WYDANIE ONLINE

To, że w ferie zimowe nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy nie oznacza, że dyrektor nie może wezwać ich w tym okresie do pracy. Są bowiem sytuacje, w których nauczyciel musi się stawić do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy chodzi o ferie zimowe, czy letnie. Ta dyspozycyjność nauczyciela w trakcie urlopu ma jednak granice i w sumie w ciągu roku nie może przekroczyć 7 dni. Ponieważ w praktyce przerwanie nauczycielskiego urlopu często prowadzi do niezadowolenia i sytuacji konfliktowych – szczególnie gdy nauczyciel bez uprzedzenia zostaje wezwany do pracy – wyjaśniamy, jak w najmniej uciążliwy dla nauczycieli sposób organizować pracę na ferie zimowe. Przestrzegamy także przed decyzjami, które mogą pozbawić dyrektora i wicedyrektora urlopu uzupełniającego.

czytaj więcej »

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na rozliczenie godzin karcianych nauczycieli. Przy czym nie zawsze niezrealizowane godziny nauczyciel będzie musiał odpracować. W pewnych bowiem sytuacjach takie godziny dyrektor może uznać za zaliczone. Jeżeli jednak zobowiąże nauczyciela do ich odpracowania, musi określić, w jakim terminie to nastąpi i na jakich zasadach. Istotne jest jednak to, że musi się to odbyć do końca danego okresu rozliczeniowego. Dla wszystkich tych, którzy rozliczają właśnie godziny karciane lub przymierzają się do tego, przekazujemy przydatne wskazówki, które pomogą rozwiać wątpliwości z tym związane.

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika samorządowego na stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze odbywa się drodze konkursu. Wyjątek od obowiązku przeprowadzania procedury naborowej dotyczy pracowników zatrudnianych na zastępstwo, co znacznie ułatwia zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wyjątek ten może być niezgodny z Konstytucją, a na skutek interwencji Rzecznika sprawie ma się przyjrzeć Minister Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniamy nauczycielkę, która od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. przebywa w stanie nieczynnym. W połowie grudnia nauczycielka poinformowała nas, że w najbliższym czasie będzie miała przeprowadzoną operację i przyniesie zwolnienie lekarskie. Czy nauczyciel może w jednym czasie być w stanie nieczynnym i na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole A zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (12/18 etatu), w szkole B zatrudniony w wymiarze 11,95/18 etatu. Szkoła A była szkołą macierzystą, a nauczyciel dostarczył do szkoły B zaświadczenie informujące, że otrzymuje w szkole A dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Na tej podstawie szkoła B wypłaciła dodatek za wysługę lat w wysokości 5 %, ale z 6/18 etatu tak, aby wymiar łącznie nie przekroczył obowiązującego nauczyciela wymiaru jednocześnie w kilku szkołach. Obie umowy i w szkole A i B były zawarte na czas określony. Czy szkoła B prawidłowo wypłaciła dodatek za wysługę lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel, który przebywa na urlopie zdrowotnym jest egzaminatorem dla egzaminu gimnazjalnego. Czy w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia może  sprawdzać prace z egzaminu gimnazjalnego?

czytaj więcej »

Po kontroli przeprowadzonej w szkole ZUS wydał decyzję na mocy której zobowiązał szkołę do uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od świadczeń przyznanych z ZFŚS z pominięciem kryterium socjalnego (bony towarowe i wypłaty gotówkowe). Czy faktycznie w takim przypadku od przyznanych bonów towarowych lub od wypłat gotówkowych do kwoty 380 zł sfinansowanych ze środków ZFŚS należy odprowadzić składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do przedstawiania przed zatrudnieniem zaświadczeń o niekaralności czy wystarczy, że złożą oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie uzyskał akceptacji komisji i kurator odmówił mu nadania stopnia. Czy musi teraz powtórzyć staż, aby ponownie ubiegać się o awans?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 grudnia nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić w dniu 1 stycznia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

czytaj więcej »

Wygląda na to, że liberalizacja przepisów o trzynastkach, zwalniająca z obowiązku wypracowania „trzynastki” m.in. osoby, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko nie wejdzie w życie. „Trzynastkę” za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Kwestia dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, wraca jak bumerang każdej wiosny, gdy na etapie prac nad arkuszem organizacji niekiedy trzeba podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia. Jeżeli z kalkulacji w arkuszu wynika, że zwolniony powinien być nauczyciel, który jest w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor ma dylemat, czy tzw. zmiany organizacyjne uzasadniają wypowiedzenie mu stosunku pracy w trakcie tego urlopu. Przepisy nie rozstrzygają tej kwestii, a i orzecznictwo nie jest jednolite, dlatego jedna z nauczycielek zwolniona z pracy podczas urlopu zdrowotnego zwróci się do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka o rozstrzygniecie, czy takie działalnie jest zgodne z prawem.

czytaj więcej »

Przyzwyczailiśmy się, że co roku wysokość odpisu na ZFŚS, chociaż minimalnie wzrastała. Tymczasem, w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w wydatkach budżetowych, w 2013 r. wysokości odpisów na ZFŚS orazwysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychzostanie utrzymanana poziomie z 2012 r. Na tym nie koniec oszczędności – „zamrożone” zostaną także wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w placówce oświatowej nieferyjnej na 8/18 etatu. Zajęcia dydaktyczne prowadzi dwa dni w tygodniu po 4 godziny. Nauczyciel chce wykorzystać 1 dzień urlopu. Ile godzin urlopu należy zdjąć z jego puli urlopowej? Proszę o podanie wyliczenia.

czytaj więcej »

Wbrew pierwotnym planom, urlop wychowawczy nie zostanie wydłużony do 37 miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu nadal będzie wynosił 36 miesięcy i aby z niego skorzystać w całości, każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać swoją miesięczną jego część. Nowe przepisy obejmą także rodziców, którzy  przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów korzystali już z urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszej gminie szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola oraz zespół szkół i przedszkoli, na podstawie odpowiedniej umowy wchodzą w skład wspólnego funduszu socjalnego. Poszczególni członkowie przekazują 100% swoich odpisów na wspólne konto bankowe, w ramach którego prowadzona jest działalność socjalna. Środki funduszu są dostępne dla wszystkich jego członków według potrzeb zgodnie z przyjętym regulaminem bez względu na wysokość wniesionego wkładu. Ewidencja księgowa prowadzona jest jednak w sposób umożliwiający ustalenie wykorzystanych środków przez każdą placówkę. W wyniku tego na koniec roku w bilansie w niektórych placówkach pojawia się saldo Wn na koncie 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. Na czym polega błąd, gdzie są nieprawidłowości i jak powinno wyglądać prawidłowe rozwiązanie?

czytaj więcej »

Opis sytuacji:Po kontroli przeprowadzonej w szkole ZUS wydał decyzję na mocy której zobowiązał szkołę do uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego od świadczeń przyznanych z ZFŚS z pominięciem kryterium socjalnego (bony towarowe i wypłaty gotówkowe). Czy faktycznie w takim przypadku od przyznanych bonów towarowych lub od wypłat gotówkowych do kwoty 380 zł sfinansowanych ze środków ZFŚS należy odprowadzić składki ZUS?

czytaj więcej »

Nauczyciel z tym samym stopniem awansu, kwalifikacjami i wymiarem zatrudnienia na obszarze danego organu prowadzącego mają zarabiać tyle samo. Jeżeli tak się nie dzieje, to organy muszą do końca stycznia wypłacić im wyrównania zaniżonych pensji. W niektórych szkołach sięga ono kilkunastu tysięcy złotych, co znacząco nadszarpnie budżety organów prowadzących. Aby uniknąć wypłacania dodatku uzupełniającego można podwyższać poszczególne składniki nauczycielskiej pensji, a także stosować inne, sprawdzone w wielu szkołach metody. O tym, jak to zrobić piszemy dalej, po drodze pokazując, jak liczyć dodatek uzupełniający za 2012 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd miasta, który jest naszą jednostką nadrzędną, podjął decyzję o zwolnieniach pracowników administracji i obsługi ze wszystkich podległych przedszkoli. Czy w takim przypadku pracownicy naszego przedszkola mają prawo do odprawy? Dodam, że zatrudniamy 15 pracowników.

czytaj więcej »

Wbrew pierwotnym planom, urlop wychowawczy nie zostanie wydłużony do 37 miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu nadal będzie wynosił 36 miesięcy i aby z niego skorzystać w całości, każdy z rodziców będzie musiał wykorzystać swoją miesięczną jego część. Nowe przepisy obejmą także rodziców, którzy przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów korzystali już z urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Przyzwyczailiśmy się, że co roku wysokość odpisu na ZFŚS, chociaż minimalnie wzrastała. Tymczasem, w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w wydatkach budżetowych, w 2013 r. wysokości odpisów na ZFŚS oraz wysokości wydatków PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zostanie utrzymana na poziomie z 2012 r. Na tym nie koniec oszczędności – „zamrożone” zostaną także wynagrodzenia w sektorze finansów publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole zatrudniamy nauczycielkę, która od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. przebywa w stanie nieczynnym. W połowie grudnia nauczycielka poinformowała nas, że w najbliższym czasie będzie miała przeprowadzoną operację i przyniesie zwolnienie lekarskie. Czy nauczyciel może w jednym czasie być w stanie nieczynnym i na zwolnieniu lekarskim?

czytaj więcej »

Wraz z zakończeniem pierwszego półrocza czas na rozliczenie godzin karcianych nauczycieli. Przy czym nie zawsze niezrealizowane godziny nauczyciel będzie musiał odpracować. W pewnych bowiem sytuacjach takie godziny dyrektor może uznać za zaliczone. Jeżeli jednak zobowiąże nauczyciela do ich odpracowania, musi określić, w jakim terminie to nastąpi i na jakich zasadach. Istotne jest jednak to, że musi się to odbyć do końca danego okresu rozliczeniowego. Dla wszystkich tych, którzy rozliczają właśnie godziny karciane lub przymierzają się do tego, przekazujemy przydatne wskazówki, które pomogą rozwiać wątpliwości z tym związane.

czytaj więcej »

Wygląda na to, że liberalizacja przepisów o trzynastkach, zwalniająca z obowiązku wypracowania „trzynastki” m.in. osoby, które korzystały z dni opieki nad dzieckiem do lat czternastu czy zwolnienia na chore dziecko nie wejdzie w życie. „Trzynastkę” za 2012 r. otrzymają jednak bez wątpienia osoby, które nie mogły wypracować min. 6 miesięcy ze względu na korzystanie z urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce oświatowej pełni funkcję członka komisji ZFŚS. W ramach tej funkcji zgłosił chęć uczestniczenia w szkoleniu na temat ZFŚS w jednostkach oświatowych, z prośbą o pokrycie kosztów ww. szkolenia przez zakład. Sprawdź, czy kwota pokrycia kosztów uczestnictwa nauczyciela w szkoleniu na temat ZFŚS będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować i wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole funkcjonującej przy młodzieżowym ośrodku wychowawczym (MOW) na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy (18/18). Z nauczycielem zawarto odrębną umowę o pracę na stanowisku bibliotekarza - na czas określony w wymiarze 5/30 godzin dydaktycznych. W drugim przypadku z nauczycielem-wychowawcą zatrudnionym na podstawie mianowania, w pełnym wymiarze czasu pracy (24/24 godzin tyg.), zawarto odrębną umowę o pracę na czas określony na stanowisku nauczyciela (w wymiarze 8/18). Czy ci nauczyciele powinni mieć jedną czy dwie umowy o pracę, a zajęcia realizowane ponad etat powinny zostać podzielone za zgodą pracownika w ramach godzin ponadwymiarowych? Czy zawarcie dwóch umów o pracę z jednym pracodawcą może być w tych przypadkach zakwalifikowanie jako obejście przepisów o czasie pracy?

czytaj więcej »

Zatrudnienie pracownika samorządowego na stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze odbywa się drodze konkursu. Wyjątek od obowiązku przeprowadzania procedury naborowej dotyczy pracowników zatrudnianych na zastępstwo, co znacznie ułatwia zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego pracownika. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wyjątek ten może być niezgodny z Konstytucją, a na skutek interwencji Rzecznika sprawie ma się przyjrzeć Minister Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole A zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin (12/18 etatu), w szkole B zatrudniony w wymiarze 11,95/18 etatu. Szkoła A była szkołą macierzystą, a nauczyciel dostarczył do szkoły B zaświadczenie informujące, że otrzymuje w szkole A dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego. Na tej podstawie szkoła B wypłaciła dodatek za wysługę lat w wysokości 5 %, ale z 6/18 etatu tak, aby wymiar łącznie nie przekroczył obowiązującego nauczyciela wymiaru jednocześnie w kilku szkołach. Obie umowy i w szkole A i B były zawarte na czas określony. Czy szkoła B prawidłowo wypłaciła dodatek za wysługę lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel odbył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, ale nie uzyskał akceptacji komisji i kurator odmówił mu nadania stopnia. Czy musi teraz powtórzyć staż, aby ponownie ubiegać się o awans?

czytaj więcej »

To, że w ferie zimowe nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy nie oznacza, że dyrektor nie może wezwać ich w tym okresie do pracy. Są bowiem sytuacje, w których nauczyciel musi się stawić do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, niezależnie od tego, czy chodzi o ferie zimowe, czy letnie. Ta dyspozycyjność nauczyciela w trakcie urlopu ma jednak granice i w sumie w ciągu roku nie może przekroczyć 7 dni. Ponieważ w praktyce przerwanie nauczycielskiego urlopu często prowadzi do niezadowolenia i sytuacji konfliktowych – szczególnie gdy nauczyciel bez uprzedzenia zostaje wezwany do pracy – wyjaśniamy, jak w najmniej uciążliwy dla nauczycieli sposób organizować pracę na ferie zimowe. Przestrzegamy także przed decyzjami, które mogą pozbawić dyrektora i wicedyrektora urlopu uzupełniającego.

czytaj więcej »

Kwestia dopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, wraca jak bumerang każdej wiosny, gdy na etapie prac nad arkuszem organizacji niekiedy trzeba podjąć decyzję o redukcji zatrudnienia. Jeżeli z kalkulacji w arkuszu wynika, że zwolniony powinien być nauczyciel, który jest w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor ma dylemat, czy tzw. zmiany organizacyjne uzasadniają wypowiedzenie mu stosunku pracy w trakcie tego urlopu. Przepisy nie rozstrzygają tej kwestii, a i orzecznictwo nie jest jednolite, dlatego jedna z nauczycielek zwolniona z pracy podczas urlopu zdrowotnego zwróci się do Europejskiego Trybunały Praw Człowieka o rozstrzygniecie, czy takie działanie jest zgodne z prawem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy administracji i obsługi szkoły są zobowiązani do przedstawiania przed zatrudnieniem zaświadczeń o niekaralności czy wystarczy, że złożą oświadczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w placówce oświatowej nieferyjnej na 8/18 etatu. Zajęcia dydaktyczne prowadzi dwa dni w tygodniu po 4 godziny. Nauczyciel chce wykorzystać 1 dzień urlopu. Ile godzin urlopu należy zdjąć z jego puli urlopowej? Proszę o podanie wyliczenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 grudnia nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy można taką nagrodę wypłacić w dniu 1 stycznia, gdyż zwiększy się podstawa do wypłaty o dodatek stażowy w wysokości 20%?

czytaj więcej »

wiper-pixel