Terminarz zadań kadrowo-płacowych na wrzesień 2020 roku

Termin:  przed nawiązaniem stosunku pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Wybierz odpowiednią formę zatrudnienia dla nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), dalej: KN -  art. 10, art. 10a
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) - art. 16 ust. 1

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Uzyskaj zgodę kuratora oświaty na zatrudnienie nauczyciela, który nie posiada wymaganych przepisami kwalifikacji
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575),
 • Art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 KN

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Jeżeli jest to konieczne – przygotuj dokumenty do zatrudnienia osoby bez przygotowania pedagogicznego

Art. 10 ust. 3 KN

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Jeżeli jest to konieczne – uzyskaj zgodę organu prowadzącego i przygotuj dokumenty do zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), dalej: UPO - art. 15 ust. 6

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Jeżeli zatrudniasz nauczyciela religii pamiętaj o uzyskaniu od niego ważnego skierowania wydanego przez  właściwego biskupa diecezjalnego lub właściwe władze zwierzchnie innych Kościołów i związków wyznaniowych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).

Termin: z dniem 1 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Dokonaj przeszeregowania płacowego nauczycieli w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego.  

Art. 39 ust. 1 KN

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Uzyskaj od nowozatrudnianego nauczyciela i pracownika niezbędne oświadczenia i informacje.
 • Art. 10 ust. 8a KN,
 • Art. 15 ust. 6 UPO,
 • Art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych

Termin: sierpień/wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Skieruj pracownika na badania lekarskie (wstępne, okresowe lub kontrolne)

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), dalej: kp - art. 229, art. 229 § 11

Termin: przed dopuszczeniem do pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Zorganizuj dla pracownika szkolenie bhp
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki  i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860),
  • Art. 2373 § 22 kp

Termin: od 1 do 14 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przyjmij wnioski nauczycieli o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.  

Art. 9d ust. 1 KN

     

Termin: do 20 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przyjmij projekty planu rozwoju zawodowego od awansujących nauczycieli.
 • Art. 9d ust. 1 KN
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 3 ust. 1

 

Termin: do 30 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Zatwierdź plany rozwoju zawodowego nauczycieli albo zwróć je nauczycielom do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.
 • Art. 9d ust. 1 KN,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) - § 3 ust. 3

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Wyznacz nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.

Art. 9c ust. 4 KN

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przydziel opiekunom stażu dodatek funkcyjny.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 416 ze zm.) - § 5 pkt 2c)

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Wyznacz wychowawców klas i nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym oraz przydziel im dodatki funkcyjne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. - § 5 pkt 2 a) i d)

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przydziel nauczycielom dodatki motywacyjne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. - § 6.

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przydziel nauczycielom dodatek za pracę w trudnych warunkach lub uciążliwych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. - § 8, § 9.

 

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Ustal uprawnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do dodatku za wysługę lat i nagrody jubileuszowej.
 • Art. 33 ust. 1, art. 47 ust. 1 KN,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z 31 stycznia 2005 r. - § 7,
 • Art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

 

 

Termin: do 5 (7) września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przekaż do ZUS deklarację rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne oraz opłać składki za dany miesiąc.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.) - art. 17, art. 3, art. 47, art. 47a.

Termin: 10 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przekaż miesięczne sprawozdania:
 • Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
 • Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1393) - § 18, załączniki nr 8, 19, 40.

Termin: do 20 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przekaż kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca prowadzenia działalności.
 2. Przekaż miesięczną informację do PFRON i dokonaj wynikającej z tego wpłaty.
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - art. 38 ust. 1,
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) - art. 21.

Termin: w terminie 7 dni od zawarcia stosunku pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Zgłoś pracownika do ZUS

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.).

Termin: przed dopuszczeniem do pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Zapoznaj pracownika z dokumentacją wewnątrzszkolną

 kp, KN, UPO

 

Termin: po nawiązaniu stosunku pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Załóż akta osobowe
 • Art. 94 pkt 9a kp,
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Termin: po nawiązaniu stosunku pracy

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Załóż dla każdego pracownika oddzielnie indywidualną dokumentację ze stosunku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369).

Termin: wrzesień

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przygotuj niezbędne zmiany do arkusza organizacji i przekaż je organowi prowadzącemu.

Art. 110 UPO

Termin: do 15 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Zorganizuj zebranie z radą pedagogiczną na którym przedstawisz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658) - § 23 ust. 1.

Termin: do 30 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Udziel pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2019 rok.

Art. 168 kp

Termin: do 30 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Przekaż I części odpisów na ZFŚS.  

Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1352) – art. 6 ust. 2.

Termin: do 30 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Ustal, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Poinformuj o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) - § 5 ust. 3.

Termin: do 30 września

Zadanie kadrowo-płacowe

Podstawa prawna

 1. Wypłać nauczycielom stażystom rozpoczynającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł.

Art. 53a KN

Agnieszka Rumik-Smolarz

radca prawny, specjalista prawa oświatowego