WYDANIE ONLINE

Maksymalnie 2 godziny tygodniowo musi realizować nauczyciel w ramach tzw. godzin karcianych. Gdy pracuje na ułamek etatu limit godzin do wypracowania ulega zmniejszeniu. Tak samo dzieje się, gdy w danym tygodniu wypadną święta i inne dni wolne od pracy i zajęć. W tym roku szkolnym z 38 tygodni nauki odliczyć trzeba 35 dni wolnych.  

czytaj więcej »

Planowane od nowego roku zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli mają uelastycznić płace w oświacie. Wynagrodzenia nauczycieli będą mieć bardziej motywujący charakter. Zmienią się także zasady liczenia średnich wynagrodzeń – obniży to wysokość dodatku uzupełniającego, lecz dopiero za 2014 rok.

czytaj więcej »

Okres przedświąteczny to w szkołach nie tylko czas spotkań opłatkowych, ale także przyznawania różnego rodzaju świadczeń ze środków funduszu socjalnego. Najczęściej są to paczki i bony, ale zdarzają się także zapomogi świąteczne i inne świadczenia. Co ważne, każde z nich musi być przyznawane zgodnie z kryterium socjalnym.

czytaj więcej »

Zmiana Karty Nauczyciela ma pozbawić nauczycieli prawa do dodatków socjalnych. O zasiłek na zagospodarowanie będą mogli ubiegać się jeszcze nauczyciele, którzy uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego do 31 grudnia 2013 r. Ostatnim bastionem szczególnych uprawnień pozostaje dodatek wiejski, jednakże jego wysokość będzie sztywno ustalona w ustawie.

czytaj więcej »

Od 2014 roku nauczyciele stracą 3-letni urlop dla poratowania zdrowia. Zaostrzone przepisy i nowa procedura udzielania urlopu zdrowotnego sprawi, że połowa nauczycieli straci do niego prawo. Dla nauczycieli, którzy dotychczas wykorzystali ponad rok urlopu dla poratowania zdrowia, to ostatni dzwonek na skorzystanie z tego urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka od 1 września 2013 r. przebywa na urlopie w celu poratowania zdrowia. Czy w tym czasie mogę przekształcić umowę o pracę w akt mianowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przebywa na urlopie wychowawczym. Do końca urlopu, zgodnie z jego wnioskiem, pozostało mu jeszcze półtora roku. Czy pracownika tego będzie można zwolnić w przypadku likwidacji szkoły z końcem sierpnia 2014 roku, mimo że jego urlop jeszcze się nie skończył? Czy w takim wypadku ZUS będzie miał wobec tego pracownika dalsze zobowiązania?

czytaj więcej »

Przyjęta przez Sejm ustawa okołobudżetowa pozbawia nadziei, że w 2014 roku nauczyciele otrzymają wyższe wynagrodzenia i świadczenia socjalne. Zarówno odpis na ZFŚS, jak i świadczenie urlopowe oraz wynagrodzenie zasadnicze zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto powinien wydać decyzję o przyznaniu dyrektorowi pożyczki mieszkaniowej w ramach funduszu socjalnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi nie doliczono z jednego świadectwa pracy okresu pracy do dodatku za staż pracy. Czy nadpłaty różnicy należy dokonać za 3 lata od dnia stwierdzenia błędu, czy za cały okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel mianowany przedszkola pracujący 35 lat, mający 56 lat może przejść na emeryturę w trakcie roku szkolnego? Jeśli tak, to czy musi złożyć wypowiedzenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi świetlicy, który w ramach rozkładu czasu pracy ma okienko, można przydzielić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w zastępstwie za innego, nieobecnego nauczyciela świetlicy w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy i otrzymywanego wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zatrudnić pracownika, który posiada decyzję ZUS o przyznaniu renty stałej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? Pracownik zataił tę informację przed pracodawcą, a lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o zdolności do pracy.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nauczyciel został zwolniony z pracy z przyczyn organizacyjnych, jednakże sąd przywrócił go do pracy. Nauczyciel stawił się do pracy, jednakże nie ma dla niego godzin dydaktycznych. Dyrektor tymczasowo, do czasu przydzielenia nauczycielowi godzin, zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Czy postąpił właściwie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może nie zgodzić się na rezygnację z części urlopu rodzicielskiego, gdy nauczycielka wnioskowała o jego udzielenie dopiero w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik obsługi w wieku ochronnym jest zatrudniony jako dozorca w wymiarze 3/4 etatu. W związku z reorganizacją pracy szkoły zmieniła się liczba godzin pracy w nocy, za które pracownik otrzymywał dodatek. Pracownik domaga się wypłaty dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia w związku z utratą części dodatku za pracę w nocy. Czy wyrównanie przysługuje? Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie zasadnicze nie zostały zmienione.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest w danym roku szkolnym opiekunem stażu dla dwójki stażystów. Czy powinien otrzymać dwa dodatki funkcyjne po 3%?

czytaj więcej »

Dni 1 i 11 listopada są dniami wolnymi od zajęć szkolnych i od pracy, także dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jeżeli jednak organizacja pracy placówki przewiduje pracę w te dni, to nauczyciel i pracownik powinni otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy.

czytaj więcej »

Pytanie: Kiedy nauczyciel zatrudniony na bazie umowy na czas nieokreślony ma prawo do odprawy w przypadku zakończenia pracy w szkole?

czytaj więcej »

Po ustaniu stosunku pracy i wydaniu świadectwa pracy nauczycielowi zatrudnionemu, wbrew przesłankom z art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, na czas określony, może on żądać ustalenia istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony – takie rozstrzygnięcie podjął Sąd Najwyższy w uchwale z 4 października 2013 r. (I PZP 3/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje podstawa prawna chroniąca matki dzieci do lat 4 przed ewentualnym zwolnieniem? Czy można zwolnić taką osobę, gdy likwidowane jest stanowisko pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel