WYDANIE BIEŻĄCE

Dyrektor odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, kieruje jej działalnością i sprawuje nadzór pedagogiczny. Jednym z istotnych obszarów, za które odpowiada, jest zapewnienie odpowiednich kadr do realizacji zadań w zakresie gwarantującym realizację statutowych zadań szkoły. Odpowiedzialność dyrektora w tym kontekście wiąże się z zatrudnieniem osób posiadających wymagane kwalifikacje, w tym specjalistów z przygotowaniem do prowadzenia przydzielonych im zajęć.

czytaj więcej »

Rok szkolny 2020/2021 już się rozpoczął, ale nie oznacza to, że na dyrektorze w październiku nie spoczywają już żadne obowiązki o charakterze kadrowo-płacowym. Sprawdź, jakie zadania musisz wykonać w tym miesiącu.

czytaj więcej »

Minister Edukacji Narodowej w komunikacie przedstawił działania, które będą podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Zostały one odzwierciedlone w najnowszych przepisach. Znamy też wytyczne GIS, jakie powinny być stosowane, oraz 3 modele nauczania. Szczegóły poniżej.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel będzie realizował zajęcia języka polskiego w wymiarze 12 godzin, a oprócz tego 4 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 3 godziny zajęć rewalidacyjnych. Rodzi się pytanie, jakiemu pensum podlega ten nauczyciel. Wątpliwości budzi też kwestia, jak ująć to w umowie o pracę.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania papierowej dokumentacji pracowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo należy przechowywać dokumentację pracowniczą w szkole?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie wymogi musi spełniać budynek, w którym musi być przechowywana dokumentacja?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły chce podjąć decyzję w sprawie przejścia na elektroniczne akta osobowe? Jakie wymogi musi spełniać system teleinformatyczny, w którym będą przechowywane te akta?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie zabezpieczenia przechowywania elektronicznej dokumentacji pracowniczej powinny być wprowadzone przez dyrektora szkoły

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zaszła konieczność przeniesienia elektronicznej dokumentacji pracowniczej do nowego systemu IT. W jaki sposób dokonać tego przeniesienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie konsekwencje grożą dyrektorowi szkoły w związku z nieprawidłowościami w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świadectwie pracy umieszczamy zapis o zajęciu wynagrodzenia dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego? Jeżeli zajęcie skończy się wraz z ustaniem zatrudnienia (ostatnią ratę zajęcia chcemy potrącić z odprawy emerytalnej), to czy podajemy informację o zakończonym właśnie zajęciu w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela jest okresem składkowym czy nieskładkowym? Gdzie zamieścić informacje o urlopie dla poratowania zdrowia w świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego, ma jakiekolwiek ustawowe kompetencje do opiniowania/akceptacji regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w prowadzonym przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel w sierpniu uzyskał zaświadczenie komisji o zdaniu egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Nie otrzymał jednak aktu nadania tego stopnia. Czy od września należało wypłacać mu wyższą pensję?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba prowadząca przedszkola zatrudnia małżonka na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu. Za tę osobę opłacana jest jedynie składka zdrowotna ZUS. Czy składkę tę można finansować z dotacji? Czy może zostać również sfinansowana składka za dyrektora, który jest zarazem osobą prowadzącą?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można wysyłać do szkół noty obciążające w związku z proporcjonalnym zwrotem kosztów za nauczyciela oddelegowanego do pracy w związkach ZNP dwa razy w roku. My jako szkoła wysyłamy dwa razy w roku, na początku lipca i na początku stycznia. Prezes ZNP twierdzi, że trzeba wywiązywać się z tego co miesiąc. Czy ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z dotacji można pokryć koszty kursu z integracji sensorycznej dla fizjoterapeuty zatrudnionego w przedszkolu niepublicznym? Większość uczniów z orzeczeniami ma wskazania do takiej terapii.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy organ prowadzący szkołę niepubliczną może wydatkować otrzymywaną dotację oświatową na zakup gruntów lub nieruchomości na prowadzenie tej szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła w ramach projektu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (20% środków własnych, co stanowi 20.000 zł, a 80% to 80.000 zł) w sumie złożyła zamówienie na sprzęt kuchenny o wartości 100.000 zł (w tym transport, podłączenie i uruchomienie urządzeń w stołówce szkolnej). Jak zaksięgować fakturę za sprzęt?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W wytycznych przeciwepidemicznych wskazano, że w miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników powyżej 60 lat. Czy przy takim zaleceniu dyrektor szkoły może zatrudnić na zastępstwo emerytowanego nauczyciela, który ma powyżej 60 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia przedszkole i szkoła zostaną przekształcone w zespół szkolno-przedszkolny. Dyrektor szkoły kończy swoją funkcję z dniem 31 sierpnia. Kto powinien był podpisać się na dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz sprawozdaniach finansowych sporządzonych po 31 sierpnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak postąpić w przypadku, gdy w kolejnych miesiącach zaistnieje konieczność zwiększenia lub zmniejszenia jego wymiaru zajęć?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora, mający stopień kontraktowego, może rozpocząć staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można pozostawić w szkole nauczyciela, który otrzymał negatywną ocenę pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w szkole A w pełnym wymiarze zajęć i w szkole B w niepełnym wymiarze. Nauczyciel ubiegając się o urlop zdrowotny w szkole A, uzyskał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego. Czy może z niego skorzystać równocześnie w szkole B?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor aktualnie może uznać zbliżenie kwalifikacji psychologa do zajmowania tego stanowiska?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor powierzył wychowawstwo grupy przedszkolnej jednemu wychowawcy i to on dostaje 300 zł dodatku. Z grupą pracuje też drugi nauczyciel. Dodatek za wychowawstwo wypłacany jest tylko jednemu z nich. Proszę o informację, czy można podzielić ten dodatek na pół i wypłacać go dwom nauczycielom?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym pokrywający się ze stażem zatrudnienia będzie wliczony do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Aktualnie nauczycielka, która jest w ciąży, zatrudniona jest na 18/20. Przebywa na zwolnieniu lekarskim i zgodnie z tym naliczona została jej dniówka chorobowego. Od 1 października ma mieć przydzielony pełen etat. Czy w związku z tym absencja, którą rozpocznie w październiku, będzie wiązała się z ponownym przeliczeniem jej dniówki z uwzględnieniem pełnego etatu?

czytaj więcej »

wiper-pixel