WYDANIE ONLINE

W tym roku świadectwa pracy po umowach terminowych wydaje się na nowych zasadach. Są to te umowy, które zostały zawarte z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi po 21 marca 2011 r. Nie zawsze jednak po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy na czas określony trzeba wydać świadectwo. Są pewne wyjątkowe sytuacje, kiedy świadectwo wydaje się dopiero po zakończeniu stosunku pracy.

czytaj więcej »

Od 17 czerwca obowiązują nowe regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich. Rodzicom dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. przysługuje wydłużony o dwa tygodnie dodatkowy urlop macierzyński oraz nowy urlop rodzicielski. Skorzystanie ze wszystkich uprawnień urlopowych da rodzicom prawo do roku opieki nad dzieckiem.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica obsługi mająca pięcioosobową rodzinę ma zamiar złożyć wniosek o pożyczkę mieszkaniową z ZFŚS. Dochód przypadający na członka rodziny wynosi 374,81 zł. Przy obliczeniu dochodu nie uwzględniono męża, ponieważ pracuje poza granicami kraju. Czy należy udzielić pracownicy pożyczki w wysokości 5.000 zł w sytuacji, gdy nie ma zabezpieczenia na jej spłatę? W regulaminie nie mamy zapisu dotyczącego dochodu kwalifikującego do przyznania pożyczki.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy miał zakończyć awans na nauczyciela mianowanego 26 października 2012 r., ale 31 sierpnia 2012 r. został zwolniony z pracy. Z dniem 3 czerwca 2013 r. sąd przywrócił go do pracy w szkole. Czy przedłużamy staż o tę nieobecność, czy nauczyciel musi rozpocząć staż od początku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi szkoły ma pracować 6 godzin i 30 minut od poniedziałku do piątku. Jaki to będzie wymiar czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodne z prawem jest zatrudnienie nauczyciela po wieloletniej przerwie na czas określony jako stażystę, a w kolejnym roku szkolnym na czas nieokreślony jako kontraktowego, po uznaniu przez dyrektora dorobku zawodowego udokumentowanego przez nauczyciela z okresu 15-letniego zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielka przebywająca na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą, a następnie na urlopie macierzyńskim, może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi, który podpisał ograniczenie etatu od 1 września 2013 r., można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia od 28 czerwca 2013 r. do 27 czerwca 2014 r.?

czytaj więcej »

Zaraz po wakacjach trzeba będzie ustalić, którzy nauczyciele nie wykorzystali w sumie w ferie zimowe i letnie minimalnego wymiaru 8 tygodni urlopu. Jeśli ich urlop trwał krócej , trzeba obliczyć, ile dni urlopu należy nauczycielowi „oddać” w trakcie roku. Podążanie za naszymi wskazówkami da pewność, że nauczyciele otrzymali tyle urlopu, ile im się należy.

czytaj więcej »

Pytanie: Z nauczycielem zawarto dwie umowy o pracę: jedną na pełen etat na czas nieokreślony, a drugą, za zgodą kuratorium, w wymiarze 3/18 (brak kwalifikacji). Czy świadczenie urlopowe należy wypłacić z obu umów, czy z jednej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do 20 lat stażu pracy przy tablicy wlicza się okresy urlopu zdrowotnego?

czytaj więcej »

Osoby, które w 2012 r. nie przepracowały 6 miesięcy ponieważ korzystały z różnych uprawnień rodzicielskich odzyskają niewypłacone z tego powodu trzynastki! To skutek nowelizacji ustawy o trzynastkach, która weszła w życie 29 czerwca 2013 r. Rozszerza ona katalog sytuacji uprawniających do trzynastki, mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Zaległe trzynastki trzeba wypłacić do 29 września 2013 r

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel mianowany jest opiekunem stażu nauczyciela ubiegającego się o  stopień nauczyciela kontraktowego. Staż trwał od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r. Do kiedy należy wypłacać opiekunowi dodatek funkcyjny, do końca maja czy też do końca czerwca, aż podopieczny uzyska stopień awansu?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2013 r. pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp w szkołach i placówkach oświatowych muszą spełniać pełne wymagania kwalifikacyjne. Dnia 30 czerwca 2013 r. skończył się bowiem 8-letni okres przejściowy, zgodnie z którym funkcje w służbach bhp mogły pełnić osoby nieposiadające wymaganych kwalifikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić emerytowanego nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 7/18? Czy też należy zawrzeć umowę na czas określony (jeśli tak, to czy do końca zajęć, czy do 31 sierpnia), czy na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel WDŻ w gimnazjum realizuje 19 godzin zajęć w każdej klasie. W szkole zajęcia te realizowane są w oddziałach A i B odpowiednio w ciągu I i II semestru. Jeśli w semestrze wypada tylko 18 dni, w których odbywają się planowe zajęcia, to czy nauczyciel musi odrobić brakującą godzinę? Jeżeli tak, to w jaki sposób, w ramach jakich godzin?

czytaj więcej »

Umowa z nauczycielem stażystą zawarta 1 stycznia 2013 r. skończyła się 28 czerwca tego samego roku. Nauczyciel wykorzystał 2 tygodnie urlopu w trakcie ferii, ale reszty należnego mu urlopu pracodawca udzielił przed zakończeniem zajęć szkolnych. Nie było często wówczas lekcji , bo uczniowie wyjeżdżali na wycieczki, albo były organizowane wspólne zajęcia dla kilku klas. Czy dyrektor miał prawo tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zgodził się na ograniczenie etatu w roku szkolnym 2012/2013. Nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia na kolejny rok szkolny, w związku z tym otrzymał wypowiedzenie na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Złożył potem wniosek o przeniesienie w stan nieczynny. W jakiej wysokości będzie otrzymywał wynagrodzenie za okres stanu nieczynnego?

czytaj więcej »

Kolejny raz Sąd Najwyższy stanął po stronie dyrektorów szkół i uznał, że urlop dla poratowania zdrowia nie jest przeszkodą do rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy. Zatem w przyszłym roku wnioski urlopowe nauczycieli nie zablokują decyzji kadrowych dyrektorów szkół, którzy mają zielone światło na rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami przebywającymi na urlopach zdrowotnych.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał nowelizację tzw. ustawy przedszkolnej, zgodnie z którą od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina w przedszkolu ma kosztować złotówkę. Dwa lata później przedszkola niepubliczne dostaną taką samą dotację jak placówki publiczne, a rok później – od 1 września 2016 r. wejdzie w życie kolejna zmiana, na mocy której oddziały przedszkolne staną się przedszkolami.

czytaj więcej »

wiper-pixel