Intendent dysponujący gotówką nie składa zaświadczenia z KRK

Pytanie: Czy od pracownika zatrudnionego na stanowisku intendenta w internacie przy szkole i dysponującego zaliczką gotówkową w kwocie 500 zł na zakupy artykułów spożywczych wymagać zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego?

2 terminy podwyższenia dodatku za wieloletnią pracę

Pytanie: Pracownik jest zatrudniony od 15 października 2015 r. W okresie zatrudnienia 27 października 2015 r. dostarczył świadectwo pracy z poprzedniego miejsca pracy (trzy lata). Obecnie ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z jakim dniem należy podwyższyć kwotę wypłacanego dodatku stażowego?

17 okresów, które można zaliczyć do stażu pracy

Do stażu pracy wymaganego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub dodatku za wysługę lat zalicza się nie tylko zakończone okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, ale także inne okresy wymienione w różnych aktach prawnych. Ważne jest jednak odpowiednie ich udokumentowanie, co dokładnie musi sprawdzić osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowo-płacowe.