WYDANIE ONLINE

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ile danych osobowych przechowuje się i przetwarza każdego dnia w szkołach i placówkach oświatowych. Najczęściej przetwarzane są dane uczniów i pracowników szkoły, ale także rodziców i opiekunów prawnych uczniów. Tymczasem przetwarzając te dane, należy zachować wymogi, jakie nakłada na administratora danych i inne osoby mających z nimi styczność, ustawa o ochronie danych osobowych. O najczęściej występujących sytuacjach związanych z przetwarzaniem danych osobowych piszemy dalej. Wskazówki te z pewnością będą pomocne dla każdego administratora danych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za zgodą dyrektora szkoły nauczyciel może skorzystać z urlopu wychowawczego od 17 października 2012 r. do 11 stycznia 2013 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole podstawowej, w klasach IV–VI o liczebności poniżej 10 uczniów niektóre przedmioty (plastyka, technika) prowadzone są w formie zajęć łączonych. Czy nauczycielowi należy się z tego tytułu dodatek za pracę w warunkach trudnych?

czytaj więcej »

Obecnie urlop macierzyński trwa niecałe 6 miesięcy, jednak planowana jest zmiana przepisów, dzięki niej w Polsce będzie najdłuższy urlop macierzyński w Europie, który wyniesie 1 rok. Nie będzie jednak pełnopłatny.

czytaj więcej »

Problem zorganizowania opieki nad dzieckiem po zakończeniu urlopu macierzyńskiego dotyka wielu rodziców. W sytuacji, gdy ci stają przed wyborem – wynająć opiekunkę i poświęcić na to znaczną część wypłaty, zrezygnować z pracy na rzecz urlopu wychowawczego i utrzymywać rodzinę z jednej pensji czy też zachować pracę, ale w zmniejszonym wymiarze czasu pracy, to ostatnie rozwiązanie wydaje się być najkorzystniejsze. Dzięki niemu pracownik nie traci kontaktu z pracą, a pracodawca nie musi szukać na jego miejsce nowej osoby, przechodzić często długiej procedury rekrutacyjnej i wyszkolenia nowego pracownika. Jedyne, z czym musi sobie poradzić pracodawca, to rozdzielenie części obowiązków pracownika korzystającego z obniżenia etatu. W celu ułatwienia pracownikom korzystania z tego uprawnienia przekazujemy pracodawcom wskazówki dotyczącego tego, jak mają postępować, gdy trafi do nich wniosek pracownika o obniżenie wymiaru zatrudnienia.

czytaj więcej »

Wprawdzie przepisy nie wymagają od dyrektorów szkół składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, to jednak organy prowadzące mogą ich do tego zobowiązać. O tym, jak wywiązać się z obowiązków związanych z kontrolą zarządczą, piszemy poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny jest zatrudniony w dwóch szkołach. Czy przechodząc na emeryturę, ma prawo do odprawy emerytalnej z obydwu szkół, czy tylko z podstawowego miejsca pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna może otrzymać dofinansowanie z PFRON w związku z zatrudnianiem nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy naliczyć podatek od: zorganizowanej imprezy okolicznościowej z okazji DEN, bonów, paczek, przelewu na konto z tytułu świąt i zapomogi z ZFŚŚ?

czytaj więcej »

Jednym z priorytetów rządu na najbliższe lata jest upowszechnienie i rozwój edukacji przedszkolnej przez zwiększenie dostępności do przedszkoli, obniżenie opłat za pobyt dzieci w tych placówkach, a także w większym stopniu niż w poprzednich latach – dofinansowanie placówek przedszkolnych. Nie są to jednak puste zapowiedzi rządu, gdyż wraz z nimi na ten cel ma być przeznaczonych 320 mln na przedszkola i 50 mln na żłobki i na tym nie koniec.

czytaj więcej »

Obecnie gminy rozliczają się z wydatków na nauczycielskie pensje według poszczególnych stopni awansu zawodowego. Tymczasem planuje się, aby rozliczenia te dotyczyły całości środków na wynagrodzenia nauczycieli, jakimi dysponują gminy. Ta zmiana w połączeniu ze zmianą rozliczania samorządów z gwarantowanych średnich pensji pedagogów ma usprawnić rozliczenia gmin i rozwiązać problem dodatków uzupełniających.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może wnioskować do organu prowadzącego o przeniesienie nauczyciela do innej placówki? Wspomniany nauczyciel popadł w konflikt z zespołem, dezorganizując jego pracę. Jakie można podjąć inne kroki prawne w takiej sprawie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak najlepiej zatrudnić nauczyciela na jeden semestr, gdy trwa on od 1 września 2012 r. do 27 stycznia 2013 r., od 28 stycznia do 10 lutego 2013 r. zaś mamy już ferie zimowe? Chodzi o to, by wypłacić nauczycielowi jak najniższy ekwiwalent.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo do 30 czerwca 2013 r. rozpoczęła staż na stopień nauczyciela kontraktowego. W trakcie trwania stażu okazało się, że jest w ciąży, a planowany termin porodu to 3 maja 2013 r. Czy nauczycielka może przerwać staż na swój wniosek? I tak przecież go nie ukończy, a szkoła musi wypłacać dodatek dla opiekuna stażu.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy w ostatnich latach stracili pracę, znajdą zatrudnienie m.in. przy realizacji oświatowych projektów unijnych, w nowo powstałych przedszkolach i żłobkach oraz przy organizowaniu kursów kwalifikacyjnych w gimnazjach. Taką szansę dla bezrobotnych nauczycieli widzi Minister Edukacji Narodowej. Dodatkowo, mimo tego że według samorządów nauczyciele nie chcą się dokształcać – rząd przeznaczy 165 milionów na system doskonalenia zawodowe. Dalej szczegóły zapowiedzi, jakie padły podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel otrzymał skierowanie do sanatorium z NFZ na okres trzech tygodni września. Zwrócił się o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na ten czas. Czy nauczycielowi należy udzielić urlopu zdrowotnego, czy tylko urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Resort finansów planuje „zamrozić” kwotę odpisów na ZFŚS dla nauczycieli i to na poziomie z 2011 r. Zmiany te przełożą się także na wysokość świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie wystawione 17 października 2012 r. na dzień niezdolności do pracy w dniu 3 października 2012 r. jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi? Czy zakład pracy powinien je uwzględnić? Zwolnienie to nie zostało wydane przez lekarza psychiatrę.

czytaj więcej »

Od kilku miesięcy nauczyciele specjaliści, których pensum określa organ prowadzący szkołę, nie mają pewności co do tego, jak powinien być ukształtowany ich czas pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do MEN o rozważenie, czy w Karcie Nauczyciela nie powinny być zamieszczone wytyczne dla organów prowadzących, na podstawie których by określano pensum nauczycieli specjalistów.

czytaj więcej »

Za ilością propozycji zmian do Karty Nauczyciela, trudno nadążyć, ale chcąc abyście byli z nimi na bieżąco, piszemy o kolejnym etapie rozmów w sprawie zmian w przepisach urlopowych nauczycieli. Wprawdzie już miesiąc temu pisaliśmy, że planuje się skrócenie urlopu wypoczynkowego o połowę, to jednak teraz propozycje te mają bardziej konkretny kształt. Otóż z obecnych blisko 80 dni urlopu, do którego mają prawo nauczyciele placówek feryjnych, miałoby zostać około 40. Plany te, w połączeniu zapowiedziami odebrania nauczycielom niektórych uprawnień, jak np. dodatków socjalnych, czy zmiany w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wywołują coraz większe zaniepokojenie środowisk nauczycielskich. Jednak wydają się być nieuniknione.

czytaj więcej »

wiper-pixel