WYDANIE ONLINE

Nauczycielom szkół feryjnych nie można ograniczyć urlopu do 8 tygodni. Ten wymiar dotyczy jedynie urlopu udzielanego w trybie uzupełniającym lub służy do wyliczenia wymiaru urlopu, za który należy wypłacić nauczycielom ekwiwalent. Licząc dni kalendarzowe, nauczyciele feryjni w tym roku szkolnym mają 80 dni wypoczynku.

czytaj więcej »

Przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli znowu czeka nowelizacja. Przede wszystkim wydłużony zostanie termin na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o czynie naruszającym prawa i dobro dziecka. Z drugiej strony, jeżeli dyrektor ustali, że do czynu, o który jest podejrzewany nauczyciel, jednak nie doszło – będzie zwolniony z obowiązku zgłoszenia sprawy do rzecznika. Sprawdź, co jeszcze się zmieni.

czytaj więcej »

Jednym z rozwiązań, jakie wprowadziła tarcza 4.0, jest możliwość przenoszenia służbowego pracowników jednostek samorządowych. Sprawdź, na jakich zasadach można dokonać przeniesienia i czy pracownik musi wyrazić zgodę na czasową zmianę miejsca pracy.

czytaj więcej »

Trwają prace nad nowelizacją Karty Nauczyciela oraz innych ustaw oświatowych. Zmienić mają się przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym, dotyczące zadań CKE i oke oraz eksperymentów pedagogicznych i narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: W tym roku szkolnym pani wicedyrektor, która odpowiada za zastępstwa, wyznaczyła pedagoga szkolnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w klasie pierwszej, ale pedagog była tylko wpisana do e-dziennika, gdyż lekcję prowadziła pani zatrudniona na stanowisku obsługi pracowników szkoły. I tak jest od dłuższego czasu podczas nieobecności nauczyciela. Wiem, że złamała prawo. Jakie są podstawy prawne takiego działania?

czytaj więcej »

wiper-pixel