WYDANIE ONLINE

Od 22 lutego 2016 r. trudniej będzie rozwiązać umowę terminową, także tę zawartą z nauczycielem. Okresy wypowiedzenia tych umów zostaną zrównane z tymi obowiązującymi przy umowach na czas nieokreślony. Zniknie także 3-dniowy okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo. Jednak tak jak dotychczas wypowiedzenia umów terminowych nie trzeba będzie uzasadniać i konsultować ze związkami zawodowymi.

czytaj więcej »

Od 2 stycznia 2016 r. urlop rodzicielski będzie można wziąć niekoniecznie w całości tuż po urlopie macierzyńskim. Przynajmniej połowę będzie można wykorzystać później, aż do ukończenia przez dziecko 6 lat.

czytaj więcej »

Dłuższy termin wykorzystania urlopu ojcowskiego, możliwość podzielenia go na części oraz większa ochrona stosunku pracy ojców po zakończeniu urlopu – to zmiany, jakie już 2 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać w zakresie urlopu ojcowskiego.

czytaj więcej »

Nowością w obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. wzorze skierowania na badania lekarskie pracowników jest wymóg wskazania szczegółowych informacji dotyczących warunków pracy, w tym narażeń zawodowych występujących na danym stanowisku pracy. Sprawdź, jak wypełnić nowy wzór skierowania na badania i opisać stanowisko pracy oraz występujące na nim czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2003 roku nauczyciel otrzymał akt mianowania bez uzasadnienia. Na dzień dzisiejszy istnieje możliwość uzupełnienia tej pomyłki. Proszę o podanie podstawy prawnej i tekstu uzasadnienia, który zgodny będzie ze stanem prawnym na dzień 30 czerwca 2003 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 27 sierpnia 1981 r. do 30 czerwca 1982 r. i od 1 września 1983 r. na czas nieokreślony. Umowa o pracę była podpisana na pracę w odpowiedniej szkole wchodzącej w skład zbiorczej szkoły gminnej. Każda ze szkół wchodzących w skład szkoły gminnej miała swojego dyrektora. Ta osoba pracowała w szkole do 31 sierpnia 1990 r., po czym na mocy porozumienia zakładów pracy została przeniesiona do innej szkoły mieszczącej się na terenie innej gminy od 1 września 1990 r. Teczka akt osobowych poszła za pracownikiem. Za okres od 1 lipca 1982 r. do 31 sierpnia 1982 r. nauczycielka nie ma umowy o pracę, a w kartach wynagrodzeń figuruje i pobiera wynagrodzenie za ten okres. Czy zespół placówek oświatowych ma wydać tej osobie świadectwo pracy za okres od 27 sierpnia 1981 r., mimo że są braki w dokumentacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w naszej szkole jest radnym sejmiku województwa. Czy dyrektor może zwolnić nauczyciela, udzielając mu dnia wolnego usprawiedliwionego i płatnego, czy też niepłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został ukarany karą dyscyplinarną (orzeczenie dyscyplinarne z 15 września 2015 r. doręczone szkole 6 października 2015 r.) − zwolnienie z pracy z zakazem na 3 lata wykonywania zawodu. Nauczyciel ten był zawieszony w czynnościach od marca 2014 do października 2015 roku. W tym okresie przebywał przez okres 6 miesięcy na zwolnieniu lekarskim − od marca do września 2014 roku, a następnie na świadczeniu rehabilitacyjnym od września 2014 do kwietnia 2015 r. Czy nauczycielowi temu będzie przysługiwał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, a jeśli tak, to za ile dni − w roku 2014 wykorzystał 14 dni urlopu w okresie ferii zimowych, wówczas pozostałoby za 6 tygodni, a jeśli chodzi o rok 2015 − za 8 tygodni. Czy to wyliczenie jest prawidłowe? Czy w świadectwie pracy należy wpisać, że nauczyciel był zawieszony w czynnościach.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość pokrycia kosztów imprezy integracyjnej z okazji świąt Bożego Narodzenia (spotkanie integracyjne dla pracowników i emerytów uprawnionych do korzystania z ZFŚS) ze środków ZFŚS na podstawie faktury z restauracji przygotowującej imprezę? Jaka treść powinna widnieć na fakturze? Czy w przypadku dofinansowania trzeba stosować kryterium dochodowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywała 182 dni na zwolnieniu lekarskim w związku z ciasnotą podbarkową prawostronną i uszkodzeniem ścięgien nadgrzebieniowego i podłopatkowego. Miała zabieg chirurgiczny. Potem przebywała 4 miesiące na zasiłku rehabilitacyjnym z tego samego powodu . Następnie zasiłek rehabilitacyjny został 2-krotnie przedłużany. Jako choroba główna wykazana była ciasnota podarków i uszkodzenie ścięgien, ale doszedł zabieg chirurgiczny na zespół cieśni nadgarstka prawego. Po rocznym okresie rehabilitacji pracownica wróciła do pracy, złożyła zaświadczenie o zdolności do pracy, poszła na urlop wypoczynkowy. Po 51 dniach urlopu poddała się zabiegowi na zespół cieśni nadgarstka lewej, czyli drugiej ręki. Czy należy jej się nowy okres zasiłkowy, czy też jest to ta sama choroba i ten sam okres zasiłkowy?

czytaj więcej »

Kontrole PIP nie zawsze są zapowiedziane, a w przypadku placówek oświatowych mogą się odbywać także bez przedstawienia imiennego upoważnienia i podczas nieobecności dyrektora. W ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli dyrektor ma jednak szansę zgłosić zastrzeżenia do zapisów tego dokumentu i zmienić jego treść. 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sekretarz szkoły, chcąc otworzyć dodatkową działalność gospodarczą, musi mieć pozwolenie, zgodę pracodawcy na prowadzenie działalności? Czy zgoda musi być na piśmie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy i na bazie jakiej podstawy prawnej dyrektor ośrodka ma obowiązek uzasadniania na piśmie, dlaczego nie przyznał nagród dyrektora nauczycielom proponowanym do nagrody przez związek zawodowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na świadczeniu kompensacyjnym ma prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel