WYDANIE ONLINE

Powrót nauczyciela do pracy w szkole po dłuższej nieobecności, nawet planowany, może przysporzyć dyrektorowi problemów. Gdy w szkole nie ma dla niego godzin, dyrektor ma aż 43 warianty postępowania. Wybór między nimi zależy nie tylko od formy zatrudnienia, ale także rodzaju nieobecności, na jakiej nauczyciel przebywa.

czytaj więcej »

Opiekun szkolnej wycieczki może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie, tylko gdy dyrektor podpisze z nim umowę cywilnoprawną. Zwykle jednak, by tego uniknąć, zwiększana jest liczba opiekunów, dzięki czemu normy czasu pracy są respektowane i zadania nauczycieli mieszczą się w 40-godzinnym tygodniu pracy. Wówczas formą gratyfikacji jest dodatek motywacyjny.

czytaj więcej »

Jak co roku, Minister Edukacji Narodowej nowelizuje rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli. To obowiązujące od 1 września 2015 r. nie przynosi jednak zmian w stawkach wynagrodzeń nauczycieli. Tak jak w mijającym roku wyniosą one od 1.513 do 3.109 zł.

czytaj więcej »

Już wkrótce dyrektor będzie mógł zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony i łącznie na 33 miesiące. Po tym czasie umowa automatycznie przekształci się w bezterminową. Zrównany zostanie także okres wypowiedzenia umów okresowych z tymi zawieranymi na czas nieokreślony.

czytaj więcej »

Zdarza się, że pracownik nieustannie bierze nowe zwolnienia chorobowe na siebie albo na dziecko. Cały czas rozpoczyna nowy okres zasiłkowy, przez co nie można go zwolnić bez wypowiedzenia. W niektórych przypadkach dyrektor może jednak wypowiedzieć pracownikowi umowę z powodu częstego chorowania i dezorganizacji pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy można zaskarżyć opinię wydaną przez nauczyciela w sprawie pracy drugiego, ocenianego nauczyciela? Nauczyciel A wystąpił do dyrektora o dokonanie oceny jego pracy. Dyrektor wydał ocenę negatywną, więc nauczyciel A odwołał się od oceny do kuratorium zgodnie z przepisami prawa. Dyrektor zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego poprosił innego nauczyciela dyplomowanego (B) o wydanie opinii o pracy nauczyciela A, która dołączona została do dokumentacji odwoławczej do kuratorium. Nauczyciel B wydał opinię według własnych obserwacji i spostrzeżeń. Nauczyciele pracują w placówce na takim samym stanowisku. Nauczyciel A nie zgadzał się z opinią nauczyciela B, gdyż była negatywna i złożył pozew do sądu o pomówienie. Czy nauczyciel A miał takie prawo?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Dyrektor przedszkola z 35-letnim stażem pracy od początku przyszłego roku wybiera się na świadczenie kompensacyjne. Czy można rozwiązać z nim umowę z dniem 2 stycznia 2016 r.? Co w takiej sytuacji z okresem wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczycielka jest od 5 lat zatrudniona w tym samym gimnazjum:■ na podstawie mianowania jako pedagog w pełnym wymiarze godzin (20/20) oraz■ na podstawie umowy na czas nieokreślony jako nauczyciel WDŻ (6/18).W mojej ocenie nauczycielka powinna mieć jedną umowę. Co teraz możemy zrobić, czy: rozwiązać umowę na czas nieokreślony za porozumieniem stron (zakładając, że nauczycielka się na to zgodzi) i od 1 września 2015 r. będzie miała tylko etat pedagoga, a 6 godzin WDŻ zostanie jej przydzielone jako ponadwymiarowe? Czy mam uśrednić dla niej wymiar zatrudnienia z 20/20 i 6/18 w ramach jednej umowy o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasze przedszkole organizuje wycieczkę zagraniczną dla swoich pracowników i członków ich rodzin. Moje pytanie jest następujące: czy koszt wycieczki jest wolny od podatku i czy stanowi przychód ze stosunku pracy? Moje wątpliwości nasunęły się, gdy ostatnio przeczytałam, że fiskus zmienił stanowisko w sprawie wycieczek organizowanych dla pracowników przez pracodawców, tzn. że wydatki na organizację wycieczki nie są przychodem ze stosunku pracy i pracodawca nie musi też stosować kryterium socjalnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy organ prowadzący w swoim zarządzeniu dotyczącym organizacji pracy szkoły może umieścić zapis, że nauczanie indywidualne nie wchodzi w pensum nauczyciela? Jak realizować wtedy ten zapis, gdy dyrektor będzie musiał przydzielić np. nauczycielowi fizyki zatrudnionemu na 4/18 – 2 godziny nauczania indywidual­nego. Przecież zgodnie z przepisami prawa nauczyciel na tym samym stanowisku nie może mieć dwóch umów o pracę. Uprzejmie proszę o odpowiedź, jak dyrektor w takiej sytuacji powinien postąpić (nie łamiąc prawa)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Niepełnosprawny pracownik ma prawo do 36 dni urlopu, a wykorzystał 20. W jaki sposób wypłacać mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Czy wypłacamy różnicę od 36 (czyli za 16 dni), czy od standardowego wymiaru 26 dni (czyli ekwiwalent za 6 dni)? Dodam, że system nie rozróżnia, który dzień był brany z puli dodatkowych 10 dni urlopu.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Szkoła zatrudnia nauczyciela na umowę o pracę na czas określony, zawartą z przyczyn organizacyjnych do 4 listopada 2015 r. Nauczyciel stara się o kredyt w banku i potrzebuje oświadczenia od dyrektora o zamiarze kontynuowania zatrudnienia po 4 listopada. Czy takie oświadczenie, złożone w przekazanym dla banku zaświadczeniu, będzie dla szkoły bezwzględnie wiążące? Co w sytuacji, gdy dyrektor będzie chciał rozwiązać obecną umowę wcześniej, np. przed 4 listopada 2015 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kierowca zatrudniony w placówce oświatowej pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Czy można wysłać kierowcę w delegację np. od 17 do 31 lipca 2015 r.? Czy za niedzielę w delegacji można udzielić innego dnia wolnego wcześniej? Jak rozliczyć dni wolne z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, przypadające w czasie delegacji?

czytaj więcej »

Jeśli upłyną okresy ochronne, a pracownik stawi się do pracy, nie można go już zwolnić bez wypowiedzenia, lecz należy skierować go na badania kontrolne. Sposób postępowania dyrektora szkoły po upływie 182 dni choroby pracownika ukazuje tabela.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik w okresie od 12 lutego 2014 r. do 10 kwietnia 2015 r. był na zasiłku chorobowym z ubezpieczenia wypadkowego. Obecnie dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 29 lipca do 9 sierpnia 2015 r. Czy powinniśmy wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo 15 października 2014 r. Umowa uległa rozwiązaniu 26 czerwca 2015 r. w związku z powrotem zastępowanego nauczyciela do pracy po urlopie wychowawczym. Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik miał pierwszą umowę na czas określony od 3 października 2005 r. do 31 grudnia 2008 r., drugą umowę na czas określony od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r., a od 1 stycznia 2015 r. umowę na czas nieokreślony. W którym momencie należy wystawić mu świadectwo pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Dnia 15 sierpnia 2015 r. w sobotę przypada święto, więc należy się dodatkowy dzień wolny. Czy w związku z tym możemy go wykorzystać już 14 sierpnia 2015 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel