Zwolnienie indywidualne nie zawsze wymaga zgody związków zawodowych

Dyrektor szkoły zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

Nowy limit dla umów terminowych liczy się od rozpoczęcia pracy

Limit 33 miesięcy łącznego trwania umów na czas określony liczy się od rozpoczęcia zatrudnienia, a nie od dnia podpisania umowy. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy.

Nie można ponownie zwolnić pracownika zaraz po przywróceniu go do pracy

Dyrektor szkoły, który wykonuje prawomocny wyrok sądu o przywróceniu zwolnionego pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, nie może zaraz po tym go zwolnić. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 342/14). Nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie umowy nie jest w ogóle możliwe.

Negatywna ocena pracy umożliwia zwolnienie nauczyciela w trakcie roku szkolnego

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, do których pracy dyrektor, uczniowie czy też rodzice mają zastrzeżenia, jedyną możliwością rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego jest zwolnienie na podstawie negatywnej oceny pracy. W stosunku do pozostałych nauczycieli jest to jeden z wariantów rozstania się z podwładnym. Co ważne, choroba i inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy nie zablokują zwolnienia przeprowadzonego w tym trybie.