WYDANIE ONLINE

Pracownika ze stwierdzoną chorobą zawodową trzeba przenieść na inne, niezagrażające zdrowiu stanowisko pracy.W przypadku nauczyciela nie zawsze będzie to możliwe. Aby jednak uniknąć konieczności zwalniania pracownika warto systematycznie badań i eliminować zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. 

czytaj więcej »

Pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może pracować 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Gdy jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, dopuszczalne normy czasu pracy ulegają proporcjonalnemu obniżeniu.

czytaj więcej »

Aby prawidłowo ustalić wymiar godzin karcianych do zrealizowania przez nauczyciela w danym roku szkolnym należy ustalić liczbę tygodni oraz dni wolnych od pracy, których nie bierze się pod uwagę przy rozliczeniu.

czytaj więcej »

Od dnia 3 września obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji szkolnej. Wprowadza ono zmiany w zasadach wypełniania dzienników i arkuszy ocen oraz likwiduje osoby dziennik do rozliczania godzin karcianych. Od tej daty godziny te będą rozliczane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop wypoczynkowy, do którego mają prawo pracownicy ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres urlopu wychowawczego tak samo, jak zwykły urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę, co skutkuje koniecznością udzielenie innego dnia wolnego i to do końca okresu rozliczeniowego. Z uprawnienia tego skorzystają jednak tylko pracownicy niepedagogiczni bowiem kodeksowe zasady rozliczania czasu pracy nie obowiązują nauczycieli.

czytaj więcej »

Pożyczki mieszkaniowe ze środków ZFŚS to atrakcyjna forma wsparcia planów dla pracowników szkoły. Ich oprocentowanie w porównaniu do pożyczek komercyjnych jest niewielkie, a niekiedy wręcz symboliczne lub całkowicie niepodatkowane.Przyznając pożyczkę, należy jednak zweryfikować sytuację wnioskodawcy, tak aby zapewnić jej terminowy zwrot.

czytaj więcej »

Opis sytuacji: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim od 30 kwietnia do 16 września 2014 r. Wnioskuje o dodatkowy urlop macierzyński od 17 września do 28 października 2014 r. i urlop rodzicielski od 29 października 2014 r. do 28 kwietnia 2015 r. Obniżyliśmy wymiar urlopu pracownicy za rok 2014 i 2015. Czy postąpiliśmy prawidłowo? Czy dobrym rozwiązaniem będzie wypłacenie pracownicy ekwiwalentu za 90 dni urlopu z 2013 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób wyliczyć etat nauczyciela w przypadku przydziału następujących godzin:1. Nauczyciel A, który realizuje: 15/30 godzin w bibliotece, 2/18 godzin w szkole podstawowej, 13/26 godzin w świetlicy 2. Nauczyciel B, który realizuje: 15/18 godzin w szkole podstawowej, 14/26 godzin w świetlicy,             W której placówce należy ująć wypłatę wynagrodzenia tym nauczycielom? W której placówce wypłacić godziny ponadwymiarowe? W jaki sposób ująć tych nauczycieli przy wypłacie dodatków uzupełniających?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia na okres od 1 września 2014 r. do 31 lipca 2015 r. Dnia 12 sierpnia poszedł do szpitala i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, do kiedy w nim będzie. Czy urlop zdrowotny można przesunąć o czas pobytu w szpitalu i okres wystawionego zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Do naszej szkoły od 1 września dołączyły dzieci i niektórzy nauczyciele ze zlikwidowanej sąsiedzkiej szkoły. Czy nasza szkoła musi objąć opieką socjalną wszystkich emerytów tej szkoły – nauczycieli i pracowników obsługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem szkoły zawarto umowę na okres próbny, a bezpośrednio po niej umowę na czas określony. Czy można zawrzeć jeszcze jedną umowę na czas określony czy też kolejna umowa musi być już umową na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kurs kwalifikacyjny z WDŻ uprawnia nauczyciela do prowadzenia zajęć z tego przedmiotu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, jednakże na ½ etatu jest oddelegowany do pracy w związkach zawodowych. W jakim wymiarze przysługuje mu urlop wypoczynkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Na skutek skargi rodziców organ prowadzący drastycznie obniżył dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektorowi szkoły. Czy jest to dopuszczalne bez próby wyjaśnienia sprawy i przeprowadzenia kontroli w placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony łącznie w dwóch szkołach: w podstawowym miejscu pracy na pełen etat i w naszej szkole na pół etatu (od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. i następnie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2014 r. oraz od 1 września 2014 r. na okres bieżącego roku szkolnego). Ile procent dodatku stażowego mu przysługuje?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ma 6 dni zaległego urlopu. Czy może mu zostać udzielony urlop zaległy od 30 września do 7 października 2014 r.? Czy w takiej sytuacji nie będzie naruszało to zasady, że zaległego urlopu należy udzielić do końca września?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel przebywający na urlopie wychowawczym udzielonym w jednej szkole może podjąć zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo w innej na 12/18 etatu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel ma ukończone studia licencjackie z filologii polskiej, specjalizacja nauczycielska (uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, wymiar praktyk 160 godz.). Czy po uzyskaniu tytułu magistra filologii polskiej, ale innej specjalizacji niż nauczycielska, osoba ta będzie miała uprawnienia do nauczania w szkole ponadgimnazjalnej? Jeśli nie, to w jaki sposób może uzupełnić swoje kwalifikacje, by uzyskać takie uprawnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w świadectwie pracy należy wpisać zajęcia komornicze, które zostały zrealizowane (zakończone), czy tylko te trwające (niezakończone). Co z zajęciami, które ze względu na trwający ostatnio 2-letni urlop bezpłatny zostały odesłane (z pismem informującym o braku możliwości egzekucji należności) do komornika? Czy powinny również znaleźć się na świadectwie pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor otrzymał dobrą ocenę pracy. Czy z taką oceną może ubiegać się o awans na nauczyciela dyplomowanego?

czytaj więcej »

wiper-pixel