WYDANIE ONLINE

Od 22 lutego 2016 r. pracownik niepedagogiczny oraz niektórzy nauczyciele mogą pracować w tej samej szkole na czas określony nie dłużej niż przez 33 miesiące. Co więcej, w jednej placówce mogą mieć tylko 3 takie umowy, chyba że dyrektor wykaże zasadność przekroczenia tych limitów i spełni dodatkowe wymogi formalne. Nowe limity nie dotyczą jednak nauczycieli placówek samorządowych, chyba że chodzi o okresy wypowiedzenia albo osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu pracy.

czytaj więcej »

Dyrektorzy szkół, którzy przed 22 lutego 2016 r. zawarli z pracownikami bardzo długie umowy terminowe, mogą mieć problemy. Zarówno ci, którzy świadomie zawarli długie umowy, co do których wiedzieli, że będą naruszały limit, jak i ci, którzy podpisali długie umowy na tyle wcześnie, że nowelizacja Kodeksu pracy (i wprowadzone przez nią limity) nie była jeszcze uchwalona.

czytaj więcej »

W dniu 22 lutego 2016 r. wszyscy pracownicy zatrudnieni na zastępstwo przeszli automatycznie z 3-dniowego na 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Trzeba to odnotować w informacji o warunkach zatrudnienia. Natomiast w przypadku umów na czas określony trwających w tym dniu zmiana informacji będzie wymagana dopiero po kilku miesiącach. Jeśli jednak informacja odsyła do przepisów, zmiana będzie konieczna od razu.

czytaj więcej »

wiper-pixel