WYDANIE ONLINE

Brak godzin z macierzystego przedmiotu nauczyciela powoduje, że musi on łączyć godziny o różnym wymiarze pensum, np. nauczanie przedmiotu i zajęcia w bibliotece. Tak zatrudniony nauczyciel musi mieć ustalone pensum łączone. O sposobie przeliczenia pensum nauczyciela decyduje wówczas organ prowadzący.

czytaj więcej »

Pytanie: Ile wynosi średnioroczna liczba etatów do końca roku w przypadku nauczycielki mianowanej, która do 27 sierpnia przebywała na urlopie macierzyńskim? Od września nauczycielka pracuje na 1/2 etatu, jednak nie otrzymuje składników wskazanych w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela, tylko zasiłek macierzyński wypłacany przez szkołę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy niepedagogiczni (lutnik i stroiciel) otrzymali wypowiedzenie warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. Pracownicy w ustawowym czasie złożyli oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków pracy. Umowa rozwiązała się z dniem 31 października 2013 r. Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy jako rozwiązanie stosunku pracy? Pracownicy otrzymają odprawę. Czy w pkt 6 świadectwa pracy (informacje uzupełniające) należy podać art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? 

czytaj więcej »

Od 22 listopada 2013 r. obowiązują nowe zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Dzięki nim pracownik będzie miał więcej możliwości usprawiedliwienia swojej absencji w pracy, m.in. W razie choroby niani lub dziennego opiekuna.

czytaj więcej »

Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli, możliwość zatrudniania w przedszkolach osób do prowadzenia specjalistycznych zajęć, a w szkołach osób wspierających nauczycieli w realizacji zajęć dodatkowych i opieki świetlicowej, której zasady organizacji zmienią się na korzyść rodziców – to główne rozwiązania projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Orzeczenie lekarskie i wniosek do dyrektora szkoły nie gwarantują nauczycielowi urlopu zdrowotnego. Musi on bowiem spełnić wszystkie warunki z Karty Nauczyciela. Jednak i to może nie wystarczyć. Dyrektor może się bowiem odwołać od orzeczenia i przesunąć w czasie decyzję urlopową lub w ogóle podważyć prawo nauczyciela do urlopu.

czytaj więcej »

Nauczyciel złożył wnioski o zapomogę zdrowotną z funduszu zdrowotnego i ZFŚS, dołączając tę samą fakturę za protezę stomatologiczną. Przy jednym wniosku dołączył oryginał, zaś drugim – kserokopię. Dyrektor przyznał nauczycielowi zapomogę ze środków funduszu zdrowotnego, ale na wniosek o dofinansowanie ze środków ZFŚS wydał decyzję odmowną, argumentując to tym, że ta sama osoba nie może korzystać z dwóch źródeł finansowania tego samego wydatku. Czy decyzja ta była właściwa?

czytaj więcej »

Przykłady błędów wykrytych podczas kontroli przeprowadzonych w innych placówkach oświatowych są najlepszym źródłem wiedzy o uchybieniach popełnianych przez dyrektorów szkół i ich pracowników. Wskazówki, na jakie dokumenty zwracają uwagę kontrolerzy z organu prowadzącego, pomogą niewątpliwie szybko usunąć istniejące braki lub uchybienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka kończy dodatkowy urlop macierzyński 9 lutego 2014 r. Ma prawo do 14 dni urlopu uzupełniającego za 2013 rok. Nauczycielka chce korzystać z urlopu rodzicielskiego do 13 czerwca 2014 r. Jej zdaniem ma prawo do pełnego urlopu w czasie ferii letnich, a do pracy chce wrócić 1 września. Czy w przedstawionej sytuacji urlop rodzicielski nie powinien być jednak udzielony do 31 sierpnia 2014 r., a następnie powinien zostać udzielony urlop uzupełniający za 2013 i 2014 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowa wypłaciła zapomogę z ZFŚS na konto pracownika. Kilka miesięcy wcześniej pracownik zmienił oświadczenie o numerze konta, na które chce otrzymywać wynagrodzenie. Okazało się, że to poprzednie konto jest zajęte przez komornika. Pracownik grozi nam sądem. Czy księgowa może ponieść jakieś konsekwencje prawne i finansowe? Co zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania był na świadczeniu rehabilitacyjnym do 14 października 2013 r. Następnie przyniósł L4 od 14 do 28 października 2013 r. Jednocześnie nauczyciel złożył w ZUS wniosek o rentę. Dnia 28 października 2013 r. przyniósł L4 od 29 października do 4 listopada 2013 r. i orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z 17 października 2013 r. mówiące o całkowitej niezdolności do pracy do 31 października 2015 r. Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym nauczycielowi przysługuje płatne L4? Z jaką datą należy rozwiązać stosunek pracy z tym nauczycielem?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na 18/18 etatu ma przydzielone 8,5 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Czy można mu przydzielić w tygodniu 1 godzinę doraźnego zastępstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy praca opiekuna samorządu uczniowskiego może być rozliczona w ramach godzin karcianych?

czytaj więcej »

Wychowawca i kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży nie pojadą na kolonie czy wycieczkę bez przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Takie rozwiązanie przewiduje przyjęta przez rząd 21 listopada 2013 r. nowelizacja przepisów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo powinna być zawarta umowa o pracę z emerytowanym nauczycielem – czy od początku roku szkolnego do końca zajęć dydaktycznych, czy na cały rok szkolny?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka religii odbywała staż na nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2010 r. do 31 maja 2013 r. W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole pracowała na 7/18, a w przedszkolach miała 1/22, 1/25 oraz 1/22, 1/25 godzin. Dyrektor nie wystąpił do kuratorium oświaty o wyznaczenie dyrektora szkoły, który by wykonywał wszelkie czynności związane z odbywaniem stażu. Czy kuratorium może odrzucić wniosek nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel ma przydzielone godziny ponadwymiarowe (śródrocznie jest to 38 godzin), jednakże nie są one rozłożone równomiernie. W pierwszym semestrze realizuje np. 23 godziny ponadwymiarowe, a w drugim 15 godzin. W jednym miesiącu nauczyciel realizuje np. 5 godzin, w drugim 10, w kolejnym 3 itd. Jak rozliczać te godziny – miesięcznie, semestralnie czy rocznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy sprzątaczce mogę w części etatu zlecić 2-godzinną opiekę nad dziećmi w oddziale ,,O”, coś w rodzaju opieki świetlicowej po zajęciach? Pani ma maturę i mogłaby ewentualnie uzupełnić wymagane do tego kwalifikacje.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła chce zatrudnić pracownika na stanowisku konserwatora na 3/4 etatu. Sporadycznie będzie również pełnił funkcję kierowcy samochodu osobowego. Czy można zatrudnić pracownika jako konserwatora z rozszerzonym zakresem obowiązków kierowcy według potrzeb, np. przewiezienie młodzieży na zajęcia praktyczne?

czytaj więcej »

Proponowany przez resort edukacji sposób podziału subwencji oświatowej na 2014 rok zakłada wzrost kwoty przypadającej na jednego ucznia o około 2,5% w porównaniu z 2013 rokiem. Oznacza to, że w przyszłym roku kwota przeznaczona na jednego ucznia wzrośnie o 126 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel