WYDANIE ONLINE

Pracownicy zatrudnieni w jednostce oświatowej na podstawie Kodeksu pracy, w sytuacji nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym. To samo dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Sprawdź, jak poprawnie naliczać i rozliczać urlop takim pracownikom.

czytaj więcej »

Warunkiem zatrudnienia nauczyciela religii jest posiadanie przez niego ważnego skierowania wydanego przez odpowiednie władze kościelne. Przy czym wymóg ten musi być spełniony na dzień zawarcia stosunku pracy, co nie jest tożsame z dniem podpisania umowy o pracę.

czytaj więcej »

Jeszcze przed zatrudnieniem nauczyciela pracodawca musi uzyskać od niego znacznie więcej danych niż wynika to bezpośrednio z przepisów. Co więcej dane te także przetwarza np. w celu zweryfikowania nauczyciela w różnych rejestrach. Sprawdź, czy jest to zgodne z przepisami w jakich danych można żądać od osoby ubiegającej się o pracę na stanowisku nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel