WYDANIE ONLINE

Jeszcze przez wiele tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego sytuacja kadrowa nauczycieli będzie się zmieniać. Konieczność zorganizowania zastępstwa, utworzenia dodatkowej grupy przedszkolaków, większy niż zakładano nabór uczniów czy też pojawienie się dodatkowych zajęć – to tylko niektóre sytuacje skutkujące koniecznością zmiany arkusza organizacji.

czytaj więcej »

Większa, niż zakładano, liczba godzin oznacza konieczność dopełnienia ograniczonych w maju etatów nauczycielskich. Dodatkowe godziny dopełniające pensum można zaś przydzielić w tej samej lub innej szkole. Dzięki temu nauczyciel nie będzie musiał mieć obniżonego pensum, a nawet zachowa pełny etat, a co za tym idzie – pełną pensję.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania w roku szkolnym 2013/2014 wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zatrudnienia do 9/18 etatu. Czy należy zamienić akt mianowania na umowę o pracę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (emeryt) został zatrudniony na stanowisku konserwatora od 11 kwietnia do 30 listopada 2013 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,5 etatu. Ile przysługuje mu dni/godzin wymiaru urlopu wypoczynkowego? Czy na świadectwie pracy należy wpisać liczbę dni jako 8-godzinne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można nie przyznać dodatku motywacyjnego wszystkim nauczycielom, mimo iż spełniają formalne warunki?

czytaj więcej »

Nauczyciel przed zatrudnieniem w zespole szkół przez 5 lat pracował w Anglii. Na potwierdzenie tego faktu nauczyciel przedłożył świadectwa pracy w języku angielskim, na których jest jedynie data zakończenia stosunku pracy. Dyrektor na tej podstawie zaliczył mu ten okres do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Czy dyrektor postąpił właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Emerytka, były pracownik szkoły, zwróciła się do dyrektora o bezzwrotną zapomogę socjalną, o zapomogę z tytułu śmierci męża oraz o wypłatę za „wczasy pod gruszą” z ZFŚS. Wspomniana emerytka pracując w szkole, dorabiała sobie, prowadząc finanse rady rodziców, w 2009 roku wykryto kradzież na kwotę powyżej 200 tys. złotych dokonaną przez tę osobę. Sprawa trwała aż do tego roku, w maju została skazana prawomocnym wyrokiem. Czy w związku z tym dyrektor może odmówić wypłaty zapomogi, zwłaszcza że ww. zobowiązała się do spłaty, ale jak do tej pory nie spłaciła ani złotówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który otrzymał negatywną ocenę dorobku zawodowego, nie odwołał się od tej oceny w wyznaczonym terminie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Czy w tym przypadku negatywną ocenę dorobku zawodowego ustaloną nauczycielowi przez dyrektora należy uznać za ostateczną? Czy w związku z tym przysługuje nauczycielowi dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik dwa lata temu wziął ślub cywilny i z tego tytułu otrzymał dwa dni urlopu okolicznościowego. Obecnie bierze ślub kościelny i stara się również o udzielenie mu dwóch dni urlopu okolicznościowego. Czy te dni mu się należą?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach. Łącznie wymiar jego etatu wynosi 12/18. Przysługuje mu więc dodatek za wysługę lat. Czy szkoła, która nie jest jego podstawowym miejscem pracy, również powinna wypłacić mu dodatek stażowy?

czytaj więcej »

Obowiązujące od ponad 4 miesięcy nowe przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich nadal wywołują wątpliwości zarówno u rodziców z nich korzystających jak i specjalistów ds. kadrowych zajmujących się ich udzielaniem i rozliczeniem. Teraz jednak wystarczy zajrzeć do naszej tabeli, by nie popełnić w tym zakresie żadnych błędów.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym etacie godzin przydzielone zostały 4 godziny w miesiącu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Czy nauczyciel ten powinien dostać dodatkową umowę na czas od 2 września do 27 czerwca 2014?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wyliczyć nauczycielowi, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, godziny karciane?

czytaj więcej »

W styczniu i wrześniu 2014 r. oraz na początku 2015 r. wejdą w życie zmiany w Karcie Nauczyciela skracające urlop zdrowotny, zmieniające zasady udzielania urlopu wypoczynkowego oraz system wynagradzania nauczycieli i sposób ewidencjonowania ich czasu pracy. Zmiany obejmą także system doskonalenia zawodowego i procedurę awansu zawodowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel