WYDANIE ONLINE

Wypłacając w trakcie roku różnego rodzaju świadczenia finansowe nauczycielom, przykładowo takie jak nagrody jubileuszowe, odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia urlopowe czy ekwiwalent za urlop, łatwo zapomnieć, że przy ich obliczaniu należy uwzględnić dodatek uzupełniający, który nauczyciele otrzymali w styczniu. Dlatego, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego miesiąca, przypominamy o tym, na które świadczenia wypłacane nauczycielom ma wpływ dodatek uzupełniający – warto sięgnąć do tego tekstu przy okazji wypłacania różnych świadczeń finansowych nauczycielom, aby upewnić się, czy należy przy ich obliczaniu uwzględnić ten dodatek.

czytaj więcej »

Dla tych, którzy szybko chcą zweryfikować, czy nauczyciel i pracownik niepedagogiczny ma prawo do trzynastki za 2012 r., polecamy poniższą tabelę, która w praktyczny sposób pozwala sprawdzić, komu należy wypłacić trzynastą pensję za 2012 r., a komu odmówić do niej prawa.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został powołany na dwa dni przez OKE w skład zespołu egzaminacyjnego do innej jednostki. Za sprawowanie funkcji egzaminatora będzie otrzymywał wynagrodzenie płatne przez OKE. W tych dniach nauczyciel ma zaplanowane zajęcia dydaktyczne w macierzystej szkole. Czy w takiej sytuacji zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. W sprawozdaniu z realizacji stażu zamieścił osiągnięcia (m.in. autorskie programy) dokonane w drugiej szkole, w której nie realizuje stażu. Czy dyrektor szkoły, w której nauczyciel nie odbywał stażu, może odmówić uwzględnienia tych osiągnięć w sprawozdaniu z realizacji stażu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania przebywał 182 dni na zwolnieniu lekarskim (do 8 stycznia 2013 r.). 3 dni przed końcem trwania L4 lekarz wypisał wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, które zostało złożone w ZUS 9 stycznia 2013 r. Dnia 12 stycznia 2013 r. nauczycielowi zostało doręczone pismo, że stosunek pracy zostaje rozwiązany w związku z chorobą trwającą ponad 182 dni. Czy dyrektor postąpił zgodnie z prawem? Czy nauczyciel może się odwołać?

czytaj więcej »

OPIS SYTUACJI: W stosunku do dyrektora zespołu szkół sąd orzekł, że jego postępowanie wobec pracowników naruszało zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Pracownicy zastanawiają się, czy taki dyrektor może nadal powinien pełnić swoją funkcję? Czy może w tym samym roku, w który zostało wydane orzeczenie, otrzymać pozytywną ocenę pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy się urlop okolicznościowy pracownikowi z tytułu pogrzebu zięcia, który zamieszkiwał razem z pracownikiem? Jeśli tak, to ile dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Dnia 3 września 2012 r. uległ wypadkowi przy pracy i do końca listopada 2012 r. przebywał na L4. Od 1 grudnia 2012 r. powrócił do pracy, lecz w styczniu 2013 r. poszedł znowu na L4. Czy okres 182 dni niezdolności do pracy będący podstawą rozwiązania stosunku pracy nauczyciela nalicza się od nowa z chwilą rozpoczęcia nowego roku kalendarzowego 2013? Czy okres urlopu zdrowotnego udzielonego w poprzednim roku szkolnym należy doliczyć do okresu niezdolności do pracy na podstawie art. 23 Karty Nauczyciela? Czy nauczyciel może znowu iść na urlop zdrowotny bez obawy, że jego stosunek pracy zostanie rozwiązany?

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne i orzekł, że nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową informacji, o łącznej liczbie jej członków nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla pracodawcy, który w takiej sytuacji może zwolnić pracownika bez konsultacji związkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany w okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. był zatrudniony w wymiarze 12/18 etatu, od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2012 r. w wymiarze 1 etatu, a od 1 września do 31 grudnia 2012 r. w wymiarze 6/18 etatu. W grudniu 2012 r. przebywał na zwolnieniu chorobowym. Jak ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

czytaj więcej »

Do końca marca na kontach nauczycieli i pracowników niepedagogicznych muszą się znaleźć trzynaste pensje. O tym, kto i w jakiej wysokości otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, decyduje okres zatrudnienia w danym roku, który musi wynosić minimum 6 miesięcy. Są jednak wyjątki, dzięki którym trzynastkę dostaną osoby, które tego okresu nie przepracowały. Ustalając prawo do trzynastki takich osób, trzeba pamiętać o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r., który do katalogu wyjątków od wymogu przepracowania 6 miesięcy dodał okres przebywania na urlopie macierzyńskim. O zasadach ustalania prawa do dodatkowej pensji za 2012 r. i obliczaniu jej wysokości piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce oświatowej pełni funkcję członka komisji ZFŚS. W ramach tej funkcji zgłosił chęć uczestniczenia w szkoleniu na temat ZFŚS w jednostkach oświatowych, z prośbą o pokrycie kosztów ww. szkolenia przez zakład. Czy kwota pokrycia kosztów uczestnictwa nauczyciela w szkoleniu na temat ZFŚS będzie stanowiła przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować i wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi niepedagogicznemu należy podwyższyć wypłacany dodatek stażowy, gdy kolejny rok pracy upływa w trakcie zwolnienia lekarskiego, jeśli dodatek ten jest wypłacany także w czasie choroby?

czytaj więcej »

Z końcem lutego upływają 6-miesięczne okresy stanu nieczynnego nauczycieli, którzy z powodu zagrożenia zwolnieniem z pracy wybrali ten wariant czasowego pozostania w zatrudnieniu, zamiast zwolnienia z pracy rekompensowanego odprawą. Z chwilą zakończenia tego okresu przed nauczycielem są dwa warianty – może zostać przywrócony do pracy albo jego stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. W tym drugim wariancie ważne jest to, że mimo iż do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn niezależnych od nauczyciela, to nie będzie on miał prawa do odprawy. O sposobach zakończenia stanu nieczynnego i obowiązkach pracodawcy z tym związanych piszemy dalej.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika niepedagogicznego na podstawie umowy zlecenia? Osoba ta miałaby się wdrożyć w zagadnienia płacowe szkoły, gdyż pracownik działu płac wkrótce odejdzie na emeryturę.

czytaj więcej »

Pracownicy, którym dyrektor zleca odśnieżanie terenu wokół szkoły oraz dachów szkolnych budynków, nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji, ale za to powinni znać zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu tego typu prac. Trzeba także pamiętać, że pracownikom odśnieżającym dachy, a więc pracującym na wysokościach należy zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa i odpowiedni sprzęt, gdyż tam ryzyko wypadku jest większe. O tym, jak zorganizować bezpieczne odśnieżanie, nie narażając osób wykonujących te prace, piszemy dalej.

czytaj więcej »

wiper-pixel