Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi, dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w części z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy