WYDANIE ONLINE

Stan nieczynny zdecydowanie bardziej opłaca się nauczycielowi niż szkole. Po pierwsze, kosztuje tyle samo, a w przypadku umowy o pracę nawet więcej niż odprawa za zwolnienie z pracy, a po drugie, obliguje dyrektora do przywrócenia nauczyciela do pracy. Dla szkoły korzystniej jest jednak rozstać się z nauczycielem i ewentualnie zatrudnić go ponownie.

czytaj więcej »

Nieobecności spowodowane określonymi przyczynami, które w trakcie trwania stażu trwają nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, wydłużają ścieżkę awansu nauczyciela. Te miesięczne okresy liczy się zgodnie z prawem cywilnym i administracyjnym, tj. miesiąc kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. język obcy nowożytny (najczęściej angielski) będzie obowiązkowy w każdym przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wcześniejsze zorganizowanie nauki języka dyrektorzy muszą uzyskać zgodę organu prowadzącego. Nauczyciele mają zaś czas do 31 sierpnia 2020 r. na uzupełnienie kwalifikacji.

czytaj więcej »

Od miesięcy resort edukacji zajmował się głównie bezpłatnymi podręcznikami i zmianami w ustawie o systemie oświaty. Teraz przyszedł czas na Kartę Nauczyciela, która na wiele miesięcy została schowana do ministerialnej szuflady. Zmiany w ustawie będą, ale ich zakres ulegnie modyfikacji.

czytaj więcej »

Nauczyciel, który spełni wszystkie warunki i przedłoży niezbędne dokumenty, ma roszczenie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, którego może dochodzić nawet przed sądem. Niespełnienie zaś choćby jednego z kryteriów lub uchybienia formalne w dokumentacji uprawniają dyrektora do wydania decyzji odmownej. Od niej także służy odwołanie, dlatego przed jej podjęciem warto sprawdzić zasadność takiego rozstrzygnięcia.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Nie posiadamy sporządzonych ocen ryzyka zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a nasza szkołę ma odwiedzić powiatowy inspektor pracy. Czy może on wymagać od dyrektora sporządzonej analizy ryzyka zawodowego dla zatrudnionych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikowi obsługi, który w 2013 roku przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym i nie wykorzystał urlopu, należy wypłacić wczasy pod gruszą za 2013 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z przepisami rozporządzenia urlopowego, w przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia przysługujących za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Czy określenie „mogą być” w tym przypadku oznacza, że nie ma takiego obowiązku i decyzja należy do kierownika jednostki? Czy istnieją przesłanki, kiedy należy brać – przy wahaniu jakiegoś składnika – średnią z 12 miesięcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel informatyki zatrudniony jest jednocześnie jako administrator sieci na 1/2 etatu. Jest to stanowisko niepedagogiczne. Czy ma on prawo do podwójnego dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS? W regulaminie nie jest opisany taki przypadek.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek stażowy wypłacany pracownikowi za czas przebywania na urlopie ojcowskim, za który dostaje on zasiłek, powinien być oskładkowany?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie kwalifikacje powinna mieć kucharka w przedszkolu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka po wykorzystaniu 182 dni zwolnienia lekarskiego dostarczyła orzeczenie od lekarza medycyny pracy o niezdolności do pracy. Jednocześnie złożyła do ZUS podanie o świadczenie rehabilitacyjne. Czy mimo tego można rozwiązać z nią stosunek pracy po 7 dniach (czas na odwołanie od decyzji lekarza) od otrzymania zwolnienia lekarskiego, czy trzeba się wstrzymać do momentu orzeczenia komisji ZUS, a to zwolnienie traktować jako nieobecność usprawiedliwioną i nie rozwiązywać jeszcze stosunku pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor ma do odebrania 7 dni urlopu uzupełniającego za poprzedni rok. Chciałby wziąć na razie 2 dni (piątek i poniedziałek), a resztę w późniejszym terminie. Organ prowadzący, który decyduje w tej kwestii, nie zgadza się na taki sposób udzielenia urlopu i chce go przyznać w wymiarze 4 dni, tj. piątek–poniedziałek, czy słusznie?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przebywa na rocznym urlopie zdrowotnym. Po 6 miesiącach chce wrócić do pracy. Czy jest to możliwe i czy wymagana jest zgoda lekarza?

czytaj więcej »

Pytanie: Punkt przedszkolny od 1 września ma zostać przeniesiony do innej miejscowości. Dyrektor pozostaje ten sam. Nauczyciel mianowany zatrudniony w punkcie wyraził zgodę na przeniesienie do innego miejsca pracy. W jakiej formie należy sporządzić pismo w sprawie przeniesienia? Zmienia się także wymiar urlopu nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel realizuje pensum łączone (13/18 i 12/30 w bibliotece). Zgodnie z regulaminem jest to pensum 22-godzinne. Czy w tym przypadku godzina pracy w bibliotece to 45 czy 60 minut?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor szkoły otrzymał negatywną ocenę pracy. Czy, oprócz odwołania go ze stanowiska, jego stosunek pracy musi zostać rozwiązany?

czytaj więcej »

wiper-pixel