WYDANIE ONLINE

Za organizację zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć, w tym wybór metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły, odpowiada dyrektor. Decyzyjna w tym zakresie nie jest więc rada pedagogiczna. Z kolei zadaniem organu prowadzącego ma być wspomaganie szkoły w organizacji tego kształcenia. W tym tekście porządkujemy 7 kluczowych zadań dyrektora w okresie epidemii. 

czytaj więcej »

Mimo pandemii koronawirusa staże nauczycieli na wyższe stopnie awansu zawodowego nie zostaną przedłużone, nawet jeśli nauczyciele będą jedynie w gotowości do pracy. Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu zachowują prawo do dodatku.

czytaj więcej »

Gmina w walce z koronawirusem może uruchomić rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. W przypadku epidemii COVID-19 mamy bowiem do czynienia z tzw. sytuacją kryzysową.

czytaj więcej »

Wydatki związane z zapłatą czynszu dzierżawnego za budynek gminny, w którym prowadzona jest szkoła, mieszczą się w ramach zapewnienia przez organ prowadzący szkoły warunków działania szkoły.

czytaj więcej »

Dożywianie dzieci w szkołach przez instytucję kultury nie spełnia warunków zwolnienia z VAT jako usługi wspomagającej edukację i wychowanie. Czynności takie opodatkowane są stawką 8%. 

czytaj więcej »

W ostatnich kilku latach można zaobserwować stały wzrost zainteresowania kształceniem dzieci o specyficznych trudnościach w nauce, również tych, w stosunku do których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego. Coraz więcej tych dzieci trafia do szkół i przedszkoli ogólnodostępnych. W ślad za tym w placówkach oświatowych zatrudnia się nauczycieli specjalistów. Sprawdź, jakie zadania można powierzyć tym pracownikom.

czytaj więcej »

wiper-pixel