WYDANIE ONLINE

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, do których pracy dyrektor, uczniowie czy też rodzice mają zastrzeżenia, jedyną możliwością rozwiązania stosunku pracy w trakcie roku szkolnego jest zwolnienie na podstawie negatywnej oceny pracy. W stosunku do pozostałych nauczycieli jest to jeden z wariantów rozstania się z podwładnym. Co ważne, choroba i inna usprawiedliwiona nieobecność w pracy nie zablokują zwolnienia przeprowadzonego w tym trybie.

czytaj więcej »

W praktyce szkolnej kontrola zarządcza stanowi element procesu zarządzania, który w zdecydowany i komplementarny sposób porządkuje działania dyrektora. Umożliwia podejmowanie przemyślanych i optymalnych czynności ukierunkowanych na rozwój szkoły. Aby osiągnąć ten cel, działania związane z kontrolą warto zaplanować w podziale na poszczególne miesiące roku szkolnego.

czytaj więcej »

Przepisy regulujące zasady prowadzenia kontroli zarządczej nie okreś­lają wprost formy dokumentowania działań podejmowanych w szkole. To dyrektor zatem, określając formy i zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru, musi zadbać o to, aby poszczególne zadania i etapy ich realizacji miały potwierdzenie w dokumentach jako źródłach wiedzy o stanie i przebiegu kontroli zarządczej.

czytaj więcej »

Mimo że obowiązek zatrudnienia w szkole nauczyciela wspierającego kształcenie specjalne istnieje już ponad 2 miesiące – nadal nie do końca jest jasne, kiedy i jakiego specjalistę należy zatrudnić. Wspierając się stanowiskiem resortu edukacji, wyjaśniamy wątpliwości na ten temat.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły zwalniając pracownika w trybie indywidualnym (wobec którego dopuszczalne jest zwolnienie grupowe) na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, musi swoją decyzję uzgodnić ze związkami zawodowymi, o ile te reprezentują danego pracownika. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 8/15).

czytaj więcej »

Limit 33 miesięcy łącznego trwania umów na czas określony liczy się od rozpoczęcia zatrudnienia, a nie od dnia podpisania umowy. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły, który wykonuje prawomocny wyrok sądu o przywróceniu zwolnionego pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy, nie może zaraz po tym go zwolnić. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2015 r. (sygn. akt I PK 342/14). Nie oznacza to jednak, że wypowiedzenie umowy nie jest w ogóle możliwe.

czytaj więcej »

wiper-pixel