WYDANIE ONLINE

W roku szkolnym 2013/2014 nauczycielskie pensje zostały po raz kolejny zamrożone. Podwyżek dla wszystkich zatem nie będzie, ale część nauczycieli dostanie wyższe pensje. Dotyczy to nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu lub wyższe kwalifikacje. Po dostarczeniu przez nich odpowiednich dokumentów trzeba przeliczyć ich pensje i inne składniki wynagrodzenia, ale uwaga! można to zrobić tylko w ściśle określonych terminach.

czytaj więcej »

Pytanie: Organizacja związkowa wystąpiła z wnioskiem do dyrektora o zwolnienie do 15/18 z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w czasie trwania kadencji w związku z rezygnacją poprzedniego przewodniczącego związku. Czy ustalona liczba godzin zwolnienia na początku kadencji powinna trwać przez cały jej okres, czy może być zmienna w zależności od liczby członków zatrudnionych w zakładach pracy w poszczególnych okresach kadencji? Czy, gdy liczba członków w okresie trwania kadencji lub w następnej kadencji przekroczy 150 członków, zarząd organizacji związkowej może określić mniejszy wymiar zwolnienia? Czy organizacja związkowa powinna podać miesięczny wymiar godzin zniżki nauczyciela w odniesieniu do pensum nauczyciela?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka ubiega się o zaliczenie do stażu pracy okresu pracy w gospodarstwie rolnym swoich rodziców (8 ha) od 18 grudnia 1978 r. do 16 listopada 1981 r. Ze złożonych dokumentów wynika, że gospodarstwa tego nie przejęła, natomiast po ślubie wraz z mężem przejęła gospodarstwo teściów o powierzchni 0,6520 ha. Czy w takiej sytuacji jest podstawa, aby zaliczyć wnioskowany okres pracy na roli? Czy warunek przejęcia gospodarstwa dotyczy tylko tego gospodarstwa, w którym się pracowało? Czy może być brane pod uwagę przejęcie gospodarstwa np. teściów? Czy wielkość gospodarstwa, okres, w którym świadczono na nim pracę, i data przejęcia mają znaczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka pracuje jednocześnie w dwóch szkołach i ma odrębne umowy o pracę. Czy w obu miejscach pracy przysługuje jej dodatek mieszkaniowy? Nauczycielka w jednej szkole jest zatrudniona w pełnym, a w drugiej szkole w niepełnym wymiarze czasu pracy.

czytaj więcej »

Już we wrześniu, mimo braku ustawowych podwyżek płac zasadniczych nauczyciele, którzy w wakacje uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego, dostaną wyższe pensje. Jeżeli jednak w okresie wypłacania podwyżki nauczyciel będzie pobierał świadczenia chorobowe, to nie wypłynie ona na wysokość świadczeń. Gdy jednak podwyżka obejmie okres wsteczny nauczycielowi należy się wyrównanie świadczeń chorobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego powoduje automatyczne przedłużenie urlopu o czas choroby, czy w tej sytuacji wymagana jest zgoda pracodawcy na przedłużony urlop bezpośrednio po zwolnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych można zatrudnić w szkole żonę siostrzeńca na stanowisko sprzątaczki?

czytaj więcej »

Pytanie: W szkole działają dwa związki zawodowe. Jeden z nich akceptuje treść nowego regulaminu ZFŚS, drugi zaś nie. Co powinien zrobić dyrektor szkoły w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica urodziła dziecko 15 stycznia 2012 r. Wykorzystała urlop macierzyński do 30 czerwca 2012 r. Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wystąpiła o urlop wypoczynkowy za 2012 rok – 26 dni oraz zaległy za 2011 – 13 dni i 2 dni na dziecko. Następnie na prośbę pracownicy udzielono jej urlopu wychowawczego od 30 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. W dniu 1 stycznia 2013 r. pracownica wróciła do pracy. Czy z racji wykorzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu wypoczynkowego (26 dni za 2012 rok), a następnie korzystania z urlopu wychowawczego należy obniżyć jej urlop za 2013 rok o 9 dni niesłusznie wybranego?

czytaj więcej »

Nauczyciel zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej może realizować staż na wyższy stopień awansu zawodowego, ale tylko do 1 stycznia 2014 r. Po tym okresie tych nauczycieli przestanie obejmować Karta Nauczyciela i awans przewidziany tą ustawą.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zatrudnienie przez organ prowadzący nauczyciela, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły, obejmuje czas jego kadencji czy czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r. nauczyciele placówek opiekuńczo-wychowawczych tracą prawo do przywilejów nauczycielskich, takich jak urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli zaś nauczyciel, w chwili objęcia go ustawą o pracownikach samorządowych, będzie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie straci prawa do pozostałej jego części.

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 31 maja 2011 r. nauczycielka powinna była zakończyć staż na stopień nauczyciela mianowanego. Jednak w tym okresie oraz po zakończeniu stażu była wielokrotnie nieobecna w pracy. Oto wykaz nieobecności:

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 2/18 już dwukrotnie korzystał z urlopu bezpłatnego w szkole. Czy dyrektor może (musi?) udzielić mu kolejnego urlopu bezpłatnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o przeliczenie urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla nauczyciela zatrudnionego na pełen etat na czas nieokreślony. Poród był 29 kwietnia 2013 r. – jedno dziecko. Proszę o podanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia danego urlopu. W jakim terminie muszą być złożone wnioski na dany urlop?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jaki okres zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem religii, który zostanie zatrudniony na czas zastępstwa nauczycielki będącej na urlopie macierzyńskim od 14 sierpnia 2013 r. do 15 sierpnia 2014 r.? Czy błędem byłoby zawarcie umowy od 1 września 2013 r. do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2014 r. (misja sformułowana będzie na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela). Czy jednak umowa powinna być zawarta na okres trwania zajęć (do 27 czerwca 2014 r.)?

czytaj więcej »

Z początkiem roku szkolnego, tj. 2 września 2013 r. rozpoczynają się staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. W trakcie trwania całego stażu trzeba dopilnować wielu terminów i obowiązków, ale najwięcej z nich przypada na początek roku szkolnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik, choć nie spełniał warunków do otrzymania świadczenia urlopowego określonych w regulaminie ZFŚŚ, złożył wniosek o przyznanie tego świadczenia. Przez niedopatrzenie otrzymał je. Czy można odzyskać niesłusznie wypłacone świadczenie z ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak płacić nauczycielowi dodatek wiejski, zatrudnionemu na pełnym etacie na wsi 10 godzin i uzupełniającemu etat 8 godzin w mieście pow. 5 tys. mieszkańców? Ile dni powinien pracować w każdej ze szkół (uczy wychowania fizycznego i techniki)?

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił dane na temat kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w I półroczu. W ich wyniku wstrzymano i obniżono świadczenia chorobowe w kwocie 115 mln zł. To aż o 30 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2012 r.

czytaj więcej »

Poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i dniami wolnymi od zajęć wynikającymi z kalendarza roku szkolnego dyrektor co roku, do 30 września ustala grafik dodatkowych dni wolnych od zajęć. Co ważne, dni te nie są okresem urlopu dla nauczycieli, zatem powinni w tym czasie pozostawać do dyspozycji dyrektora szkoły i wykonywać zlecone przez niego prace.

czytaj więcej »

W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych jest zapis, który mówi o corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik inflacji. W kolejnym punkcie jest zapis, że zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dokonywana raz w roku, po zakończeniu pierwszego kwartału, w miarę posiadanych środków. Od kilku lat pracownicy niepedagogiczni nie otrzymują podwyżek, w związku z brakiem środków. Czy to jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

wiper-pixel