WYDANIE ONLINE

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w niektórych szkołach i klasach kończą się wcześniej niż 28 czerwca. Od momentu zakończenia zajęć do wakacji nauczycieli ci albo w ogóle nie mają zajęć, albo mają ich o wiele mniej niż w poprzednich miesiącach, dlatego aby nie zmniejszać ich wymiaru zatrudnienia i tym samym pensji, należy zwiększyć liczbę prowadzonych przez nich zajęć w pewnych okresach roku szkolnego.

czytaj więcej »

Nie wszystko podczas trwania stażu na stopień awansu zawodowego musi ułożyć się zgodnie z planem. Błędy po stronie nauczyciela, ale także dyrektora mogą skomplikować awans nauczyciela, a z kolei dłuższe nieobecności w pracy - znacznie go przedłużyć. Zmiana miejsca pracy i wymiaru zatrudnienia także może mieć wpływ na ścieżkę awansu nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy zatrudnionej na umowę o pracę na zastępstwo na okres 7 miesięcy w przedszkolu przysługują 2 dni opieki nad dzieckiem?

czytaj więcej »

Pytanie: W dniu 10 maja 2013 r. nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony otrzymała wypowiedzenie z powodu zmiany planu nauczania, a 23 maja 2013 r. wpłynęło do nas zwolnienie i zaświadczenie lekarskie, rozpoznanie: ciąża – 8 tydzień. Czy w tej sytuacji muszę cofnąć wypowiedzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Moje pensum jako dyrektora szkoły wynosi 5 godzin dydaktycznych. Czy do nabycia uprawnień emerytalnych jest wymagane realizowanie co najmniej połowy obowiązkowego pensum? Taką informację dostałem od kadrowej mojej szkoły.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym (od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00) korzysta z przerwy na karmienie w ten sposób, że kończy pracę o 14.00. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy (konieczność koordynacji sprawdzania prac egzaminu maturalnego) pracowała od 7.00 do 19.00. Nie mamy środków finansowych na wypłatę dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, a nasi pracownicy wykorzystują czas wolny za pracę w nadgodzinach. Czy w opisanej sytuacji należy zaliczyć pracownicy 4, 5, czy może 6 godzin nadliczbowych (do wykorzystania czasu wolnego)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi naszej szkoły zatrudniona na stanowisku sprzątaczki w wymiarze 0,75 etatu od czerwca br. obejmie również stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej w wymiarze 5/26 etatu (umowa o pracę na zastępstwo). Jako pracownik obsługi otrzymuje 20% dodatku za wysługę lat. Czy ten dodatek będzie jej również przysługiwał na stanowisku wychowawcy świetlicy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie mogą być powody odwołania się od orzeczenia lekarskiego o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma prawo odmówić i nie podpisać wniosku pracownikowi o świadczenie rehabilitacyjne po 182 dniach choroby? Jeżeli dyrektor odmówi, czy pracownik powinien wrócić do pracy, jeżeli odmówi pracownik przybycie do pracy czy powinniśmy zwolnić takiego pracownika i na jakiej podstawie (termin wręczenia wypowiedzenia?).

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 11 lutego 2013 r. zatrudniliśmy pracownicę (umowa na zastępstwo na ok. 4 miesiące) na stanowisku woźnej. Dnia 28 marca 2013 r. przyniosła zwolnienie lekarskie w związku z ciążą i poinformowała nas, że ze względu na stan zdrowia nie wróci już do pracy. Czy można wręczyć jej 3-dniowe wypowiedzenie umowy – mimo ciąży i zwolnienia lekarskiego? W jaki inny sposób możemy zakończyć z pracownicą stosunek pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka, która wykorzystała 2 tygodnie urlopu w czasie ferii zimowych w 2012 roku, a następnie od 8 lutego 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. korzysta z urlopu wychowawczego, ma prawo do urlopu uzupełniającego za 2012 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor uznał zbliżenie kwalifikacji nauczyciela do nauczania przedmiotu, ale czy może je cofnąć? Kto mógłby ewentualnie pozbawić nauczyciela tego zbliżenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zapomogi zdrowotne należą się również nauczycielom-emerytom (niepracującym w szkole)? Czy z ZFŚS należy się zapomoga zdrowotna emerytom? Czy szkoła może wypłacać zapomogi jednocześnie tej samej osobie z budżetu (paragraf 3020) i ZFŚS?

czytaj więcej »

Dane uczniów, rodziców, pracowników, firm i instytucji współpracujących ze szkołą wymagają szczególnej ochrony, a osoby, które mają do nich dostęp i przetwarzają te dane muszą mieć stosowne upoważnienie. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych coraz częściej nakładane są wysokie kary i aby ich uniknąć trzeba zapewnić odpowiednie warunki ich przechowywania i przetwarzania.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela - bibliotekarza. Nie można przekazać prowadzenia biblioteki szkolnej np. centrum kultury, choćby biblioteka mieściła się nadal w budynku szkoły.

czytaj więcej »

Już od 1 września 2013 r. rodzicie dzieci uczęszczających do przedszkoli mieli odczuć ulgę w opłatach za przedszkola. Niestety projekt ustawy przedszkolnej musi być zmieniony. Mają zostać poprawione m.in. zapisy dotyczące opłat ponoszonych przez rodziców za dzieci, które przebywają w przedszkolu ponad czas bezpłatnego nauczania. Resort edukacji proponuje dotowanie wszystkich dodatkowych godzin w przedszkolu od 1 września 2014 r.

czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży służbowych oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. Jeśli w tym okresie, w określonych godzinach, czynności służbowe nie były wykonywane, w rozliczeniu delegacji należy odliczyć te godziny.

czytaj więcej »

Najnowsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego są niekorzystne dla uczniów, przewidują bowiem, że gmina powinna w miarę możliwości zapewnić uczniom bezpłatny transport do szkoły i opiekę oraz że transport ten może być organizowany z punktów zbiorczych, do których uczniowie muszą dotrzeć na własną rękę. Sprawą tą po raz kolejny ma zająć się NSA.

czytaj więcej »

Specjalista ds. kadrowych w zespole szkół obliczał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela po upływie stanu nieczynnego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas określony. W obydwu przypadkach dokonując obliczeń wymaganych przepisami 56 dni urlopu podzielił na 12 miesięcy, ustalając w ten sposób wymiar urlopu za 1 miesiąc pracy, a następnie wynik pomnożył przez okres zatrudnienia poszczególnych nauczycieli w danym roku. Czy takie obliczenia są prawidłowe?

czytaj więcej »

Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęło się postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów Karty Nauczyciela. Chodzi o wypłaty przez samorządy jednorazowych dodatków uzupełniających, bez zapewnienia stosownych środków na ten cel z budżetu państwa.

czytaj więcej »

Dziesięciu nauczycieli otrzymało łącznie 118.100 tysięcy złotych tytułem wynagrodzenia za przepracowane godziny ponadwymiarowe w okresie od września do grudnia 2011 roku. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykazała bowiem, że nauczyciele – wbrew przepisom – byli zobowiązani do realizowania 40-godzinnego pensum.

czytaj więcej »

Urlop dla poratowania zdrowia, by miał charakter profilaktyczny, powinien być udzielany już po 10 latach pracy, rejestracja części czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy przez nauczycieli mija się z celem, ograniczenie zaś liczby ekspertów w komisjach awansowych i usytuowanie komisji dyscyplinarnych przy organie prowadzącym jest niezasadne – to część uwag Związku Nauczycielstwa Polskiego do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel