WYDANIE ONLINE

Awans nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony albo określony, obejmujący przynajmniej okres stażu, nie budzi wątpliwości. Inaczej jest w przypadku nauczyciela zatrudnionego na czas określony – w tym przypadku, zależnie od przyczyny zatrudnienia, długości trwania umowy oraz możliwości kontynuowania zatrudnienia w danej szkole, nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż i go dokończyć lub nie. Wiele w tej kwestii zależy także od dyrektora szkoły. Ma on bowiem pewne możliwości, aby umożliwić tak zatrudnionemu nauczycielowi dokończenie stażu – nasze wskazówki znajdziesz poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektorowi 31 sierpnia skończyła się kadencja. Czy mimo tego może złożyć wniosek podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego? Jaka jest podstawa prawna do podjęcia takiego awansu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązek zgłaszania do urzędu pracy wakatu dotyczy również zatrudniania pracowników merytorycznych poradni psychologiczno-pedagogicznej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu od dnia 1 września 1993 r. w szkole dodatek za wysługę lat wzrastał zawsze o 1% z dniem 1 września. W tym roku nauczyciel korzystał z dwóch dni urlopu bezpłatnego. Czy teraz zmiana wysokości dodatku stażowego będzie uwzględniana od 1 października?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w umowie o pracę nauczyciela trzeba wpisać podstawę prawną zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo od 1 września 2011 r. do powrotu za nauczycielkę która była na zwolnieniu w ciąży od 1 września 2011 r. a potem na macierzyńskim od 20 marca do 31 sierpnia 2012 r. Nauczycielka ta również zaszła w ciążę i od 6 stycznia 2012 r. zwolnieniu lekarskim (8 sierpnia nastąpił poród). Do kiedy nauczycielka będzie pracownikiem szkoły - czy do dnia porodu czy, jak to ma w umowie do końca sierpnia czyli na zastępstwo? Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwo pracy? Czy wypłacić ekwiwalent za urlop, jeśli tak to za ile dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel katecheta z przygotowaniem pedagogicznym może prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w świetlicy szkolnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia należy traktować jak orzeczenie o niezdolności do pracy od dnia, który lekarz wskazał w orzeczeniu, jako początek urlopu? Do tego dnia nie zostało wydane orzeczenie w trybie odwoławczym i nie wiem czy nauczyciel powinien stawić się w pracy czy nie.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka języka polskiego ze stopniem awansu nauczyciela mianowanego nabyła niedawno kwalifikacje z bibliotekoznawstwa, dlatego od września będzie miała 15/30 zajęć bibliotecznych i 9/18 języka polskiego. Jak zawrzeć z takim nauczycielem umowę? Czy można przez mianowanie? Co konkretnie powinna zawierać umowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielom oddziału integracyjnego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można dofinansować obiady dla pracowników szkoły korzystających ze stołówki szkolnej ze środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły ma umowę do 30 września 2012 r., ale w październiku osiągnie wiek emerytalny i zamierza przejść na emeryturę. Czy aby otrzymać odprawę, umowa o pracę musi zostać rozwiązana na wniosek pracownika? Czy też w przypadku rozwiązania umowy na czas określony z upływem okresu, na który została zawarta, można wypłacić odprawę emerytalną, gdy pracownik bezpośrednio po jej rozwiązaniu przejdzie na emeryturę?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownik niepedagogiczny, zatrudniony w kuchni w internacie może pracować w nocy w równoważnym systemie pracy np. 12 godzin non stop, z czego 8 godzin przypada w nocy, a pozostałe 4 godziny w ciągu dnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka z dniem 1 grudnia przechodzi na emeryturę. W poprzednim miejscu pracy otrzymała już odprawę rentową. Czy teraz przysługuje jej odprawa emerytalna lub wyrównanie różnicy między wcześniej wypłaconą odprawą rentową a obecnie przysługującą odprawą emerytalną?

czytaj więcej »

Od kilku tygodniu w MEN toczą się rozmowy nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Od radykalnych – postulujących całkowitą likwidację Karty, po mniej drastyczne – jak chociażby ograniczające prawo do świadczeń nauczycieli gwarantowanych tą ustawą. Ostatnio tematem przewodnim spotkania w MEN były zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli – relacja z tego spotkania poniżej.

czytaj więcej »

Z dniem 1 września nauczyciele otrzymali ustawowe podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. W jednej ze szkół, przy podwyższaniu płac, pominięto jednak nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. Czy słusznie? Czy działanie dyrektora było prawidłowe?

czytaj więcej »

14 października – święto wszystkich pracowników oświaty, niestety wciąż przez niektórych mylnie postrzegane jako dodatkowy dzień wolny od pracy. Tymczasem tego dnia każdy nauczyciel ma obowiązek być w szkole, bo o ile tego dnia zajęć lekcyjnych się w szkole nie prowadzi, to jednak jest to dla nauczycieli zwykły dzień pracy, w trakcie którego przeważnie organizują różnego rodzaju uroczystości związane z obchodzonym świętem lub też organizują dla uczniów przebywających w tym dniu w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

czytaj więcej »

Z dniem 1 sierpnia weszły w życie zmiany do rozporządzenia dotyczącego sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Od tego dnia obowiązują nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2013 r. o jeden miesiąc wzrośnie wymiar urlopu wychowawczego i będzie wynosił 37 miesięcy i będzie mógł być wykorzystany w 5, a nie jak było do tej pory – w 4 częściach. Przy czym każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego. Dowiedz się, czy z nowych przepisów skorzystają także osoby, które rozpoczną urlop wychowawczy przed 1 stycznia 2013 r.

czytaj więcej »

Poniżej znajdziesz listę Twoich najważniejszych obowiązków jakie masz wobec nowego pracownika.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakiej podstawie możemy wręczyć wypowiedzenie pracownikowi niepedagogicznemu, który trzeci raz z rzędu wykorzystuje zasiłek chorobowy w wymiarze maksymalnym 182 dni, wraca do pracy na kilka dni i sytuację powtarza?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy po zakończeniu zwolnienia pracownik korzysta z pozostałej części urlopu, czy też ponownie powinien wykorzystać 10 dni urlopu, by mieć zapewnione 14 dni nieustannego wypoczynku?

czytaj więcej »

Mimo iż przepisy Karty Nauczyciela wyraźnie wskazują, że decyzje w sprawie urlopu zdrowotnego nauczyciela podejmuje suwerennie dyrektor szkoły, to jednak w praktyce zdarza się, że organy prowadzące chcąc zaoszczędzić na kosztach zastępstw za nieobecnych nauczycieli polecają dyrektorom wydawanie decyzji odmownych i odwoływanie się od każdego orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia takiego urlopu. Taka praktyka jest jednak niezgodna z prawem, co potwierdziło Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiadomione o przypadkach nadużycia uprawnień organów prowadzących.

czytaj więcej »

Wśród zmian, jakie planowane są w Karcie Nauczyciela na pierwszy ogień poszedł urlop dla poratowania zdrowia. Zdaniem przeciwników niektórych rozwiązań z Karty uprawnienie to bywa nadużywane przez nauczycieli a tym samym generuje dodatkowe koszty związane z koniecznością zapewnienia zastępstwa za nieobecnego w pracy nauczyciela. Na razie osiągnięto porozumienie co do tego, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy. Jednak na tym nie koniec, bowiem strona rządowa jest za znaczącym ograniczeniem tego przywileju.

czytaj więcej »

Dłuższa nieobecność pracownika w pracy, czy też konieczność redukowania kosztów osobowych zmusza dyrektorów do modyfikacji zakresu obowiązków pracowników i dokonywania w tym zakresie pewnych przesunięć. Często stosowanym rozwiązaniem jest czasowe przeniesienie pracownika na inne stanowisko, a także cedowanie na pracowników dodatkowych obowiązków w ramach poleceń służbowych. Nie wszystkie jednak stosowane w praktyce rozwiązania zmierzające do powierzenia pracownikowi dodatkowych obowiązków są zgodne z prawem, co wyjaśniamy poniżej.

czytaj więcej »

Pensum nauczycieli specjalistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela ustalają organy prowadzące. N tym tle zapadły dwa niekorzystne dla nauczycieli wyroki sądów, które dały organom prowadzącym wolną rękę w kwestii ustalania maksymalnego wymiaru pensum. W praktyce niektóre organy prowadzące zwiększyły tygodniowy obowiązkowy wymiar z 20 godzin do nawet 40, a skargi nauczycieli w tym zakresie masowo zaczęły trafiać do ZNP, który wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ustalania pensum nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów.

czytaj więcej »

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniają ustawę o systemie oświaty. Jedną ze zmian jest wprowadzenie obowiązku posługiwania się numerem REGON przez wszystkie publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, które wchodzą w skład systemu oświaty. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło!

czytaj więcej »

Pytanie: Czy okres urlopu bezpłatnego udzielonego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4 w okresie od 30 sierpnia 1975 r. do 31 października 1975 r. należy wliczyć do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego?

czytaj więcej »

wiper-pixel