WYDANIE ONLINE

Najczęściej wybieraną przez dyrektorów formą komunikowania się z pracownikami są zarządzenia i decyzje. W sprawach mniejszej wagi lepiej jednak użyć zwykłego ogłoszenia lub komunikatu. Decyzji i zarządzeń nie należy bowiem nadużywać. Także te wydawane w sprawach kadrowych i płacowych powinny mieć przemyślaną strukturę i oparcie w przepisach. ia się dyrektora z pracownikami są zarządzenia i decyzje.

czytaj więcej »

Pytanie: Zatrudniamy dwóch pracowników na czas nieokreślony w zadaniowym systemie czasu pracy. Pierwszy pracownik ma 0,20 etatu, a drugi 0,40. Jak należy wyliczyć im urlop wypoczynkowy i jak go udzielać?

czytaj więcej »

Od 16 lipca osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności są objęte skróconymi normami czasu pracy (7-godzinną dobową i 35-godzinną tygodniową) z mocy przepisów prawa. Pracodawca nie będzie już mógł żądać od takiego podwładnego orzeczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy.

czytaj więcej »

Szkoły, które do tej pory nie prowadziły zajęć z etyki, do 1 września będą musiały pozyskać wykwalifikowanych nauczycieli.Przed ogłoszeniem rekrutacji warto sprawdzić, czy zatrudnieni w szkole nauczyciele nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Zajęcia z etyki można im wówczas powierzyć jako uzupełnienie pensum lub godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela regulujący pensum nauczycielispecjalistów na poziomie 20 godzin tygodniowo, od ponad roku leży w Sejmie. 10 lipca 2014 r. komisje sejmowe zagłosowały przeciw takiej zmianie przepisów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

czytaj więcej »

W przypadku urodzenia wieloraczków dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje na każde dziecko pozostające pod osobistą opieką osoby uprawnionej do zasiłku.

czytaj więcej »

Swoboda pracodawców w ustalaniu stawek wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych ma być ograniczona. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ma wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych i innych form świadczenia usług i pracy na rzecz pracodawców i to już w 2015 roku.

czytaj więcej »

Kolejny projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, którym po ponad roku zajęły się sejmowe komisje, dotyczy możliwości zakończenia stażu w przypadku korzystania z uprawnień rodzicielskich w wymiarze przekraczającym rok. Ten projekt także został odrzucony przez komisje, co przekreśla możliwości dokończenia stażu przez awansujących rodziców. 

czytaj więcej »

Wakacyjny  urlop nauczyciela może zostać przerwany wezwaniem do pracy, ale tylko na 7 dni. W placówce nieferyjnej można zaś przesunąć zaplanowany urlop jak i odwołać z niego nauczyciela. Trzeba mieć jednak poważne powody, aby tak postąpić i dodatkowe pieniądze w budżecie. Szkoła ma bowiem obowiązek pokryć koszty przerwanego lub przesuniętego urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można bez pisemnej zgody emeryta potrącić mu zaległe raty pożyczki z ZFŚS z przyznanych mu świadczeń (np. z wczasów pod gruszą)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel przedszkola jest zatrudniony na pół etatu na okres roku szkolnego. W związku z dyżurem przedszkola od 1 czerwca do 7 lipca będzie pracował w pełnym wymiarze. Jak należy naliczyć urlop za lipiec?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczycielowi należy wliczyć do okresu uprawniającego do dodatku stażowego 3 lata zatrudnienia w biurze na stanowisku referenta?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik korzystał przez ponad 30 dni ze zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. Czy po powrocie do pracy musi być skierowany na kontrolne badania lekarskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nagrody burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze należy opodatkować i odprowadzić od nich składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik w czasie godzin pracy korzystając ze służbowego telefonu, wykonywał prywatne rozmowy zagraniczne i naraził szkołę na straty finansowe. Co można zrobić w tej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od 1 maja do 31 sierpnia 2014 r. Dyrektor skrócił ten urlop do 27 czerwca na podstawie art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela. Czy mógł tak postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie: Do kiedy nauczyciele mający wychowawstwa w klasach maturalnych powinni mieć wypłacany dodatek? Do końca kwietnia – tak jak faktycznie uczniowie są w szkole – czy do końca roku szkolnego, czyli sierpnia? Uchwała organu prowadzącego nie rozstrzyga tej kwestii.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel kontraktowy, który był zatrudniony w naszej szkole przez 6 lat, otrzymał wypowiedzenie z przyczyn organizacyjnych. W czasie ferii letnich uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. W jakiej wysokości należy wypłacić odprawę – czy dwumiesięczną ze stawki nauczyciela kontraktowego, czy sześciomiesięczną ze stawki nauczyciela mianowanego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel, który ukończył studia magisterskie z historii oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć w nauczaniu indywidualnym: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, technika, funkcjonowanie w środowisku z  uczniem upośledzonym w stopniu umiarkowanym w gimnazjum?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim terminie należy wypłacić odprawę nauczycielowi zwalnianemu w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, skoro 31 sierpnia wypada w niedzielę? Jakich potrąceń należy dokonać z odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy należy wypłacić odprawę emerytalną nauczycielowi, który złożył odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy, a jednocześnie przeszedł na emeryturę?

czytaj więcej »

Opis sytuacji: W zespole, jako nauczyciel jest zatrudniony członek bliskiej rodziny dyrektora. Obecnie nauczyciel przechodzi ścieżkę awansu zawodowego. Czy dyrektor może uczestniczyć w pracach komisji awansowej, czy też powinien się wyłączyć? 

czytaj więcej »

Nauczyciel, który nie wykorzystał minimalnego wymiaru urlopu w okresie ferii szkolnych, a w przypadku placówki nieferyjnej – w wymiarze wynikającym z planu, w dniu rozwiązania stosunku pracy ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Wypłaca się go najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel