WYDANIE ONLINE

Z początkiem stycznia 2019 r. zwolniono z obowiązkowych dotychczas szkoleń okresowych bhp pewną grupę pracowników. W związku z tym pojawiły się wątpliwości czy nauczyciele mogą korzystać z takiego zwolnienia. Jednak mimo wątpliwości praktycznych, w mojej ocenie, nauczyciele powinni nadal odbywać szkolenia okresowe bhp, tak jak dotychczas, i nie powinni być z nich zwalniani. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nowelizacja ich bowiem nie dotyczy.

czytaj więcej »

Przypominamy, że świadectwa pracy wydawane po dniu 7 września muszą być wystawione na aktualnym druku i zachowaniem zmian, jakie weszły w życie na skutek nowelizacji Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Upewnij się, czy stosujesz 3 główne zmiany w tym zakresie.

czytaj więcej »

W związku z wprowadzeniem do ustawy Karta Nauczyciela minimalnej wysokości dodatku funkcyjnego dla wychowawcy klasy oraz rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych do tego dodatku o nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym, należy zaktualizować regulaminy wynagradzania uchwalone przez organy prowadzące.

czytaj więcej »

Zmienione zasady wydawania m.in. druków ścisłego zarachowania nie spodobały się rodzicom uczniów, bo oznaczały one dla nich konieczność pojawiania się w szkole za każdym razem, gdy do odbioru jest jeden z 12 dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Na szczęście MEN zareagował na to szybką nowelizacją przepisów.

czytaj więcej »

Ustalenie regulaminu płacowego dla podległych szkół i placówek to domena organu prowadzącego. Ewentualne zapisy czy utworzenie regulaminu wynagradzania, który regulowałby (choćby częściowo) kwestie przyznane kompetencjom organu w zakresie określania pułapu i wysokości płac nauczycielskich, będą zatem prawnie nieskuteczne. Dotyczy to też sytuacji gdy organ prowadzący nie zawrze w regulaminie postanowień, które powinny się tam znaleźć, np. w ogóle nie ureguluje wysokości stawki dodatku motywacyjnego.

czytaj więcej »

Przedstawiamy wyliczenia dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o Kodeks pracy w 2020 roku dla różnych okresów rozliczeniowych i wymiarów zatrudnienia. Przypominamy także o limitach i rozliczaniu godzin nadliczbowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel