczął pracę 1 września 1999 r. w 2013 r., skorzystał z jednego dnia urlopu bezpłatnego. Czy to oznacza, że od tego momentu prawo do wyższego dodatku zawsze będzie nabywał dopiero od 1 października?

Unijny projekt bez umowy cywilnoprawnej dla nauczyciela

Nauczyciele zatrudnieni w szkole będą mogli realizować zajęcia w ramach unijnych projektów i programów bez zawierania dodatkowych umów cywilnoprawnych. Za każdą godzinę takiej pracy otrzymają wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. Z kolei osoby spoza szkoły zaangażowane do projektu będą podpisywały umowę kodeksową.

Ślubowanie nauczyciela mianowanego należy potwierdzić pisemnie

Pytanie: Czy ślubowanie składane przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego musi być złożone na piśmie? Czy pismo to wpina się do akt osobowych nauczyciela?

Przekształcenie stosunku pracy nie wymaga zaświadczenia z KRK

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzyskuje wyższy stopień awansu zawodowego, co powoduje przekształcenie stosunku pracy z umowy na czas określony w mianowanie, jest zobowiązany do ponownego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)? Nauczyciel przedstawiał takie zaświadczenie, kiedy był zatrudniany w szkole.

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora nie musi określać długości trwania kadencji

Opis sytuacji: Organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Przy określaniu wymagań kandydata i warunków, jakie musi spełnić kandydat, nie określono czasu trwania kadencji po wygranym konkursie. Czy po przeprowadzeniu konkursu organ prowadzący może zmienić decyzję i powierzyć to stanowisko tylko na okres 1 roku, jeśli nie było to zawarte w ogłoszeniu o konkursie? Czy w takiej sytuacji osoba, która wygrała konkurs, ma prawo się odwołać? Na jakiej podstawie powinna złożyć odwołanie i do jakiego organu?