ZUS pomoże ustalić, czy jest tożsamość obecnej choroby z poprzednią

Pytanie: Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim w związku z ciasnotą podbarkową prawostronną i uszkodzeniem ścięgien nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Miała zabieg chirurgiczny. Potem przebywała 4 miesiące na zasiłku rehabilitacyjnym z tego samego powodu . Następnie zasiłek rehabilitacyjny został 2-krotnie przedłużany. Jako choroba główna wykazana była ciasnota podarków i uszkodzenie ścięgien, ale doszedł zabieg chirurgiczny na zespół cieśni nadgarstka prawego. Po rocznym okresie rehabilitacji pracownica wróciła do pracy, złożyła zaświadczenie o zdolności do pracy, poszła na urlop wypoczynkowy. Po 51 dniach urlopu poddała się zabiegowi na zespół cieśni nadgarstka lewej, czyli drugiej ręki. Czy należy jej się nowy okres zasiłkowy, czy też jest to ta sama choroba i ten sam okres zasiłkowy?

Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach nie pozbawia go urlopu wypoczynkowego

Pytanie: Nauczyciel został ukarany karą dyscyplinarną (orzeczenie dyscyplinarne z 15 września 2015 r. doręczone szkole 6 października 2015 r.) − zwolnienie z pracy z zakazem na 3 lata wykonywania zawodu. Nauczyciel ten był zawieszony w czynnościach od marca 2014 do października 2015 roku. W tym okresie przebywał przez okres 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim − od marca do września 2014 roku, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym od września 2014 do kwietnia 2015 r. Czy nauczycielowi temu będzie przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, a jeśli tak, to za ile dni − w roku 2014 wykorzystał 14 dni urlopu w okresie ferii zimowych, wówczas pozostałoby za 6 tygodni, a jeśli chodzi o rok 2015 − za 8 tygodni. Czy to wyliczenie jest prawidłowe? Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że nauczyciel był zawieszony w czynnościach.

Wypełnianie skierowania na badania lekarskie – w 9 krokach

Nowością w obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. wzorze skierowania na badania lekarskie pracowników jest wymóg wskazania szczegółowych informacji dotyczących warunków pracy, w tym narażeń zawodowych występujących na danym stanowisku pracy. Sprawdź, jak wypełnić nowy wzór skierowania na badania i opisać stanowisko pracy oraz występujące na nim czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

W świadectwie pracy faktyczny okres zatrudnienia, nawet gdy brak jest umów

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 27 sierpnia 1981 r. do 30 czerwca 1982 r. i od 1 września 1983 r. na czas nieokreślony. Umowa o pracę była podpisana na pracę w odpowiedniej szkole wchodzącej w skład zbiorczej szkoły gminnej. Każda ze szkół wchodzących w skład szkoły gminnej miała swojego dyrektora. Ta osoba pracowała w szkole do 31 sierpnia 1990 r., po czym na mocy porozumienia zakładów pracy została przeniesiona do innej szkoły mieszczącej się na terenie innej gminy od 1 września 1990 r. Teczka akt osobowych poszła za pracownikiem. Za okres od 1 lipca 1982 r. do 31 sierpnia 1982 r. nauczycielka nie ma umowy o pracę, a w kartach wynagrodzeń figuruje i pobiera wynagrodzenie za ten okres. Czy zespół placówek oświatowych ma wydać tej osobie świadectwo pracy za okres od 27 sierpnia 1981 r., mimo że są braki w dokumentacji?

Urlop ojcowski w częściach i nawet do drugich urodzin dziecka

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu urlopu – to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego.

Spotkanie opłatkowe można sfinansować ze środków ZFŚS

Pytanie: Czy istnieje możliwość pokrycia kosztów imprezy integracyjnej z okazji świąt Bożego Narodzenia (spotkanie integracyjne dla pracowników i emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS) ze środków ZFŚS na podstawie faktury z restauracji przygotowującej imprezę? Jaka treść powinna widnieć na fakturze? Czy w przypadku dofinansowania trzeba stosować kryterium dochodowe?

Pracownik, który nie jest urzędnikiem, może prowadzić dodatkową działalność

Pytanie: Czy sekretarz szkoły, chcąc otworzyć dodatkową działalność gospodarczą, musi mieć pozwolenie, zgodę pracodawcy na prowadzenie działalności? Czy zgoda musi być na piśmie?

Osoba na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do ZFŚS w szkole

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.