WYDANIE ONLINE

Nie zawsze wypowiedzenie stosunku pracy albo zmiana wymiaru zatrudnienia będą możliwe. Część nauczycieli przez określony czas jest chroniona przed zmianami stosunku pracy i wówczas, mimo że w szkole są przeprowadzane zmiany organizacyjne – nie można im skutecznie zmienić warunków zatrudnienia ani wypowiedzieć umowy. Warto wiedzieć, których nauczycieli to dotyczy, aby podejmując decyzje kadrowe, pominąć tych nauczycieli, którzy są chronieni przez przepisy.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciel zmienia zasady obliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz wypłacania dodatków uzupełniających. Zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia oraz uelastycznić sposób jego rozliczania.

czytaj więcej »

W szkole podstawowej w marcu została podjęta decyzja o całkowitej likwidacji kuchni w tej placówce. Pracownicy kuchni dostali wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracowników, a w dniu rozwiązania stosunku pracy zostaną im wypłacone odprawy. Wśród zwalnianych pracowników jest osoba, która przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Czy dyrektor szkoły może skutecznie wypowiedzieć temu pracownikowi stosunek pracy?

czytaj więcej »

Raz na jakiś czas warto zweryfikować zapisy regulaminu ZFŚS i sprawdzić, czy są one dostosowane do potrzeb osób uprawnionych. Zdarza się bowiem, że regulaminy ZFŚS zabezpieczają środki na świadczenia, z których w praktyce nikt nie korzysta. Szczególnie przed okresem wakacyjnym warto sprawdzić, czy w kasie ZFŚS są zabezpieczone środki na różnego rodzaju działalność związaną z wypoczynkiem osób uprawnionych.  

czytaj więcej »

Co roku zmniejsza się pula godzin dla nauczycieli, jaką dysponują dyrektorzy szkół. Wszystko przez niż demograficzny, a mniej uczniów to mniej klas, mniej oddziałów, mniej szkół i w konsekwencji mniej miejsc pracy dla nauczycieli. Zanim jednak dyrektor zdecyduje się na rozwiązanie z nauczycielem stosunku pracy, warto rozważyć ograniczenie wymiaru zatrudnienia jednemu lub kilku nauczycielom danego przedmiotu. Dzięki temu nauczyciele, mimo że w niepełnym wymiarze zajęć, to jednak zachowają pracę z szansą na przydział dodatkowych godzin, gdy sytuacja w szkołach się poprawi.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela obejmie także zmiany w zakresie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Stopień nauczyciela dyplomowanego, tak jak nauczyciela mianowanego, będzie nadawał organ prowadzący szkołę. Projektowane zmiany mają przenieść awans zawodowy do organów będących bliżej szkoły i zwiększyć rolę dyrektora szkoły oraz rodziców przy awansie nauczycieli.

czytaj więcej »

Zmiana Karty Nauczyciela nie mogła obejść się bez ograniczenia prawa do urlopu zdrowotnego. Urlop ten to kość niezgody między dyrektorami szkoły, organami prowadzącymi a nauczycielami. Opracowując nowe przepisy Karty resort edukacji musiał wziąć pod uwagę sprzeczne interesy wszystkich stron. Wypracowany kompromis nie pozbawia nauczycieli prawa do urlopu zdrowotnego, lecz możliwość skorzystania z niego została ograniczona do roku w całej karierze. Sprawdź, jakie jeszcze  warunki będzie musiał spełnić nauczyciel, aby otrzymać urlop dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy roczny urlop na poratowanie zdrowia zalicza się do stażu pracy, do stażu pedagogicznego, do stażu emerytalnego i do nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dwóch nauczycieli przeszło na stanowiska dyrektora i wicedyrektora na okres 5 lat. W jaki sposób rozdysponować ich dotychczasowe etaty, aby mogli bezpiecznie wrócić do swoich obowiązków w przypadku wcześniejszego zaprzestania pełnienia funkcji? Czy należy przydzielić te godziny jako ponadwymiarowe? Czy może zatrudnić nauczycieli na zastępstwo?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony na zastępstwo w okresie od 13 lutego do 15 marca 2013 r. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop  za 1 miesiąc czy za dwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Sprzątaczka, która w marcu kończy 50 lat i ma 34,5 roku stażu pracy chce skorzystać z przysługującego jej uprawnienia odejścia z pracy na rentę po zmarłym mężu. Czy w związku z otrzymaniem tej renty należy jej się odprawa rentowa i wypłata nagrody jubileuszowej?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy w aktach osobowych zatrudnionych pracowników należy umieścić oświadczenie o zapoznaniu z aneksem do regulaminu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel z 30-letnim stażem 1 września 2012 r. został przeniesiony na 1 rok do innego gimnazjum na podstawie art. 19 ust. 1 Karty Nauczyciela. W maju 2013 r. nauczyciel w jednej ze szkół dostał wypowiedzenie z powodu jej likwidacji. Czy przysługuje mu odprawa? Jeżeli tak, to na podstawie jakiej dokumentacji obliczyć jej wysokość?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak można sprawdzić prawidłowość naliczania pensji nauczyciela, w szczególności wracającego do pracy po zwolnieniu lekarskim. Gdzie można się zwrócić o kontrolę prawidłowości naliczania pensji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obowiązkowe zajęcia z rewalidacji dla osób z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w tygodniowym planie nauczania można realizować w ramach godzin karcianych? Czy muszą to być zajęcia płatne i czy mogą być uzupełnieniem pensum w przypadku nauczyciela, który zatrudniony jest na 14/18 etatu?

czytaj więcej »

33% zniżki dla nauczycieli na przejazdy środkami publicznego transportu oraz prawo do ulgi nauczycieli przedszkoli – w ten sposób rząd chce zmienić niekonstytucyjny przepis o prawie do ulgowych przejazdów nauczycieli. Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel musi złożyć wniosek o kontynuację stażu, gdy w związku z nieobecnością spowodowaną chorobą jego staż ma zostać przedłużony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy ze środków funduszu socjalnego w szkole można dofinansowywać wyjazd do sanatorium?

czytaj więcej »

Pytanie: W liceum działają trzy organizacje związkowe. Jedna z nich jest reprezentowana przez jednego nauczyciela. Osoba ta posiada pełnomocnictwo swojej organizacji związkowej. Czy w związku z tym powinno się każdorazowo powoływać tę osobę w skład komisji jako przedstawiciela związków?

czytaj więcej »

Od ponad 2 lat są postulaty, by zmienić nieefektywne i przewlekłe postępowanie dyscyplinarne nauczycieli tak, by rzeczywiście chroniło ono uczniów przed łamiącymi zasady wykonywania zawodu nauczycielami. Stąd postępowanie dyscyplinarne ma zostać kompleksowo uregulowane w nowym brzmieniu Karty Nauczyciela. Między innymi do odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie można pociągnąć także nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych – bez względu na wymiar zatrudnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2013 r. szkoła, w której pracuję, przestaje istnieć. Czy nauczyciele mogą przejść w stan nieczynny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z ZFŚS można zorganizować wycieczkę dla pracowników, jeżeli zgłosiło się tylko 37% z nich?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wychowawca-opiekun nocny w internacie musi być traktowany jak nauczyciel? Czy możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku pracownika niepedagogicznego z przygotowaniem pedagogicznym, na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela?

czytaj więcej »

wiper-pixel