WYDANIE ONLINE

Urlop uzupełniający to niejako rekompensata za niewykorzystany w całości urlop wypoczynkowy w okresie ferii szkolnych. Przy czym przysługuje on w ściśle określonych przypadkach i tylko w razie niewykorzystania minimum 8 tygodni urlopu w trakcie roku szkolnego. W praktyce trudno wyjaśnić nauczycielom, dlaczego jedni z nich mają prawo do korzystania z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w trakcie roku a inni nie. W rozwiązywaniu problemów z urlopem uzupełniającym pomocne będą wskazówki, jakie znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kończy staż na nauczyciela mianowanego 26 sierpnia 2012 r., umowa o pracę skończy mu się 31 sierpnia 2012 r. Czy może wystąpić do dyrektora o dokonanie oceny dorobku zawodowego? Czy jeśli dyrektor wystawi ocenę np. 29 sierpnia, to czy nauczyciel będzie mógł przed 31 sierpnia złożyć wniosek do organu prowadzącego o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, z którym rozwiązano stosunek pracy z art. 20 KN, musi wyrazić zgodę na  odwołanie przez pracodawcę oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy, a jeżeli tak, to w jakim terminie od otrzymania oświadczenia? Jak powinno wyglądać takie oświadczenie? Przyczyną wypowiedzenia stosunku pracy była zmiana planu nauczania polegająca na braku oddziału, który mógłby nauczyciel objąć opieką. Sytuacja uległa zmianie po konkursie na dyrektora. Jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody, a przebywa na zwolnieniu lekarskim, to czy pracodawca ma prawo wezwać pracownika do placówki celem rozwiązania stosunku pracy? Czy wygasa on samoistnie? Jak wówczas rozwiązać sprawę 6-miesięcznej odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny szkoły odszedł z pracy w związku z otrzymaniem prawa do renty i korzysta z ZFŚS jako rencista – były pracownik. Po pewnym czasie renta nie zostaje mu przyznana i aż do nabycia uprawnień emerytalnych nie pracuje ani nie pobiera żadnych świadczeń z ZUS. Następnie przechodzi na emeryturę. Czy i kiedy ma prawo do świadczeń z ZFŚS w szkole, w której ostatnio pracował?

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie ZFŚS szkoły jest zapis: „Świadczenie urlopowe, tzn. tak zwane wczasy pod gruszą, wypłaca pracodawca raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych”. Czy ten zapis jest zgodny z prawem? Czy emerytowi – byłemu pracownikowi ubiegającemu się o świadczenie z tytułu wczasów pod gruszą w myśl takiego zapisu w regulaminie należy się takie świadczenie, czy nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mgr filologii germańskiej z przygotowaniem pedagogicznym posiada uprawnienia do pracy w gimnazjum na stanowisku nauczyciela języka angielskiego, jeśli ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych w zakresie filologii angielskiej bez tytułu licencjata?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad chorym ojcem. W czasie zwolnienia sprawuje nad nim opiekę w jego domu. Na stałe pracownica wraz z mężem i dzieckiem mieszkają w innym lokalu. W czasie jej zwolnienia niepracujący mąż opiekuje się ich 16-letnim dzieckiem w ich wspólnym mieszkaniu. Czy pracownicy należy wypłacić zasiłek opiekuńczy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek wiejski, mieszkaniowy i za staż pracy (od których nie nalicza się składek ZUS za czas choroby, zasiłku macierzyńskiego) należy wliczać do podstawy wymiaru emerytury (druk RP-7)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest procedura postępowania, gdy dyrektor szkoły chce zrezygnować z pensum? Czy po upływie kadencji dyrektor traci prawa nabyte jako nauczyciel, skoro nie będzie realizował pensum?

czytaj więcej »

Przez cały rok komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Poznaj 10 kroków, które musi wykonać organ prowadzący postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zgłosił się po 20 latach o wydanie świadectwa pracy. W dokumentacji osobowej i zbiorach archiwum brak jest wszystkich informacji, które powinny być zawarte w świadectwie pracy (m.in. co do urlopów, zwolnień lekarskich). Nie ma też żadnej informacji, czy świadectwo pracy zostało w ogóle wydane. Jak wypełnić świadectwo pracy w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Do 2014 r. maturzyści będą kształceni wg starej podstawy programowej, jednak treść zadań maturalnych w obecnych egzaminach już kładzie większy nacisk na umiejętności i rozumowanie. Egzamin maturalny, począwszy od 2015 r., zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy.

czytaj więcej »

W związku z nową podstawą programową kształcenia ogólnego, której realizacja rozpocznie się w klasach pierwszych liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2012/2013, zmienione zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmiana wprowadza odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody. Nowe przepisy wchodzą w życie 4 maja 2012 r.

czytaj więcej »

Dnia 9 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodne z konstytucją! Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednakże tę lukę w prawie może uzupełnić tylko nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

Po zebraniu doświadczeń z dwuletniego stosowania przepisów o nadzorze pedagogicznym przyszedł czas na ich nowelizację. MEN skierowało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym. Projekt ten przede wszystkim modyfikuje opisy wymagań dotyczących działalności szkoły, służących przeprowadzaniu ewaluacji oraz doprecyzowuje terminy i procedury działań podejmowanych przez wizytatorów w ramach ewaluacji zewnętrznej i kontroli.

czytaj więcej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.

czytaj więcej »

Dnia 3 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, przedłożony przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym systemie informacji oświatowej (SIO) danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

czytaj więcej »

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o rozwianie wątpliwości, czy nauczyciel ma prawo do świadczenia kompensacyjnego, gdy po ustaniu stosunku pracy będzie pobierał zasiłek dla bezrobotnych do dnia złożenia wniosku o to świadczenie.

czytaj więcej »

Nauczyciel był zatrudniony do 30 czerwca 2012 r., czyli jego ostatnim dniem pracy była sobota. W związku z tym dyrektor placówki zlecił wypłacenie mu ekwiwalentu za urlop w poniedziałek, 2 lipca. Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

czytaj więcej »

Wraz z nowym rokiem szkolnym trzeba przydzielić wychowawstwa nauczycielom, ale dyrektor który zna swoją kadrę pedagogiczną zwykle nie ma problemu z wyborem wychowawców dla poszczególnych klas.  Problemy pojawiają się, gdy trzeba określić zakres zadań wychowawcy czy też rozliczyć dodatek za wychowawstwo za okresy nieobecności w pracy lub wakacje. Przepisy nie rozwiewają takich wątpliwości, delegują uprawnienia do doprecyzowania kwestii dodatku za wychowawstwo na organy prowadzące. Oznacza to, że w różnych placówkach kwestie wypłacania i rozliczania dodatku za wychowawstwo mogą być odmienne, a co za tym idzie – mogą wywoływać niezadowolenie nauczycieli czy też poczucie niesprawiedliwości. O najczęściej występujących problemach z funkcją wychowawcy klasy piszemy poniżej. Mamy nadzieję, że wskazówki zawarte w tekście rozwieją i Państwa wątpliwości związane z tą funkcją.

czytaj więcej »

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Jej uchwalenie dałoby inspektorom pracy możliwość nakazania pracodawcy zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, jeśli wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy – bez konieczności wnoszenia powództwa do sądu!

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły udzielił nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 sierpnia 2012 r. Nauczyciel ten jest równocześnie zatrudniony w innej szkole do 31 sierpnia 2012 r. Czy może korzystać w tej sytuacji z urlopu zdrowotnego w sierpniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel może pracować jako wolontariusz i czy można mu przydzielić godziny dydaktyczne wynikające z siatki godzin? Jeżeli tak, to jak zatrudnić takiego nauczyciela formalnie?

czytaj więcej »

wiper-pixel